Skip to main content

Jordfelsbrytare vid campingplatser och småbåtshamnar visar brister

Nyhet   •   Dec 19, 2013 08:13 CET

Elsäkerhetsverket har provat 1378 jordfelsbrytare vid 30 campingplatser och småbåtshamnar i Sverige. Hälften av anläggningarna har jordfelsbrytare som inte fungerar visar en färsk rapport. 

Jordfelsbrytare är en viktig del av skyddet mot elolyckor i samhället. Rätt använd och rätt installerad kan en jordfelsbrytare rädda liv och minska risken för elbränder. Sedan 1994 skyddas alla nätanslutna uttag för högst 16 ampere på campingplatser och småbåtshamnar av en jordfelsbrytare och sedan år 2000 byggs bland annat alla nya bostäder i landet med jordfelsbrytare vilket är positivt. Men nu visar en rapport från Elsäkerhetsverket att drygt 6 procent av 1378 testade jordfelsbrytarna vid campingplatser och småbåtshamnar, inte fungerar. 

- Detta antal är högre än vad som är acceptabelt, säger Margareta Willbergh inspektör och projektledare vid Elsäkerhetsverket. 

Test med simulator

Vid testen av jordfelsbrytarna undersöktes samtliga genom en jordfelsbrytarprovare vilket är en slags simulator. Om första testen inte fungerade så genomfördes testet manuellt med den testknapp som finns på varje jordfelsbrytare. På de jordfelsbrytare som testades med den vanliga testknappen, utfördes återigen en test med jordfelsbrytarprovaren. 

Elsäkerhetsverket har under en lägre tid arbetat för att jordfelsbrytare ska fungera utan att behöva testas manuellt. Vid träffar med tillverkare och branschföreträdare har man påtalat behovet av ny teknik på området. I väntan på nya tekniska lösningar har man visat på att bättre information till anläggningsinnehavarna behövs. 

Skötsel viktigt för elsäkerheten 

En tidigare dansk rapport från Sikkerhedsstyrelsen 2009 visade att många jordfelsbrytare inte bröt jordfelsströmmar korrekt. Den danska undersökningen styrker Elsäkerhetsverkets uppfattning att problemen med jordfelsbrytarna kan vara relaterat till undermåligt underhåll av elanläggning.

- Jordfelsbrytare som är placerade i spänningsuttag för campingplatser och båtplatser är placerade i en tuff miljö med stort slitage, säger Margareta Willbergh. Det kan inte uteslutas att skötseln av anläggningarna spelar stor roll för att jordfelsbrytare fungerar eller inte. 

Elsäkerhetsverket kommer nu att analysera rapportens resultat vilket kommer att ligga till grund för hur arbetet med fortsatta åtgärder för jordfelsbrytare ska utformas på produktsidan i Sverige. 

Projektet har bedrivits genom inom ramen för tillsynsverksamheten på avdelningen Anläggningar och installationer vid Elsäkerhetsverket och varit kopplat till ett projekt för tillsyn av campingplatser och småbåtshamnar.


För mer information kontakta:

Margareta Willbergh vid Elsäkerhetsverket,
margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se
0550-851 47


Fakta:
Antal undersökta anläggningar (campingplatser och småbåtshamnar) 
30 stycken

Antal anläggningar (campingplatser och småbåtshamnar) med brister i jordfelsbrytare 
15 stycken

Antal testade jordfelsbrytare 
1387 stycken

Antal testade jordfelsbrytare som inte löste ut när de testades med simulator 
88 stycken
Antal i procent 6,3 %.