Elstatistik för 2019: ”rekordens år”

Nyheter   •   Feb 13, 2020 13:32 CET

Privata företag har samma ansvar som det offentliga

Nyheter   •   Feb 19, 2020 15:57 CET

REPLIK I ALTINGET 200218. Det är glädjande att Centerpartiet menar allvar med ambitionen att leverera politik för ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle. Och vi tar gärna emot passningen att även vi branscher har en avgörande roll att spela i omställningen. Vi arbetar redan hårt för att vara så hållbara som möjligt, men givetvis har vi en rejäl utmaning framför oss om vi ska nå hela vägen.

E.ON Energilösningar ny medlem i Klimatdialogen

Nyheter   •   Feb 04, 2020 15:47 CET

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte den 3 februari godkändes E.ON Energilösningar i Norrköping som medlem i Klimatdialogen. Det gör att det nu finns åtta medlemmar i Klimatdialogen. 

Klimatdialogen startade 2019 som ett tillägg till Prisdialogen och innebär att fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar kan utöka den dialog de har med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Målet är att minska klimat- och miljöpåverkan genom lokala dialoger, där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag eller VA-bolag) diskuterar, samverkar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med frågorna.

– Att E.ON har ett bra samarbete med kunder och kommunen är avgörande för att vi ska kunna genomföra klimat- och energiomställningen. Det är tillsammans som vi visar vägen mot ett hållbart Norrköping 2030, säger Carl Hylander, affärschef E.ON Norrköping.

– Det känns som en bra början på 2020 att få in E.ON i Norrköping som medlem i Klimatdialogen. Det bådar gott för resten av året, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen.

Förhoppningen är att goda lokala exempel genom Klimatdialogen ska göras tillgängliga och spridas för att inspirera till vidare utveckling. Klimatdialogen hade tidigare sju företag som medlemmar men vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades nu alltså även E.ON Energilösningar medlemskap.

Medlemmar i Klimatdialogen är:

 • ON Energilösningar – medlemskap för Norrköping
 • Jönköping Energi
 • Mölndal Energi
 • Sundsvall Energi
 • Tekniska Verken i Linköping – medlemskap för både Katrineholm och Linköping
 • Telge Nät
 • Växjö Energi
 • Öresundskraft

Om Prisdialogen och Klimatdialogen

Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2020 omfattar Prisdialogen 76 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se

Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete.

Kontaktuppgifter: Prisdialogens kansli, kanslichef Henrik Gåverud
e-post: kansliet@prisdialogen.se, tel: 072-915 54 75

Läs vidare »

El lägger grunden till det fossilfria samhället

Nyheter   •   Jan 16, 2020 08:42 CET

Energibranschen kommer att möta samhällets ökande efterfrågan på fossilfri el, när och där den efterfrågas. Det är slutsatsen när Energiföretagen Sverige idag presenterar ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” inom ramen för Fossilfritt Sverige.

När Sverige nu ställer om för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 är en stor del av lösningen att fossilfri el ersätter fossila bränslen inom såväl industri som transporter.

Det innebär att efterfrågan på el kommer att öka kraftigt. Till en början ganska långsamt, men efter 2030 i allt snabbare takt. Till år 2045 motsvarar ökningen 50 TWh, vilket innebär 1,5 gånger Danmarks hela elanvändning. Som jämförelse var elproduktionen förra året 163 TWh och nettoexporten 26 TWh. Oavsett hur elproduktionen ser ut då kommer det krävas stora investeringar i både elnät och elproduktion.

Enligt energibranschens analys bör fokus i närtid därför läggas på att lösa utmaningen med elnätskapacitet i stället för att diskutera olika produktionsslag. Det krävs ett stärkt och utbyggt elnät och dessutom ett effektivt utnyttjande av fjärrvärme, energilagring och nya tekniker för att avlasta elsystemet när både elanvändning och effektbehov ökar. Energibranschen behöver även hitta nya smarta lösningar som underlättar för kunderna att bidra till utvecklingen.

Branschen lyfter fram ett antal åtgärder som riksdag och regering behöver enas om för att ge de långsiktiga förutsättningar som krävs för att färdplanen ska kunna genomföras. Här är sex av dem:

 1. Tillståndsprocesserna för elnät, elproduktion samt elektrifiering måste kortas radikalt. Den aviserade översynen av svensk lagstiftning för att nå klimatmålen behöver bland annat anpassa miljöbalken till klimatmålen och resurser måste tillföras prövningsmyndigheter och domstolar.
 2. Ge Svenska kraftnät i uppdrag att göra ett systematiserat, brett förankrat samarbete med samhällets olika aktörer kring planering och prioritering av stamnätet och elnätskapacitet. Samarbetet ska utmynna i en elnätsplan som svarar mot det fossilfria samhällets behov på nationell och nordisk nivå.
 3. Ge en statlig utredning i uppdrag att ta fram en hållbar, förutsägbar och långsiktig elnätsreglering. Den ska stimulera en samhällsekonomiskt effektiv utveckling av elnät, både gällande flexibilitet och nätutveckling, och balansera samhällets olika intressen.
 4. Ta fram en sammanhållen strategi med långsiktigt stabila, teknikneutrala och renodlade villkor för fjärrvärme och kraftvärme, för att värna den viktiga växelverkan i energisystemet mellan el, fjärrvärme, fjärrkyla.
 5. Utred hur dagens marknadsmodell kan utvecklas genom att ett leveranssäkerhetsmål införs och en modell för marknadsmässig prissättning av alla stödtjänster genomförs. Regeringen bör därefter regelbundet utvärdera att modellen säkerställer fortsatt konkurrenskraft, leveranssäkerhet och ekologisk hållbarhet.
 6. Ge långsiktigt stöd till tekniker som är centrala för att klimatmålet nås. Exempel på sådana är de som ger negativa koldioxidutsläpp, som avskiljning och lagring av koldioxid vid biobränsle- och avfallsförbränning.

– Energibranschen har fantastiska möjligheter att i stor utsträckning kunna bidra till omställningen till det fossilfria samhället. Det är med stor entusiasm vi tar oss an arbetet med att fortsätta att utveckla Sveriges fantastiska energisystem, som redan idag är ett av världens allra bästa, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

– Energibranschens färdplan är en förutsättning för att de andra färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft ska kunna genomföras. Den är en viktig bit av det pussel som nu läggs, och visar hur Sverige kan ställa om på ett sätt som kan bli en förebild för fler länder, säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

Här kan du läsa hela färdplanen

Läs vidare »

Blåsig start på 2020 – dubbla rekord för vindkraften

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2020 07:00 CET

Vintertemperaturerna lyser med sin frånvaro och kärnkraftreaktorn Ringhals 2 har stängts. Men året har börjat i vindens tecken. Under första veckan har vindkraftsproduktionen nått rekordnivåer, såväl i Sverige som i Norden.

Elstatistik för 2019: Största nettoexporten någonsin

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2019 07:00 CET

Sverige nettoexporterade 25,8 TWh el under 2019, alla tiders rekord. Vindkraften noterade också sin högsta produktion hittills. Det genomsnittliga systempriset på den nordiska elbörsen blev 41 öre/kWh, en minskning med knappt 4 öre jämfört med 2018. Så kan elåret 2019 sammanfattas.

Positivt förslag om ny vattenförvaltning – men inte tillräckligt för korrekta miljöprövningar

Nyheter   •   Dec 19, 2019 07:00 CET

Vattenförvaltningsutredningen har nu lämnats över till regeringen. Energiföretagen anser att utredningen lämnar flera bra förslag och att den föreslår en organisationsmodell med goda förutsättningar att bli effektiv, ändamålsenlig och transparent.

Efter energiöverenskommelsen: Branschen har fortsatt behov av bred politisk samverkan

Nyheter   •   Dec 10, 2019 07:00 CET

Energiföretagen beklagar att energiöverenskommelsen har spruckit och lyfter samtidigt att det är viktigt att politiken nu försöker enas på nytt i energifrågorna. Flera viktiga framtidsfrågor står på tur och en ny överenskommelse bör i högre grad utgå från ett helhetsperspektiv på energisystemet.

Obegripligt beslut om avfallsförbränningsskatt

Nyheter   •   Dec 05, 2019 07:00 CET

Riksdagen fattade den 4 december beslut om att en avfallsförbränningsskatt ska införas från och med den 1 april 2020.

Förtroendet för energibranschen ökar – men mer finns att göra

Nyheter   •   Nov 25, 2019 07:00 CET

Idag presenterar Svenskt kvalitetsindex sin årliga mätning av kundernas förtroende för energibranschen. Mätningen visar glädjande nog en uppgång i förtroendet jämfört med föregående år. Uppgången gäller dessutom samtliga områden; elhandel, fjärrvärme och elnät.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • evxda.dhryjldedegrosanqg@evvneourgwdifvpormbetlpagwgensp.sweemt
 • 08 677 27 23

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • anzunand.lemejndesxbtrmxansvd@wjenmlervigignfozzrebctaaugeimn.yesetk
 • 08 677 26 91

Om Energiföretagen Sverige

Energibranschens gemensamma röst

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhället i stort. Vår verksamhet utvecklas i samverkan med medlemmarna och omvärlden.