Skip to main content

Byggnader för nära kraftledning kan utgöra fara

Nyhet   •   Maj 08, 2012 14:25 CEST

- En kraftledningsgata är som en motorväg det vill säga enbart till för avsedd trafik.
Ingen skulle väl komma på att slå upp ett tält på en motorväg, men tyvärr så hittar vi alla möjliga byggnader uppförda under kraftledningar, säger Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket.

Ibland får Elsäkerhetsverket kännedom om att byggnader placerats för nära en kraftledning. Skateboardparker, jakttorn, för högt travade ensilagebalar, lagerlokaler och köpcentrum, är exempel på sådant som uppförts för nära en luftledning med låg- eller högspänning. Det kan innebära stor risk för skador på människor, byggnader eller på kraftledningen.

Bättre information

Sverige har ett vidsträckt nätverk av kraftledningsgator. Kraftledningar byggs med tillstånd från Energimarknadsinspektionen, så kallad koncession. Även Lantmäteriet kan vara inblandat i ledningskoncession vilket är ett tillstånd som varar i cirka 40 år. Det är elnätsinnehavare som äger kraftledningar och som är ytterst ansvarig för säkerheten. Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att säkerheten följs med stöd av 12 kapitlet 4 § ellagen (1997:857).

- Vi ser att många som uppför byggnader idag missar att det finns säkerhetsrisker med närliggande kraftledningar. Därför gör vi nu en informationsinsats till våra kommuners byggnadsnämnder i landet som ger tillstånd om bygglov. Och även till Sveriges elnätsägare. Med hjälp av bättre information hoppas vi sprida kunskap om vad som gäller.

Vad kan hända?

De största elriskerna handlar om till exempel överspänning. Det kan bero på åska som slår ner i ledningen. Andra risker kan vara att något strömförande lossnar från ledningen och ramlar ner så att byggnader skadas eller människor kommer i kontakt med ström. En brand kan också skada ledningen eller utgöra fara för omgivningen.

- När vi får kännedom om att någon byggt för nära en kraftledning kontaktar vi ledningsägaren och om det visar sig finnas brister får denne ett föreläggande om åtgärd.

Det kan handla om att man helt enkelt får ta bort en byggnad som utgör en risk.

Bra tips

Den som funderar på att bygga ska begära bygglov hos kommunen. Är man osäker om något kan man ta kontakt med berörd ledningsägare.

- Har man svårt att få tag på berörd ledningsägare tar vi på Elsäkerhetsverket emot anmälan från den som upptäcker att en byggnad eller något annat föremål är placerat för nära en kraftledning.

Via Elsäkerhetsverkets hemsida kan man anmäla/tipsa och hitta foldern ”Byggnader nära kraftledning” under Publikationsshopen på www.elsakerhetsverket.se .

 

För mer information kontakta:

Peter Lindberg, elinspektör, Elsäkerhetsverket, peter.lindberg@elsakerhetsverket.se

tfn. 0550-851 53

Cia Edlund, informationschef, Elsäkerhetsverket, cia.edlund@elsakerhetsverket.se

tfn. 0550-851 36