Skip to main content

Prov - ett sätt att bli behörig utan intyg

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 09:03 CEST

Snart ska det bli möjligt att bli behörig elinstallatör även om man saknar intyg om utbildning och praktik. Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag att i en förstudie ange förutsättningarna för sökande att genomföra ett prov. Genom provet ska nödvändiga kunskaper verifieras.

Elsäkerhetsverket är den myndighet i Sverige som handlägger ansökningar om behörighet som elinstallatör. För att bli behörig elinstallatör idag ska utbildningsbevis och praktikintyg skickas in. Varje år handläggs mellan 1 500-1 700 ansökningar.

- Skälet till förstudien är i första hand att åstadkomma en lösning för de personer som av en eller annan anledning inte kan få fram intyg om utbildning och praktik, berättar Carina Larsson, verksjuris på Elsäkerhetsverket.

- Det finns också bestämmelser i det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet om att medlemsstaterna kan besluta att sökanden ska genomföra kompensationsåtgärder i form av praktiktid eller ett prov. Det är den sökande som väljer vilken åtgärd som denne vill genomföra. För att kunna uppfylla kravet i direktivet behöver Elsäkerhetsverket ta fram ett provunderlag.

Samverkan med utbildningsanordnare

I arbetet med förstudien har Elsäkerhetsverket träffat utbildningsanordnare för att undersöka möjligheterna med provverksamhet. Verket kommer inte att ordna egna provlokaler utan samverkan med de som idag är etablerade i valideringsverksamhet och som har lämpliga lokaler och utrustning.

- Provets innehåll och branschens valideringsmodell är några av de frågor som diskuterats med utbildningsanordnarna . Många bra synpunkter kom fram som vi nu arbetar vidare med. Förstudierapporten ska lämnas till regeringen senast den 30 september. Det är därefter regeringen som bedömer om det finns anledning att gå vidare med förstudien, säger Carina Larsson.

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör