Skip to main content

Bättre bild av var elinstallatörer och elektriker arbetar

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2014 09:16 CET

I Sverige saknas kunskap om var personer som arbetar med el är yrkesverksamma. Nu har ett första steg mot att identifiera yrkesgrupperna tagits fram genom en kartläggning av Elsäkerhetsverket.

Under hösten har Elsäkerhetsverket, med hjälp av statistik från SCB, lagt ett pussel för att få en bild av inom vilka branscher, företag och verksamheter som personer som arbetar med el finns. Elsäkerhetsverket har idag ett register över alla elinstallatörer i landet vilka är cirka 41 000, men där finns ingen information om var personerna arbetar. Därtill finns, uppskattningsvis enligt rapporten, cirka 55 000 personer verksamma som yrkesmässigt arbetar med el som inte finns registrerade.

Försvårar kunskapsuppbyggnad

- Att vi idag bara kan göra en uppskattning av hur många som arbetar i elnätet i Sverige är helt klart en brist, säger Per Höjevik, teknisk expert på Elsäkerhetsverket, som är projektledare för kartläggningen. Det försvårar kunskapsuppbyggnad till de som arbetar med elinstallationer och det stöd som vi skulle behöva nå ut med för att främja en högre elsäkerhet i samhället.

Rapporten visar att de flesta, 38 procent, yrkesmän inom el, återfinns inom elinstallationsföretag. 28 procent finns inom verksamheter som rör, ventilation, värme, industri, eller produktion/distribution av el. Cirka 5 procent av elyrkesmännen arbetar inom personaluthyrningsbranschen och 29 procent inom övriga branscher.

- En intressant iakttagelse i utredningen är att elinstallatörer återfinns i branscher som vi normalt inte förknippar med elinstallationsarbete exempelvis inom tillverkningsindustrin och fartygsindustrin, säger Per Höjevik.

Otidsenligt regelverk

Behörighetssystemet för el har rötter i 1920-talet. El i dagens samhälle är något helt annat än för 100 år sedan. Det är svårt för en enskild konsument som ska beställa elarbeten att förstå skillnader mellan flera olika behörighetstyper, vad överinseende eller vad begreppet yrkesman innebär.

- Rapporten är ett första steg för att få en bild som beskriver inom vilka företag och verksamheter i Sverige som yrkesmässiga elinstallationsarbeten görs. Regelverket behöver bli tydligare både för den som jobbar med elinstallationer och för alla som ska anlita en person som arbetar med el, säger Per Höjevik.

Rapporten ska bistå regeringen i den pågående Elbehörighetsutredningen som har till uppgift att se över regelverken om elsäkerhet och installationsbehörighet.

 

Definition yrkesroller:

Elinstallatör – person som av Elsäkerhetsverket meddelats behörighet att utföra elinstallationsarbete i angiven omfattning.

Yrkesman inom el – person som arbetar med elinstallationer under överinseende av en elinstallatör.

Rapporten hittar du i pdf under Resurslänkar i anslutning till detta pressmeddelande samt på Elsäkerhetsverkets webbplats.

För mer information kontakta:

Per Höjevik, teknisk expert, Elsäkerhetsverket
per.hojevik@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 23, 070-602 18 29

Cia Edlund, informationschef, Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 36, 072-522 13 57

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör