Skip to main content

Avslutade tillsynsprojekt – elanläggning

Nyhet   •   Feb 04, 2011 11:09 CET

Under 2010 genomförde Elsäkerhetsverket en rad olika tillsynsprojekt. Ett i raden var Elinstallatörskontroll, som påbörjades redan 2009.

Elinstallatörskontrollen har bestått av tillsyn av elanläggningar som en viss elinstallatör installerat samt systemtillsyn av elinstallatören. Urvalet har skett slumpvis och resultatet grundar sig på dokumentation från 100 elanläggningar och 97 elinstallatörer. Projektet visar att 74 procent av elanläggningarna och 67 procent av elinstallatörerna hade brister. Den mest förekommande bristen hos elinstallatörerna var brister gällande den egna samt yrkesmännens fortbildning. En annan brist gällde kontroll före drifttagning.

Vindkraftverk

Kontroll av vindkraftverk med en radie över åtta meter var ett annat av fjolårets projekt. Resultatet från den tillsynen visar att majoriteten av de besökta anläggningsinnehavarna hade god kunskap om regelverken. Det fanns dock vissa oklarheter om vem som verkligen var anläggningsinnehavaren eftersom många vindkraftverk ägs av kommuner, enskilda föreningar eller privatpersoner.

Småskalig vind- och solel samt laddinfrastruktur för vägfordon har också tilldragit sig verkets intresse. Avsikten med projektet var att kartlägga hur småskalig generering är utförd samt att kartlägga innehavarnas medvetenhet om skötsel och elsäkerhet vid elektriskt arbete. Resultatet från projektet visar att entreprenörer anlitades vid uppförandet och installation av småskalig generering i 85 procent av de besökta anläggningarna. Cirka 80 procent av innehavarna utför själva skötsel av anläggningarna och 20 procent anlitar en extern entreprenör. Några problem med bristande elektromagnetisk kompatibilitet har inte påträffats.

Förstudie om EMC-tillsyn

En förstudie gällande EMC i fasta installationer genomfördes också under 2010. Syftet var att undersöka om det var möjligt att sammanföra tillsynen av anläggningar och EMC. Där föreslås att verket i delar av den ordinarie elanläggningstillsynen även ska kontrollera att anläggningen uppfyller EMC-kraven.

I projektet mindre vattenkraftstationer var målet att undersöka statusen och särskilt fokusera på oönskad ö-drift. Resultatet från projektet visar att elanäggningar i flera fall är i behov av reinvesteringar för att öka personsäkerheten.

Industrispår

Bakgrunden till projektet industrispår var att många av dessa fått nya ägare som inte har någon tradition och erfarenhet av dessa. Här visar resultatet att majoriteten av de granskade industrispåren har en tillfredsställande nivå ur säkerhetssynpunkt. 

För mer information besök www.elsakerhetsverket.se eller kontakta Bosse Johansson på telefon 070-301 72 57.