Skip to main content

Flera elinstallationsföretag felregistrerade inom verksamhetstypen Kabelförläggning

Nyhet   •   Mar 05, 2019 12:58 CET

Bilden visar ryggen på en person som sitter framför en datorskärm. Skärmen visar Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget.

En granskning gjord av Elsäkerhetsverket under 2018 visar att flera företag varit felaktigt registrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark. Bland de granskade företagen som var rätt registrerade visade det sig att deras egenkontrollprogram i många fall hade stora brister. Flera förbättringsområden har identifierats under arbetet.

Enligt elsäkerhetslagen 2016:732 måste elinstallationsföretag uppfylla en rad lagkrav. De ska bland annat vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister inom de verksamhetstyper de utför elinstallationsarbete. Syftet med granskningen var att se om det fanns företag felregistrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning och få dessa att antingen registrera företaget på rätt sätt eller avregistrera sig.

- Det är viktigt dels för att företagen ska uppfylla kraven för att få utföra elinstallationsarbete men också för att innehållet i e-tjänsten Kolla elföretaget inte ska vara missvisande för allmänheten, säger Petra Eriksson, handläggare vid Elsäkerhetsverket.

Flera förbättringsområden att arbeta vidare med

Utifrån det projekt som myndigheten arbetat med under 2018 har olika förbättringsområden identifierats.

Fortsatta kontroller av företag

Granskningen visar att det finns behov av fortsatta kontroller gällande de företag som endast är registrerade för kabelförläggning, exempelvis genom olika former av tillsyn.

Brister i egenkontrollprogram

Även bland de företag som var rätt registrerade visade det sig att många hade egenkontrollprogram med brister, dels i hur egenkontrollprogrammen hade upprättats men också kunskapsbrister gällande aktuellt regelverk. Elsäkerhetsverket har därför löpande under projektet gett dessa företag kompletterande information kring regelverk och egenkontrollprogram.

- Det finns även ett behov av fortsatta informationsinsatser riktat till elinstallationsföretag gällande egenkontrollprogrammet, hur företagen ska upprätta dem samt använda dem, säger Petra Eriksson.

Tydligare information om Kabelförläggning

Det kan vara svårt att skilja kabelförläggning som utförs åt elnätsföretag från övrig kabelförläggning. Det första avser verksamhetstypen kabelförläggning och innefattar bara arbeten åt elnätsföretag i koncessionspliktiga nät. Övrig kabelförläggning, exempelvis åt privatpersoner, ställer bland annat krav på en elinstallatör för regelefterlevnad. Dessa företag ska inte registreras inom kabelförläggning utan inom den verksamhetstyp som är avsedd för det aktuella arbetet, exempelvis ”bostäder” eller ”övriga anläggningar”. För att undvika missförstånd krävs därför fortsatta informationsinsatser kring verksamhetstypen kabelförläggning, både till de företag som arbetar inom verksamhetstypen men också till de som använder e-tjänsten Kolla elföretaget.

Alternativ till informationsinsatser

Elsäkerhetsverket ska undersöka möjligheten att avskilja verksamhetstypen kabelförläggning, som endast riktar sig till elnätsföretag, från övriga verksamhetstyper i e-tjänsten Kolla elföretaget. Myndigheten ska titta på nytta, effekter, kostnader och konsekvenser med en sådan avskiljning.

- Det skulle kunna göra att informationen i e-tjänsten blir mer tydlig och relevant. Dessutom kan den också motverka eventuella medvetna felregistreringar, säger Petra Eriksson.

Så här gick granskningen till

56 av 600 företag krävde närmare granskning

Med hjälp av ett antal urvalskriterier valdes 56 av 600 företag ut för en närmare granskning. Tillsynen visade att många företag var felregistrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark och att åtgärder behövde vidtas. De utvalda företagen ombads därför bland annat att skicka in sitt egenkontrollprogram till Elsäkerhetsverket. De flesta (71 procent) av företagen valde då att antingen komma in med de handlingar som efterfrågats eller att avregistrera företaget.

16 företag fick vitesföreläggande

De företag som inte svarade på Elsäkerhetsverkets föreläggande fick ett nytt föreläggande, med samma innehåll, men denna gång med vite för att de skulle lämna de uppgifter som myndigheten begärt in. Av de 16 företag som fick ett vitesföreläggande var det två stycken som inte svarade på föreläggandet. Elsäkerhetsverket vände sig då till Förvaltningsrätten för utdömande av vitet. Ett företag valde då att avregistrera sig, det andra ärendet kvarstår.

Kontakt

Petra Eriksson 
Handläggare
Telefon: 010-168 05 55
E-post: petra.eriksson@elsakerhetsverket.se