Eatons lanserar DILMS: en ny serie säkerhetskontaktorer

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 12:14 CEST

Elektrifiering kan minska 60 procent av Europas utsläpp senast 2050

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 14:50 CEST

Med elektrifiering av transport-, bygg- och industrisektorerna kan Europa bli den första kontinenten som är koldioxidneutral år 2050. Sverige och de nordiska länderna ligger redan före resten av Europa, till exempel när det gäller uppvärmning. Det visar en ny rapport publicerad av BloombergNEF (BNEF), Eaton och Statkraft.

Eaton lanserar frekvensstyrning för trånga utrymmen

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 07:00 CET

Nu släpper Eaton sin nya frekvensomriktare PowerXL DB1 som är den minsta i sin klass. Den kan installeras i hårda och krävande miljöer samt utrymmen som saknar tillräcklig ventilation. DB1 har alla funktioner i den etablerade DC1-serien.

Fyra trender för maskinbyggare 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 07:00 CET

Eaton, ett mångsidigt företag inom krafthantering och automation, spår framtiden och listar de fyra hetaste trenderna för maskinbyggare nästa år.

Som ett resultat av den pågående digitaliseringen håller hela världsekonomin på att förändras. Miljö- och energifrågor blir allt viktigare – även för maskinteknikbranschen. Nya regler, ökad press på marknaden och skiftande kundbehov kräver innovation i industrin.

– De trender vi ser just nu ger helt nya möjligheter för branschen. Vi har plockat ut fyra ämnen som vi tror kommer ha en extra stor inverkan på maskintekniken nästa år, säger Mikael Johannesson, Sales Manager Building & Industry på Eaton.

1. Energieffektivitet

EU:s nya miljödesigndirektiv träder i kraft 2021. För maskinproduktionsindustrin planeras ytterligare energibesparingar på framförallt elmotorer. Dessutom måste energieffektiviteten hos trefas-motorer med en nominell effekt på 0,75 kW eller mer och mindre än 1 000 kW, med 2, 4, 6 eller 8 poler, motsvara IE3-standarden den 1 juli 2021.

Ett viktigt instrument för att öka energieffektiviteten hos företag är införandet av energihanteringssystem i enlighet med ISO 50001. Detta möjliggör fastställda processer som minskar energiförbrukningen avsevärt.

2. Standardisering av kommunikationsprotokoll i smarta fabriker

Industry 4.0 och smarta fabriker är väldigt heta ämnen just nu. Att skapa rätt grund för detta är dock fortfarande en stor utmaning när det gäller maskinkommunikation. För närvarande dominerar tillverkarberoende protokoll fortfarande, men vi tror att maskin- och fabriksoperatörer kommer att kräva enhetliga standarder inom en snar framtid. Till exempel verkar OPC UA vara en lovande plattform.

Det är också viktigt att samma maskintyper talar samma språk, eftersom kommunikationskraven skiljer sig en hel del. Nu utvecklas många avancerade standardspecifikationer till flera branscher, där informationsmodeller för maskintyper avtalas i de enskilda sektorerna. Därför bör tillverkarna förvänta sig att kunderna kommer ställa motsvarande krav nästa år.

3. Fortsatt utveckling av Digital twin

Digital twin är en typ av strategi som används främst inom utveckling och används till exempel för simuleringar för att minska utvecklingscyklerna. Det är därför helt naturligt att processen kommer ta nya steg 2020.

Maskindriftens sensordata kan jämföras med "målvärden" från den ”digitala tvillingen” för att enkelt upptäcka avvikelser och förbättra maskinens tillgänglighet. Därför kan det förberedande arbetet som krävs minskas avsevärt.

4. Teknisk inverkan från konsumenter på industrin

Maskindriften har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Spakar, hjul och justeringsskruvar gav allt större utrymme för pekskärmar och tryckknappar. Detta har blivit en integrerad del av vardagen och ett krav från den yngre generationen. Men den första generationens displayer uppfyller fortfarande kraven. Nästa steg kan mycket väl vara att separera skärmen från maskinen så att data kan läsas från en surfplatta eller mobiltelefon. Fjärrstyrning med dessa smarta enheter är ytterligare ett steg, men en som bör övervägas väl när det gäller driftsäkerheten.

Kontakt:
​Mikael Johannesson
​Sales Manager Building & Industry
mikaeljohannesson@eaton.com
​070 305 31 11

Anna Paues
​Marknadschef Eaton Sverige
annapaues@eaton.com
076 677 97 78

Om Eaton

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.

Eaton är verksamt inom krafthantering och hade en omsättning på 21,6 miljarder dollar 2018. Eaton levererar energisparande lösningar som hjälper kunderna att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett säkert och hållbart sätt. Eaton arbetar för att förbättra livskvaliteten och miljön genom användning av tekniska lösningar och tjänster för krafthantering. Eaton har cirka 100 000 anställda och bedriver försäljning i över 175 länder. För mer information, besök www.eaton.com

Eaton, ett mångsidigt företag inom krafthantering och automation, spår framtiden och listar de fyra hetaste trenderna för maskinbyggare nästa år.

Läs vidare »

Eaton släpper nya RMQ Flat Enclosure – kompakt och flexibel lösning som sparar tid

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 13:42 CET

Eaton, ett mångsidigt företag inom kraftförsörjning och automation, lanserar RMQ Flat Enclosure, som är den minsta ytmonterade kapslingen i sitt slag. Produkten levererar hög flexibilitet och anpassning, bland annat för nödstoppstryckknappar och signallampor. Det är ett modulärt system för kapsling av kontrollkomponenterna i hela RMQ-serien.

​Eatons nya flerfunktionsrelä EasyE4 - kan integreras i IIoT

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 10:43 CET

Föråldrad nätreglering bromsar Europas energiövergång

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2019 07:00 CEST

STOCKHOLM, SVERIGE. För att övergången till framtidens förnybara energi ska lyckas måste elnätsregleringarna runt om i Europa ses över. Nu krävs nya regelverk som skapar bättre förutsättningar för privata investeringar i ny flexibel teknik. 

Denna slutsats dras i ett nytt white paper från branschen kallad ”Developing Flexibility: the new cornerstone of the grid” som tagits fram på uppdrag av Eaton och Renewable Energy Association. Skriften innehåller marknadsdata, expertutlåtanden och fallstudier från analytiker och branschaktörer som Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Britain’s Renewable Energy Association (REA), Eaton, Drax, Nord Pool, Good Energy och Upside Energy.

I Europa kommer vindkraft och solenergi att dominera elproduktionen från början av 2020-talet. Det är tack vare kraftfulla pådrivare och lagstadgade krav för att möta klimatavtalet i Paris men också fallande kostnader för solpaneler och vindkraftverk, stigande koldioxidpriser samt elektrifieringen inom transport och uppvärmning.

Efterfrågan på el har alltid varierat med årstider, väder och tid på dagen. Till följd av tillväxten inom vindkraft och solenergi kommer elförsörjningen att bli allt mer varierad. För att det inte ska medföra högre systemkostnader måste flexibilitet bli en ny hörnsten för elnätet. Teknik och affärsmodeller som främjar flexibilitet kan hjälpa till att jämna ut den stora variationen, exempelvis genom att anpassa toppar i efterfrågan med toppar i utbud av vindkraft och solenergi.

Dagens elmarknad och nätföreskrifter är inte anpassade till den utveckling som sker. Marknadsbarriärer gynnar stora, centraliserade fossila bränslen och kärnkraftverk. Europas beslutsfattare motverkar en övergång till förnybara energikällor och låga koldioxidutsläpp genom att öka kostnader och komplexiteten, vilket gör det svårare för dessa aktörer att öka sina marknadsandelar.

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste bristerna där förändrade regelverk kan ge störst positiv effekt i närtid. Flera av rekommendationerna är baserade på erfarenheter från de nordiska marknaderna, som är de mest avancerade när det kommer till lagstiftning och riktlinjer som uppmuntrar till privata investeringar i smarta och flexibla energisystem.

  • Marknader med svag eller obefintlig flexibilitet: Djupgående och likvida marknader med stor flexibilitet är en nödvändig förutsättningför att säkerställa investerares långsiktiga kassaflöden. På de platser i Europa som är flexibla idag, erbjuds för det mesta bara kortsiktiga möjligheter till förutsägbara kassaflöden för flexibla tillgångar. En reform behövs för att kunna tillhandahålla förutsägbara, långsiktiga kassaflöden. Det kan exempelvis ske genom en kombination av fleråriga kontrakt och årliga auktioner som garanteras löpa under flera år.
  • Olika tillgång till tilläggstjänster och kapacitetsmarknader: El kommer i allt högre grad att tillhandahållas och hanteras av en rad olika tekniker som decentraliserad vindkraft och solenergi, batterier samt smarta EV-laddare som arbetar tillsammans med centraliserade kraftverk. Alla de här energiresurserna bör konkurrera på lika villkor. Men den nuvarande nätregleringen som finns i stora delar av Europa gynnar centraliserade produktionstillgångar genom bland annat anslutning, test, mätning, tillgänglighetskrav och kapacitetsutbetalning. Dessa hinder straffar dem som har små, utspridda tillgångar och gör det svårt för all flexibel teknik att konkurrera på lika villkor.
  • Behov av smarta och dubbelriktade EV-laddare: Smarta EV-laddare är avgörande för att integrera förnybara energikällor genom att styra efterfrågan utifrån utbudet. Smart laddning skulle också sänka systemkostnaden för att installera EV-laddare, exempelvis genom att undvika behovet av lokala nätuppdateringar och nybyggd generationskapacitet för att möta de högre EV-relaterade elbehoven. De senaste laddningsreglerna från EU fokuserar på antalet laddare istället för deras flexibilitet – det finns ingen skyldighet att göra EV-laddning ”smart” eller att installera V2G. Som ett direkt resultat av detta finns det bara en handfull smarta eller V2G-laddare i Storbritannien och Tyskland. I fallet med V2G-laddare förekommer för närvarande också begränsad EV-kompabilitet.
  • Behov av smarta mätare och dynamisk prissättning för konsumenter: Dynamisk prissättning skapar ekonomiska incitament för konsumenter att förändra ett beteende och anpassa efterfrågan efter prissignaler på marknaden. I de nordiska länderna finns det en bred flora av digitala mätare. I Storbritannien blir den dynamiska prissättningen nu tillgänglig tack vare målet om en allmän lansering före 2020. Octopus Energy från Storbritannien har infört en agil avgift som spårar grossistpriserna och ger kunderna besked om kommande lågprisperioder 24 timmar i förväg.I Tyskland finns ingen dynamisk prissättning på grund av avsaknaden av digitala mätare. I Frankrike förväntas dynamisk prissättning introduceras i takt med lanseringen av deras program för smarta mätare.

“Developing flexibility: the new cornerstone of the grid” finns tillgänglig för nedladdning på Eaton.com/EnergyTransition.

The Renewable Energy Association (REA)

REA är Storbritanniens största branschorganisation för förnybar energi och ren teknik med cirka 550 medlemmar som verkar inom värme, transport, el och återvinning. REA är en ideell organisation som representerar företag inom förnybar energi och ren teknik verksamma i över fjorton sektorer, allt från biogas och förnyelsebara bränslen till sol- och elbilar. Medlemmarna varierar från stora multinationella företag till enskilda näringsidkare. REAs särskilda grupp för elfordon består av cirka 70 medlemmar som tillhandahåller kritisk infrastruktur som behövs för att övergå till en framtid med noll utsläpp från bilar. REA fungerar dessutom som sekretariat för brittiska All-Party Parliamentary Group kring elektriska och automatiserade fordon. För mer information, besök: www.r-e-a.net

Om Eaton

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.

Eaton är verksamt inom krafthantering och hade en omsättning på 21,6 miljarder dollar 2018. Eaton levererar energisparande lösningar som hjälper kunderna att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett säkert och hållbart sätt. Eaton arbetar för att förbättra livskvaliteten och miljön genom användning av tekniska lösningar och tjänster för krafthantering. Eaton har cirka 100 000 anställda och bedriver försäljning i över 175 länder. För mer information, besök www.eaton.com

STOCKHOLM, SVERIGE. För att övergången till framtidens förnybara energi ska lyckas måste elnätsregleringarna runt om i Europa ses över. Nu krävs nya regelverk som skapar bättre förutsättningar för privata investeringar i ny flexibel teknik.

Läs vidare »

Den osynliga faran i våra fastigheter – Ljusbågsfelsincidenter en miljardbov förenad med livsfara

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 09:00 CET

STOCKHOLM, SVERIGE. Ljusbågsfel är ett tyst och ofta förbisett hot mot alla fastigheter och byggnader. De här elektriska mikroblixtarna kan utvecklas tyst över tid och eskalera utan några uppenbara tecken på fara. Ljusbågsfel är en av huvudorsakerna till elektriskt antända bränder – och en stor risk för de som inte är medvetna om faran.

Ljusbågsfel kan orsakas av flera faktorer: defekta apparater, böjda ledningar eller kontakter, ledningar som klämts av möbler, trasiga kablar, lösa anslutningar eller kontakter, gnagarbett eller UV-strålning. Det kan också handla om så enkla saker som åldersförändringar.

Hotet från ljusbågsfel
Oavsett orsaken innebär ljusbågsfel alltid en kraftig brandrisk. Det brittiska brandskyddsförbundet National Fire Protection Association (NFPA) har angett att ljusbågsfel är mer än dubbelt så vanligt som överhettning och upp till sju gånger så vanligt, om man ser till orsakerna till elektriskt antända bränder i hemmet. Bristen på medvetenhet om problemet och dess orsaker är ett stort problem när det kommer till ljusbågsfel.

Personliga och finansiella konsekvenser
En ny rapport från European Fire Safety Alliance visar att cirka 280 000 av bränderna som uppstår i EU varje år är elrelaterade. Ungefär 1 800 av dem uppstår i svenska bostäder, enligt Elsäkerhetsverket. Bränderna kostar också det svenska samhället närmare sex miljarder och orsakar omkring 100 dödsfall – varje år (MSB). Det är tydligt att de som har ansvar för säkerheten hos kommersiella byggnader måste lägga större vikt vid att skydda elektriska installationer för att minska risken för brand och se till att de som är i byggnaden är säkra.

Skydd mot ljusbågsfel
Detektorenheter för ljusbågsfel, AFDD (Arc fault detection device), ger det bästa försvaret mot elektriskt antända bränder. AFDD övervakar kabeln digitalt efter specifika frekvenser som kan tyda på ett ljusbågsfel. Ljusbågsdetektorer kan installeras tillsammans med traditionella kretsenheter som dvärgbrytare och jordfelsbrytare. Tekniska framsteg har nu gjort det möjligt för kraftförsörjningsföretag att införa nya versioner som kombinerar alla tre enheter, vilket ger fastighetsägare, fastighetsförvaltare och företag ännu bättre skydd och större trygghet.

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.

På Eaton ser vi till att det som har betydelse, fungerar. Våra energieffektiva lösningar hjälper kunderna att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett mer pålitligt, säkert och hållbart sätt. Vi arbetar dedikerat med att förbättra livskvaliteten och miljön genom tekniska lösningar och tjänster inom krafthantering. Eaton har cirka 99 000 anställda globalt och bedriver försäljning i över 175 länder. Under 2017 uppgick Eatons omsättning till 20,4 miljarder dollar. För mer information, gå in på Eaton.com.

Ljusbågsfel är ett tyst och ofta förbisett hot mot alla fastigheter och byggnader. De här elektriska mikroblixtarna kan utvecklas tyst över tid och eskalera utan några uppenbara tecken på fara. Ljusbågsfel är en av huvudorsakerna till elektriskt antända bränder – och en stor risk för de som inte är medvetna om faran.

Läs vidare »

Milstolpe för Eatons miljövänliga ställverk

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 15:16 CET

Eaton har nått en historisk milstolpe när bolaget nu producerar nummer 100 000 av Xiria, ett ställverk som har installerats i drygt 50 länder. Allt material i Xiria går att återvinna och produkten är helt fri från en av världens mest miljöfarliga gaser: svavelhexafluorid (SF6).

Eaton Sverige växlar upp – anställer elva personer

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 13:00 CEST

STOCKHOLM, SVERIGE. För att förstärka den svenska organisationen har Eaton nu anställt elva nya personer inom sälj, service, teknisk support och produkt. Nu söker Eaton efter ytterligare fyra personer som ska befästa bolagets position som världsledande inom elbranschen.

Eaton Sverige befinner sig i en expansiv period och har nu förstärkt organisationen med elva personer inom en rad områden. Bland annat har bolaget anställt Torbjörn Melin som servicechef och Anna Turunen som chef för teknisk support och produktcheferna. Båda kommer även att ingå i ledningsgruppen.Därutöver har Eaton rekryterat en produktchef för industrikomponenter, en regionsäljare, en säljare mot energiverk, en servicekoordinator och en servicetekniker – för att nämna några (se hela listan nedan).

För att bemöta den allt större efterfrågan planerar Eaton att anställa ytterligare fyra personer: två servicetekniker, en säljare för IT-kanalen samt en person för teknisk support. 

– Det känns framförallt roligt att göra de här rekryteringarna men också nödvändigt med tanke på efterfrågan. Men vi är ännu inte helt i hamn och letar fortfarande efter fyra nya ansikten, säger Roger Kvist, Eatons Sverigechef.

Nya personer hos Eaton:
Jonas Palo – regionsäljare mot elinstallatörer samt små- och medelstora industrikunder
Fredrik Lundin – key account manager
Magnus Johansson – säljare elnätsbolag och nätstationstillverkare
Dean Rnjak – verkstadsmontör
Torbjörn Melin – servicechef
Louise Buchmann – servicekoordinator
Kenneth Ljungström – servicetekniker
Johan Nilsson – servicetekniker
Anna Turunen – chef för teknisk support och produktcheferna
Louise Eliasson – teknisk support
Mattias Johansson – produktchef för industrikomponenter

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.

Eaton är verksamt inom krafthantering och hade en omsättning på 20,4 miljarder dollar 2017. Vi levererar energisparande lösningar som hjälper våra kunder att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett säkert och hållbart sätt. Eaton arbetar för att förbättra livskvaliteten och miljön genom användning av tekniska lösningar och tjänster för krafthantering. Eaton har cirka 96 000 anställda och bedriver försäljning i över 175 länder. För mer information, besök www.eaton.com

För att förstärka den svenska organisationen har Eaton nu anställt elva nya personer inom sälj, service, teknisk support och produkt. Nu söker Eaton efter ytterligare fyra personer som ska befästa bolagets position som världsledande inom elbranschen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

Roger Kvist är landschef och ansvarig för Eatons hela verksamhet i Sverige. Han har mycket lång branscherfarenhet och har arbetat på Eaton... Visa mer

Maria ansvarar för marknadskommunikation och information i Eatons svenska verksamheter. Hon har tio års erfarenhet av marknadsföring inom bolag... Visa mer

Anna ansvarar för marknadskommunikation och information i Eatons svenska verksamheter. Hon har mer än tjugo års erfarenhet av marknadsföring... Visa mer

Om Eaton

Eaton ger kraft åt företag världen över

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.

Eaton ger kraft åt företag världen över
Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning, säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.

På Eaton ser vi till att det som har betydelse, fungerar. Våra energieffektiva lösningar hjälper vår kunder att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett mer pålitligt, säkert och hållbart sätt. Vi arbetar dedikerat med att förbättra livskvalitet och miljö genom tekniska lösningar och tjänster inom krafthantering. Eaton har cirka 97 000 anställda globalt och bedriver försäljning i över 175 länder. Under 2019 var Eatons omsättning 21,4 miljarder USD. För mer information, gå in på Eaton.com

Adress

  • Eaton
  • Kista Science Tower
  • 16451 Kista