Skip to main content

Felbeteende vanligaste orsaken vid elolyckor

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2013 08:41 CEST

Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor visar att tre av fyra elolyckor uppkommer i samband med ett felbeteende vid elarbete. Men det totala antalet elolyckor visar en positiv trend och har mer än halverats på trettio år.

Elsäkerhetsverkets preliminära rapport i januari visade att elolyckor med dödlig utgång var rekordlågt 2012. Antalet som förolyckades stannade på en person vilket är den lägsta siffran på 110 år. Den slutliga rapporten som kom nu i maj bekräftar den trend som visar att allt färre dödsolyckor beror på elolycksfall. Under 2012 har 340 elolyckor och 209 tillbud kommit till myndighetens kännedom. 2011 var siffrorna 438 olyckor och 178 tillbud.

Elolyckor och yrkesmän

Elyrkesmännen har blivit bättre på att anmäla elolyckor även om mörkertalet fortfarande är stort. De senaste tio åren har anmälningarna fördubblats. Inom industri och gruvor har elolyckor minskat kraftigt under 2012. De flesta olyckorna sker inom verksamhetsområdet elnät och energiförsörjning. Rapporten visar att tre av fyra elolyckor som medförde sjukdagar för elyrkesmän (2000-2012) har orsakats av ett arbetsfel.

- För de yrkesmän som jobbar med el beror de flesta elolyckorna på att starkströmsanläggningen inte frånkopplats som planerats. Det brister i kontrollen av att driftspänningen är frånkopplad i rätt anläggning, säger Klas-Göran Sundvall teknisk expert vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för rapporten.

Elolyckor och lekmän

Den vanligaste orsaken till en elolycka hos lekmän under arbetet är strömgenomgång i kroppen. Olyckan beror i de allra flesta fall på ett tekniskt fel. I så många som 40 procent av dessa fall är orsaken en felaktig anslutningskabel.

- Vi har följt elolycksfallsstatistiken sedan 1940-talet och den långsiktiga trenden har varit ständigt färre omkomna, säger Klas-Göran Sundvall. Men vi har ett stort mörkertal bland privatpersoner eftersom det inte finns någon skyldighet för dem att anmäla.

Fakta:

Elsäkerhetsverket får kännedom om elolyckor genom

  • anmälningar från Arbetsmiljöverket (så kallade paragraf 2-anmälningar)
  • anmälningar avseende olycksfall som inträffat och som drabbat en arbetstagare
  • anmälningar till Elsäkerhetsverket via verkets webbplats eller via telefon
  • anmälningar och rapporter från innehavare av en nätkoncession
  • anmälningar och rapporter från innehavare av en starkströmsanläggning
  • anmälningar för spårburen trafik eller trådbuss
  • mediebevakning.

Begreppsförklaring:

Lekman: person som inte är fackkunnig Lekman i arbete: person som inte är elyrkesman men som är i arbete, till exempel sjuksköterska, skolelev eller industriarbetare.

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2012 finns att ladda ner på www.elsakerhetsverket.se/sv/Publikationer/Publikationsshop/

Kontaktpersoner vid frågor:

Klas-Göran Sundvall, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket
klas-goran.sundvall@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 23, 070-308 81 53

Cia Edlund, informationschef vid Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 36, 072-522 13 57

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument