Skip to main content

Nya föreskrifter om produkter finns ute nu

Nyhet   •   Apr 04, 2016 10:12 CEST

Den 20 april börjar nya regler för elektriska produkter att gälla. Föreskrifterna gäller tre nya direktiv som förtydligar vad den som säljer eller på annat sätt erbjuder elektriska produkter ska göra för att produkterna ska få tillhandahållas.

Föreskrifterna rör elsäkerhet i elektrisk utrustning, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt krav på utrustningar som ska användas i explosiv atmosfär.

Nya föreskrifter (ELSÄK-FS)

Genomför direktiv

Elsäkerhetsverkets   föreskrifter (2016:1) om elektrisk utrustning Europaparlamentets och rådets direktiv   2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas   lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning
Elsäkerhetsverkets   föreskrifter (2016:2) om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem   avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer Europaparlamentets och rådets direktiv   2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas   lagstiftning om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i   potentiellt explosiva atmosfärer
Elsäkerhetsverkets   föreskrifter (2016:3) om elektromagnetisk kompatibilitet Europaparlamentets och rådets direktiv   2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas   lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet

Din roll i kedjan avgör vilka skyldigheter du har

Tillverkare, importörer och distributörer är nu tre definierade roller, tre olika aktörer i föreskrifterna.

 • Tillverkaren, exempelvis, är inte bara den som faktiskt tillverkar produkten. Man är också tillverkare i föreskrifternas mening om man till exempel låter någon annan tillverka en produkt åt sig.
 • Med importör avses den som importerar från tredje land, det vill säga från land utanför EU/EES.
 • Om man däremot importerar från exempelvis Danmark till Sverige så är man distributör.
 • Man är också distributör om man är återförsäljare. Ett annat exempel på distributör är en elinstallatör som säljer produkter till sin kund.
 • Oavsett hur tillverkningen eller importen gått till anses man alltid vara tillverkare, med de skyldigheter det innebär, om man exempelvis släpper ut en produkt med det egna varumärket på marknaden.

Nya krav på alla aktörer när det gäller skadeförebyggande arbete

Alla aktörer ska hålla koll på vem man köpt produkten av och vem man sålt till i tio år efter att produkten såldes. I vissa fall ställs också krav på att utföra stickprovskontroller och registrera klagomål med mera.

Ansvaret för att ha kontroll över tillverkning respektive transportförhållanden tydliggörs också i de nya föreskrifterna.

Nya krav på märkning

Märkningen på produkterna kommer att förändras framöver. Förutom all säkerhetsrelaterad märkning som CE-märke, märkspänning med mera, så ska märkningen innehålla tillverkarens och importörens postadress. Detta så att kunden lätt kan komma i kontakt med tillverkaren eller importören ifall någon brist upptäcks i produkten.

Bruksanvisningar ska vara på svenska

Språket i bruksanvisningen ska vara svenska. Det ska tillverkaren se till att ta fram. Om du är importör ska du också kontrollera att en svensk bruksanvisning finns med!

När börjar reglerna gälla

De nya föreskrifterna ska tillämpas från den 20 april 2016. Det innebär att alla produkter därefter ska uppfylla kraven i de nya föreskrifterna.

De produkter som redan idag finns på marknaden och som uppfyller kraven i de tidigare föreskrifterna får dock fortsätta säljas utan att uppfylla de nytillkomna kraven, se punkten 2 i respektive övergångsbestämmelse. När man läser själva övergångsbestämmelsen är det viktigt att komma ihåg att själva utsläppandet sker bara första gången produkten tillhandahålls på marknaden. Alla överlåtelser av produktexemplaret därefter är ett så kallat tillhandahållande. Annorlunda uttryckt innebär de produkter som idag är levererade till en återförsäljare eller en annan distributör får fortsätta säljas under förutsättning att de uppfyller de föreskrifter som gällde innan.

Förseningar i vissa delar – särskilt avseende EMC

När det gäller dina skyldigheter att bedriva skadeförebyggande arbete är genomförandet av vissa delar försenade som en följd av det har krävts vissa förändringar i lag och förordning. Dessa förseningar omfattar de bestämmelser som anges i punkten 3 i övergångsbestämmelserna till ELSÄK-FS 2016:1 och ELSÄK-FS 2016:2.

När det gäller ELSÄK-FS 2016:3 kommer dessa delar att genomföras längre fram genom så kallade ändringsföreskrifter.

Observera att dessa föreningar inte påverkar kraven som gäller för produkterna.

Att tänka på för dig som säljer eller erbjuder elektriska produkter

Steg 1: Ta reda på vilken roll du anses ha enligt de definitioner som finns i föreskrifterna. Tänk särskilt på följande.

 • Tillverkare är du om du säljer en produkt med ditt eget varumärke på.
 • Återförsäljare, uthyrare, detaljhandlare, grossister, med flera är alla exempel på distributörer
 • Om du köper produkten från annat EU/EES-land så är du distributör, inte importör.
 • Om du som elinstallatör eller motsvarande också tillhandahåller de produkter du installerar är du distributör.

Steg 2: Ta reda på vilka skyldigheter du har i den rollen. Tänk särskilt på följande.

 • Alla aktörer ska bedriva ett skadeförebyggande arbete.
 • Du kan vara skyldig att göra stickprovsundersökningar på de produkter du tillhandahåller.
 • Se till att det finns CE-märkning och information om tillverkaren/importören på produkten samt att svensk bruksanvisning medföljer.
 • Spara uppgifter om leveranskedjan i 10 år
 • Se över EU-försäkran till de produkter du anses vara tillverkare för. Det finns en mall för EU-försäkran i föreskrifterna. De nya föreskrifterna gäller från den 20 april 2016 och då ska den vara utformad enligt mallen i föreskrifterna.

Sprid gärna informationen om de nya reglerna till de du köper produkter av och de du säljer produkter till!

Tips!

Du kan få mer information om reglernas innebörd i EU-kommissionens vägledning Blå boken. Denna vägledning uppdateras med jämna mellanrum och finns på flera språk. Den senaste versionen hittar du i länken nedan.

Det finns också ett antal guider och information till respektive direktiv. Dessa hittar du i länkarna nedan.

Nedan hittar du också de presentationer Elsäkerhetsverket genomförde under remisstiden. Observera att innehållet inte har uppdaterats sedan dess.

Dokument

Andra webbplatser

Kontakt

Joca Kostic

Inspektör marknadskontroll       
       Telefon: 010-168 05 24
       E-post: joca.kostic@elsakerhetsverket.se   

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll       
       Telefon: 010-168 05 27
       E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Katarina Olofsson

Inspektör marknadskontroll       
       Telefon: 010-168 05 25
       E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se