Skip to main content

Elolyckor och elbränder 2009

Nyhet   •   Dec 17, 2010 13:24 CET

Sammanställningen och sammanfattningen av elolycksfallsåret 2009 är nu avslutad. I sammanställningen finns en sammanfattning där några iakttagelser från den presenterade statistiken redovisas. Bland annat belyses att elolyckor inom offentlig förvaltning och hälso- och sjukvård ökar. Av de elolyckor som orsakats av tekniska fel, beror en tredjedel på ett tekniskt fel som har funnits redan vid idrifttagningen.

Fem personer har omkommit

För 2009 har 310 elolyckor och 129 tillbud rapporterats till Elsäkerhetsverket. Fem personer har omkommit. I fyra av dessa olyckor har den omkomne varit en lekman på fritiden. Olyckor på elektrifierad järnväg har, sett över en tioårsperiod, ökat. Antalet omkomna på järnväg har ökat från två under åren 2000-2004 till tolv under åren 2005-2009.

Elyrkesmännens elolyckor sker i fyra av fem fall i samband med ett arbete och då oftast vid arbete i en kopplingsutrustning. Detta trots att varje elyrkesman ska ha kunskap om innebörden av elfaran och vetskap om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas innan ett arbete påbörjas. I de flesta av dessa olyckor har starkströmsanläggningen inte frånkopplats eller så har den frånkopplats på ett felaktigt sätt. När sedan spänningslöshetskontrollen inte sker, är elolyckan ett faktum.

Tekniskt fel - vanligaste orsaken

För att vända trenden måste branschen börja arbeta med de mjuka frågorna kring attityder och beteenden. Tekniskt fel är den vanligaste orsaken till de elolyckor som drabbar övriga arbetstagare. Av de elolyckor som orsakats av ett tekniskt fel beror en tredjedel av ett tekniskt fel som har funnits redan vid idrifttagningen. Två av de elolyckor med dödlig utgång som skedde under 2009 orsakades av fel i elinstallationen, och som funnits redan vid idrifttagningen. En väl fungerande kontroll före idrifttagning torde kunnat förebygga en stor del av dessa olyckor.

Gruvor och industri är särskilt drabbade

De flesta elolyckorna sker inom verksamhetsområdet gruvor och industri. Sammanställning visar att verksamhetsområdet svarat för en tredjedel av samtliga elolyckor som medfört sjukdagar under perioden 2000-2009.

Man kan även se en ökning av elyrkesmännens elolyckor vid en jämförelse av åren 2000-2004 och åren 2005-2009. Elolyckorna som drabbat en elyrkesman har inom dessa verksamheter ökat från i medeltal elva elolyckor per år, till i medeltal 18 elolyckor per år. Störst förändring för året har skett inom verksamheterna offentlig förvaltning/hälso- och sjukvård. Elolyckorna som har drabbat övriga arbetstagare inom dessa verksamheter har ökat från sju elolyckor 2008 till 22 elolyckor 2009.

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se eller kontakta Lars Kilsgård, 0451- 454 26.