Skip to main content

EC-fläktar för stormarknader sätter ny standard för både säkerhet och energieffektivitet

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 10:21 CET

Foto: ebm-papst

För många stormarknader leder utvecklingen mot mer miljövänliga köldmedier för kyldiskar och kylkabinett att det krävs en översyn av de slutna kylsystemen. EU:s direktiv 517/2014 har varit i kraft sedan 1 januari 2015 och reglerar användningen av de köldmedier som traditionellt har använts och som har en negativ miljöpåverkan. Utvecklingen har lett till att det vid sidan av dessa köldmedel kommit mer ekologiska alternativ. Ett problem är dock risken för att de giftfria kolvätena i dessa köldmedier vid tekniska fel kan bilda explosiva blandningar. Det gör att det ställs nya krav på att de fläktlösningar som används svarar upp mot högt ställda krav på säkerhet samtidigt som de ska vara energieffektiva. ebm-papst har gått i täten för utvecklingen av energieffektiva EC-fläktar och gör det också när det gäller den typ av säkra fläktlösningar som krävs i exempelvis stormarknaders kylsystem när byte sker till nya köldmedier.

Fläktarna som används i bland annat kylkabinett och flaskkylare inom den kommersiella livsmedelssektorn har mycket långa driftstider. Rätt val av fläktlösning möjliggör därför stora energibesparingar. ebm-papst har med företagets energieffektiva EC-fläktar satt vad som närmast kan betecknas som nya standarder inom detta område. Fläktarna finns även i versioner som överensstämmer med den europeiska standarden EN 60335-2-89 och de är därmed också lämpliga i applikationer som inbegriper användning av kylmedel, såsom R290 (propan), som kan bilda explosiva blandningar med luft i händelse av funktionsfel. Fläktarna erbjuder också viktiga mervärden genom den integrerade styrelektroniken som gör det möjligt att integrera fläktarna i nätverkslösningar som förenklar övervakning, styrning samt planering av teknisk service och förebyggande underhåll.

För moderna stormarknader där olika kyllösningar är viktiga för att kunna erbjuda konsumenter produkter med rätt och jämn temperatur har valet av fläktar stor betydelse. Det är ytterligare en aspekt utöver de krav som idag finns på att fläktar ska vara energieffektiva, samt bidra till säkra applikationer med tanke på de nya köldmedier som många stormarknader byter till. Fram till för några år sedan var skuggpoliga motorer lite av standard för fläktar i butikernas kylkabinett och andra kyllösningar. Några av de viktigaste skälen till detta var att dessa motorer är billiga att tillverka, robusta och relativt driftsäkra. Samtidigt har de en hög strömförbrukning och och de producerar även spillvärme som måste avlägsnas på ett effektivt sätt. Idag används därför de skuggpoliga motorerna främst i nischapplikationer.

ebm-papst EC-motor ESM – Energy Saving Motor – har utvecklats för moderna stormarknader
I ebm-papst breda program med EC-fläktar finns modeller som är utrustade med en motortyp kallad ESM – Energy Saving Motor. Denna motor har utvecklats speciellt för installation ibland annat kylkabinett. Med en effektivitetsnivå på upp till 70% förbrukar den bara en tredjedel av energin jämfört med konventionella asynkrona skuggpoliga motorer. De kompakta EC-motorerna av typ ESM finns både som OEM-komponenter och som kompletta fläktenheter enkla att installera enligt ebm-papst koncept plug & play. Fläktarna är konstruerade för att klara den kontinuerliga driften i kylsystemen på stormarknader. De har en livslängd på mer än 40 000 timmar vilket motsvarar cirka 5 år i kontinuerlig drift. De kompletta axialfläktarna finns i storlekarna 130, 154, 172, 200, 230, 250 och 300 mm och är avsedda för installation under hyllorna i kyl- och fryskabinett. Det finns även fläktar med diagonalt placerat fläktblad i storlekarna 200 och 250 mm som är konstruerade speciellt för montering på baksidan av kylenheter där installationsutrymmet ofta är mycket begränsat. Tack vare sin extremt grunda design passar dessa fläktar i begränsade utrymmen och diagonalfläktens design gör dem också väl rustade för att hantera det högre baktryck som uppstår i sådana applikationer.
ebm-papst har också utvecklat fläktar som kan användas för att skapa en kall luftridå och fläktarna har visat sig vara mycket effektiva samtidigt som de är utrymmesbesparande och tysta.

Med tanke på de energibesparingar som kan uppnås med moderna fläktar och EC-motorer är det ofta lönsamt att konvertera äldre kylsystem. ebm-papst kan erbjuda den energibesparande NiQ-motorn för detta ändamål. Beroende på förhållandena i en viss applikation kan en NiQ-motors livslängd överstiga 40 000 timmar. Den är mekaniskt kompatibel med befintliga skuggpoliga motorer, har en hög effektivitetsnivå på upp till 70% och identiska installationsdimensioner som möjliggör en smidig 1: 1-konvertering.

Kommunikation via MODBUS-RTU
Lägsta möjliga energiförbrukning är viktigt för de flesta stormarknader med även tillförlitlighet är en mycket viktig aspekt när det gäller butikernas kylenheter. Många kylkabinett är normalt utrustade med två fläktar. Skulle problem uppstå med en av fläktarna är det viktigt att snabbt hitta och åtgärda ett fel innan en alltför låg kyltemperatur riskerar att försämra kvaliteten på förvarade livsmedel. Möjlighet till fläktövervakning och förebyggande underhåll gör det möjligt att minimera riskerna för driftstörningar.

Ett viktigt hjälpmedel är den möjlighet som finns med det gränssnitt för kommunikation via MODBUS-RTU som många av ebm-papst fläktar är utrustade med. Genom att ansluta fläktar i kylkabinett till nätverk och övergripande system på en stormarknad blir det möjligt att implementera många övervaknings-, kontroll- och reglerfunktioner i realtid. Det är exempelvis möjligt att övervaka EC-motorernas driftstider med avseende på förebyggande underhåll och att lokalisera en enskild fläkt när den behöver service. En nätverkslösning möjliggör också snabb anpassning till förändringar i driftsförhållanden. Ett exempel är att en viss kyltemperatur kan uppnås snabbare efter en avfrostningscykel genom att fläkthastigheten tillfälligt höjs.

Uppfyller kraven i viktig standard för kommersiella kylaggregat
En högaktuell fråga när det gäller kylkabinett, och andra kylenheter, är som nämnts vilket kylmedel som används. EU:s direktiv reglerar användning av brandfarliga köldmedier som har en negativ miljöpåverkan. Utvecklingen har lett till att det vid sidan av traditionella köldmedel kommit ekologiska alternativ till halogenerade köldmedel som isobutan, propan och propen. Ett problem är dock risken för att de giftfria kolvätena vid tekniska fel kan bilda explosiva blandningar. Fläktmotorer och kompletta fläktenheter från ebm-papst uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 60335-2-89 (Särskilda krav på kommersiella kylaggregat) och uppfyller därför säkerhetskraven för merparten av de kylkabinett och kylsystem som används på exempelvis stormarknader eftersom kylkretsarna arbetar med en kylvätskekvantitet på maximalt 150 g.

När det gäller kylkretsar med högre kapacitet kan det vara möjligt att dela upp kretsarna för att den maximala nivå som anges i standarden inte ska överskridas. Om det inte är möjligt erbjuder ebm-papst explosionssäkra fläktar med en energibesparande motor i enlighet med ATEX-godkännande för köldmedier över 150 g. Dessa fläktar överensstämmer med ATEX-standarden EN 60079 och är därför även godkända för användning i stora kylsystem samt i så kallade kaskadsystem med mer än 150 g brandfarligt kylmedel.

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.