Media no image

En vision för framtidens utbildningar

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 07:30 CEST

Varmt välkommen till stadsbibliotekets hörsal i Ängelholm måndagen den 29 maj kl. 19.00 för att lyssna på debatt i fullmäktige om framtidens utbildningar.

Kommunfullmäktige gav under 2016 beredningen för lärande i uppdrag att ta fram en vision för framtidens utbildningar. Beredningen har efter kunskapsinhämtning, medborgardialoger samt analys av rapporter och undersökningar tagit fram ett förslag till vision som nu presenteras i en slutrapport.

På kommunfullmäktige den 29 maj redogör beredningen för sin vision med tillhörande debatt. Beredningen får i debatten återkoppling på sitt arbete och fullmäktige får möjlighet att ställa frågor. Finns frågor kring beredningens arbete hänvisas dessa till ordförande Emma Yngvesson 0705-11 80 05 eller emma.yngvesson@gmail.com

Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten så alla intresserade har möjlighet att lyssna på debatten i stadsbibliotekets hörsal. Ifall man inte har möjlighet att vara på plats går det bra att följa debatten via webbsändning. Länk kommer att finnas på kommunens hemsida samma dag http://www.engelholm.se/

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Varmt välkommen till stadsbibliotekets hörsal i Ängelholm måndagen den 29 maj kl. 19.00 för att lyssna på debatt i fullmäktige om framtidens utbildningar.

Läs vidare »
Media no image

Resultaten från medborgardialogen om stadshusets framtida användning

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 17:40 CEST

Kulturhus, lägenheter, äldreboende men även fortsatt stadshus. Det var de vanligaste inkomna förslagen om nytt användningsområde för stadshuset i den medborgardialog som har genomförts.

Det var i februari tidigare i år som kommunstyrelsen i Ängelholms kommun beslutade att genomföra en medborgardialog om nuvarande stadshusets framtida användning. Från den 24 april till den 15 maj har det varit möjligt att lämna förslag om vad Ängelholms stadshus ska användas till i framtiden. Den 3- och 4 maj bjöd kommunen också in till dialogmöten för att diskutera Stadshusets framtida användning.

Totalt kom det in 94 synpunkter där de vanligaste inkomna förslaget för nytt användningsområde av Stadshuset var ett kulturhus/aktivitetshus. Även lägenheter, företrädesvis för äldre och ungdomar, samt äldreboende var vanliga synpunkter.

Av de inkomna förslagen önskade 35 att stadshuset ska fortsätta vara ett stadshus. Detta trots att kommunstyrelsen i höstas fattade beslut om att inte göra någon ombyggnad av det nuvarande stadshus, efter att en byggteknisk utredning visat på stora brister samt höga ombyggnadskostnader av stadshuset.

Resultaten kommer nu bli en del av utredningen om stadshusets framtida användning.

Hela resultat finns i bifogad fil.

Kort sammanfattning

19 st: Kulturhus/aktivitetshus/föreningshus/fritidsgård

16 st: Lägenheter (företrädesvis för äldre och ungdomar)

16 st: Äldreboende/trygghetsboende

2 st: Hotell

2 st: Skola/utbildningar

2 st: Daglig verksamhet handikappomsorgen

(35 st: Fortsatt stadshus, 4 st riva och bygga nytt stadshus)

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kulturhus, lägenheter och äldreboende. Det var de vanligaste förslagen om nytt användningsområde för Stadshuset i den medborgardialog som genomförts.

Läs vidare »
Bvuyvcljomjyjpweoxen

I Ängelholm är det bäst att bo - Kommunen åter i topp i nationell boenderanking

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 16:36 CEST

Ängelholm är en av de allra bästa kommunerna att bo i. Idag presenterade tidningen Fokus sin årliga ranking över var det är bäst att bo i Sverige. För tredje året i rad hamnar Ängelholms kommun på en hedrande andraplats bland kommuner i samma storlek.

Media no image

Ny politisk styrgrupp ska få fart på viktiga fastighetsprojekt i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 17:04 CEST

Imorgon, torsdag den 4 maj, inleder den nyinrättade politiska styrgruppen för fastighetsfrågor sitt arbete för att komma till ett resultat med flera aktuella och viktiga fastigheter i Ängelholm.

I den politiska styrgruppen ska olika aktuella större fastighetsfrågor behandlas gemensamt, för att enas om vad som ska hända med betydelsefulla fastigheter i kommunen. De fastigheter som är aktuella just nu är Stadshuset, Parkskolan och Stadsbiblioteket. I framtiden kan andra stora fastighetsfrågor bli aktuella.

-Vi behöver arbeta mer offensivt för att ta fram underlag så att vi kan få fram politiska beslut kring de här fastigheterna som är så viktiga för Ängelholm. Min ambition är att vi ska få en samsyn i styrgruppen så att vi kan fatta beslut som leder till konkreta och positiva resultat, säger Lars Nyander, styrgruppens ordförande.

Ett av de politiska beslut som ska fattas handlar om var i kommunen ett nytt Stadshus ska byggas och vad det nuvarande Stadshuset ska användas till. Men även en eventuell ombyggnad av Parkskolan, samt renovering av Stadsbiblioteket.

Styrgruppen som är parlamentariskt sammansatt ska mötas minst en gång i månaden. Förutom politiska överläggningar och workshops kommer gruppen att göra studiebesök, genomföra medborgardialoger och beställa kompletterande utredningar som krävs för att kunna fatta beslut.

Styrgruppens arbete kommer att kunna följas på kommunens webbplats http://www.engelholm.se/styrgrupp-for-fastighetsfragor, där information om vad som händer kommer att läggas ut löpande. I januari 2018 beräknas beslut kunna fattas kring de aktuella fastigheterna. Därefter kan arbete med exempelvis arkitekttävlingar, detaljplaner och renovering med mera komma igång.

Ledamöter i styrgruppen för fastighetsfrågor:

Lars Nyander (S)

Stig Andersson (EP)

Robin Holmberg (M)

Liss Böcker Sellgren (C)

Linda Persson (KD)

Erik Sahlvall (L)

Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Johan Wifralius (SD)

Ansvarig för samordning av styrgruppens arbete är chefsstrateg Lena Åström

Styrgruppens ordförande Lars Nyander är tillgänglig för frågor och kommentarer direkt efter styrgruppens möte kl. 16:00.

Kontakt: 0431-87 000

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Imorgon, torsdag den 4 maj, inleder den nyinrättade politiska styrgruppen för fastighetsfrågor sitt arbete för att komma till ett resultat med flera aktuella och viktiga fastigheter i Ängelholm.

Läs vidare »
Media no image

Förbättrat företagsklimat i öppna jämförelser

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 10:27 CEST

För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Ängelholms kommun har i årets mätning höjt sin totala poäng något och klättrar från placering 146 till 124 i den totala rankingen.

Det är fjärde gången som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Drygt 150 kommuner deltog i undersökningen och studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I årets mätning har Ängelholms kommun höjt sin Nöjd Kund Index (NKI) jämfört med föregående mätning från 65 till 66.

- Inom de flesta kategorierna ligger vi likvärdigt med föregående mätning, men vi har även höjt oss och blivit bättre inom en del områden, säger Pernilla Fahlstedt, Miljö- och byggchef i Ängelholms kommun.

Ett område där kommunen uppnått goda resultat är inom miljö och hälsoskydd. Där har kommunen höjt sin NKI till 69, jämfört med föregående mätnings 62.

Ängelholms kommun har även klättrat några placeringar jämfört med andra kommuner i den totala rankingen och hamnar på placering 124 (146). Anledningen till den förhållandevis låga rankingen är att kommunerna som deltagit har uppvisat ett generellt bättre resultat än tidigare.

- Det känns tråkigt att hamna så långt ner på listan då vi siktar att hamna betydligt högre än så. En orsak till att vi inte har ökat mer kan härledas till en hög personalomsättning under det senaste året, då vi har haft många och långa vakanser. Det har fört med sig både minskad effektivitet och tillgänglighet, säger Pernilla Fahlstedt.

Bland områdena där Ängelholms kommun har tappat återfinns exempelvis bygglov och serveringstillstånd.

- Vi är givetvis inte nöjda med att tappa inom specifika områden och vi har som ambition att bli bättre framöver. Till exempel har vi genomfört en digitaliseringsprocess inom bygglov som vi förhoppningsvis kan se resultaten av under det kommande året, säger Pernilla Fahlstedt.

Ängelholms kommun har dessutom nyligen tillsatt en företagsklimatgrupp med uppdrag att se över alla aspekter som kan förbättra företagsklimat och under året deltar ett stort antal av kommunens tjänstepersoner i utbildningen Förenkla helt enkelt.

Senare i år publicerar Svenskt Näringsliv en ranking om företagsklimat där alla Sveriges kommuner ingår. Där placerades Ängelholms kommun på en 16:e plats förra året.

Kontakt:
Pernilla Fahlstedt
Miljö- och byggchef, Ängelholms kommun
0431-87 000

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

​För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Ängelholms kommun har i årets mätning höjt sin totala poäng något och klättrar från placering 146 till 124 i den totala rankingen.

Läs vidare »
Media no image

Förenkling ska ge ökad service till företagarna i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 09:31 CEST

Utbildning för cirka hundra medarbetare i att ge bättre service till företagarare och bildandet av en ny företagsklimatgrupp ska göra Ängelholms kommun ännu mer företagsvänligt.

– Att företagen mår bra och får rätt service från kommunorganisationen är viktigt. Vi ska göra det enkelt för våra företag i kontakterna med kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).

Den 20 april deltar cirka hundra tjänstepersoner från Ängelholms kommun i en utbildning som handlar om att skapa större förståelse för företags villkor och behov vid kommunala kontakter. Utbildningen är en del i ett utbildningspaket inom ramen för Sveriges kommuner och Landstings (SKL) projekt Förenkla helt enkelt. Utbildningen genomförs tillsammans med andra kommuner inom Familjen Helsingborg. I utbildningen deltar personer som i sitt yrke har kontakter med näringslivet, bland andra miljöinspektörer, bygglovshandläggare och upphandlare. Även förtroendevalda och kommunens högsta ledning deltar i utbildningarna.

Den nybildade företagsklimatgruppen ska samordna arbetet med kommunala åtgärder som gynnar näringslivet och bidrar till ett positivt företagsklimat.

– Företagsklimatgruppen är ett exempel på hur vi arbetar agilt och gränsöverskridande internt för att ge den bästa servicen externt. Ett annat exempel är företagslotsen som är en kostnadsfri service som samordnar och förenklar företagens kontakter med kommunen, säger kommundirektör Lilian Eriksson.

Lars Nyander säger att det finns ett stort intresse och uppslutning kring att kommunen ska arbeta med frågor som rör företagsklimatet.

– Ängelholms kommun brukar hamna högt i rankingar av företagsklimat. Men självklart är vi inte nöjda. Vi ska hela tiden arbeta för att bli ännu lite bättre, säger han.


I företagsklimatgruppen ingår:

Pernilla Fahlstedt (sammankallande), miljö- och byggchef

Elin Tängermyr, arkitektur- och teknikchef

Lisbeth Jonsson, upphandlingschef

Andreas Jarud/Louise Modig, Ängelholms Näringsliv

Maria Sjödin Nilsson, kundtjänstchef

Jessica Krantz, chef för kommunikationsenheten

Johan Maniet, bygglovschef

Kontakt:
Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef, telefonnummer 0431- 46 89 78.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Utbildning för cirka hundra medarbetare i att ge bättre service till företagarare och bildandet av en ny företagsklimatgrupp ska göra Ängelholms kommun ännu mer företagsvänligt. – Att företagen mår bra och får rätt service från kommunorganisationen är viktigt. Vi ska göra det enkelt för våra företag i kontakterna med kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).

Läs vidare »
Media no image

Ängelholmarna bjuds in till debatt om utveckling av Ängelholms tätorter

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 10:55 CEST

På måndag 24 april kl. 19 bjuds ängelholmarna in till Stadsbiblioteket för att lyssna på slutdebatt om utveckling av Ängelholms tätorter.

Beredningen för samhällsbyggnad fick under 2016 i uppdrag att ta fram en vision för att utveckla alla tätorter i Ängelholms kommun med bostadsbyggande och service. Efter kunskapsinhämtning genom föredragningar, analys av rapporter samt medborgardialoger har beredningen skrivit fram ett förslag till slutrapport. Slutrapporten ska presenteras för kommunfullmäktige den 24 april och beredningen får i slutdebatten återkoppling på sitt arbete och fullmäktige får möjlighet att ställa frågor.

Fullmäktiges möte är öppna för allmänheten och alla intresserade har möjlighet att lyssna på debatten i Stadsbibliotekets Hörsal. Har man inte möjlighet att vara på plats går det bra att följa debatten via webbsändning. Sändningen går även att titta på i efterhand. Länk kommer att finnas på kommunens hemsida samma dag 24/4. http://www.engelholm.se/

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

På måndag 24 april kl. 19 bjuds ängelholmarna in till Stadsbiblioteket för att lyssna på slutdebatt om utveckling av Ängelholms tätorter.

Läs vidare »
Media no image

Skaparlördag för hela familjen

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 11:00 CEST

Lördagen den 29 april kl. 10-14 är det dags för skaparlördag igen på Stadsbiblioteket.

Flyg till en drömvärld med Green Screen, måla musik, programmera Lego med Lego WeDo, testa LittleBits och pyssla pärl- och papperspyssel på Stadsbibliotekets skaparlördag. På plats finns också elever från estetprogrammet som visar digital bildbehandling.

När: Lör. 29/4 kl. 10-14.

Var: Stadsbiblioteket.

Fri entré. Ingen föranmälan.

Arr: Ängelholms bibliotek i samarbete med Lärande och familj.

Kontaktperson: Cecilia Johansson programverksamhet@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Flyg till en drömvärld med Green Screen, måla musik, programmera Lego med Lego WeDo, testa LittleBits och pyssla pärl- och papperspyssel på Stadsbibliotekets skaparlördag.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Pamela von Sabljar föreläser om social kompetens på Ängelholms Gymnasieskola

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 11:25 CEST

Är det viktigt att komma i tid? Hur hanterar jag sociala medier under arbetstid? Kan jag privatsurfa på jobbdatorn? Den 18 april klockan 08:30 – 11:30 anordnar Ängelholms gymnasieskola tillsammans med Ängelholms näringsliv en föreläsning för skolans elever om social kompetens och attityder.

Representanter från Swedbank i Ängelholm och ICA Maxi i Ängelholm kommer också att föreläsa om näringslivets erbjudanden och krav.

Föreläsningen är obligatorisk för elever på Ekonomiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet och övriga elever på skolan är välkomna att boka plats.

Datum: 18 april
Tid: 08.30-11.30
Plats: Jarl Kullescenen

Press är välkommen att besöka föreläsningen.

För frågor eller mer information, kontakta:
Ronney Berndtsson, Ekonomiprogrammet, 0431-87 000, ronney.berndtsson@engelholm.se
Louise Modig, Ängelholms Näringslivs AB, 070-910 06 10, louise.modig@engelholm.com

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Är det viktigt att komma i tid? Hur hanterar jag sociala medier under arbetstid? Kan jag privatsurfa på jobbdatorn? Den 18 april klockan 08:30 – 11:30 anordnar Ängelholms gymnasieskola tillsammans med Ängelholms näringsliv en föreläsning för skolans elever om social kompetens och attityder.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Trygghetsvandring i Strövelstorp

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 10:51 CEST

Den 10 april anordnar Ängelholms kommun trygghetsvandring i Strövelstorp.

Klockan 18:30 inleds kvällen med fika i matsalen på Strövelstorps skola. Vandringen kommer därefter ske i en slinga runt Strövelstorp. Trygghetsvandringen genomförs i kommunens regi av Säkerhetsenheten. Inbjudna är bland andra förtroendevalda, fältsekreterare, nattvandrare, polis, fastighetsbolag, media och ungdomar.

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Genom att bjuda in medborgare blir det möjligt att ta del av den kunskap de har om sina närområden. Den kunskapen är i sin tur viktig för att kunna identifiera potentiella problemzoner och lämpliga åtgärder.

När: måndag den 10 april kl. 18:30 – ca 21:00

Var: Samling i matsalen på Strövelstorps skola.

Kontakt: Säkerhetshandläggare Christina Nilsson, telefonnummer 0431-46 94 42 eller christina.m.nilsson@engelholm.se.

Välkommen att delta!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Den 10 april anordnar Ängelholms kommun trygghetsvandring i Strövelstorp. Klockan 18:30 inleds kvällen med fika i matsalen på Strövelstorps skola. Vandringen kommer därefter ske i en slinga runt Strövelstorp. Inbjudna är bland andra förtroendevalda, fältsekreterare, nattvandrare, polis, fastighetsbolag, media och ungdomar. Välkommen att delta.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • lrnrfrhwabedwnrigtpfzbk.brontadum@tqqksfengezalholexqompm.se
  • 0431 46 80 92
Fredrik kan hjälpa representanter från press och media att komma i kontakt med önskad person på Ängelholms kommun gällande kommunens pressmeddelanden.

  • Presskontakt
  • Enhetschef
  • Kommunikationsenheten
  • jesstqica.cxkrlgantz@ekwinngelhotclm.svryie
  • 0431-46 80 97
Jessica är chef för kommunikationsenheten som ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation.

Om Ängelholms kommun

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.