Skip to main content

Traveas har trefaldigat bolagets omsättning och nått positivt rörelseresultat för helåret

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 09:11 CET

TRAVEAS AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

”Vi har trefaldigat bolagets omsättning 2012 och nått positivt rörelseresultat för helåret. Detta i kombination med redan vunna affärer som skall exekveras under 2013 borgar för fortsatt god tillväxt”

Sammanfattning helår januari - december 2012

- Nettoomsättning, 9 097 tkr (3 085 tkr) Tillväxt 195 %

- Rörelseresultat efter avskrivningar, 82 tkr (-1 380 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning , 0,01 kr (-0,06 kr)

- Likvida medel, 117 tkr (2 604 tkr)*

Sammanfattning delårsrapport oktober - december 2012

- Nettoomsättning, 2 789 tkr (1 087 tkr) Tillväxt 157 %

- Rörelseresultat efter avskrivningar, 805, tkr (-194 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning, 0,03 kr (-0,01 kr)

- Likvida medel, 117 tkr* (997 tkr)

Jämförande tal från 2011 inom parantes.

*Bolaget har tecknat avtal med Ikano banken om en kreditlimit om 6 mkr för 2013, för att hantera svängningar i likviditeten på månadsbasis. Bolaget har därmed god likviditet och har inget behov av att ta in kapital genom nyemission eller liknande. För mer information se under Finansiell situation.


Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet och efter periodens utgång

Traveas Media

- Traveas Media har fått förtroendet av nordens största onlineresebyråkoncern (eTRAVELi), att bli deras strategiska mediasäljpartner.

- Traveas Media har anställt en ny säljare som specifikt kommer att arbeta med eTRAVELi uppdraget.

- Traveas Media anställer Diana Feldreich för att skapa en egen Traffic funktion.

- Traveas Media överträffade försäljningsmålsättningarna som var uppsatta mellan Traveas och Svenska Golfförbundet för 2012.

Traveas Technology

- eTRAVELi har beställt TravelPlanner Mobil till alla sina varumärken I Tyskland.

Övrigt

- Traveas har tecknat avtal med Ikanobanken om en kreditlimit om max 6 mkr.

- Traveas har lanserat en ny version av www.traveas.com.

Läs bokslutskommunikén i sin helhet på www.aktietorget.se/traveas

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com eller på http://blog.traveas.com.”Grunden är nu lagd med en bra affärsinriktning, en etablerad organisation och vunna affärer för att kunna skapa en god tillväxt även under 2013. Bolagets ambition är därför att fortsätta utvecklas i samma takt som tidigare.”

Bästa aktieägare!

Det är med glädje och stolthet som vi ser att bolaget trefaldigat omsättningen under 2012 jämfört med föregående år. Sedan starten av Traveas har bolaget därmed minst fördubblat omsättningen varje år. Bolaget ser ingen anledning att revidera den ambitionen även för 2013. Med den ökade omsättningen har bolaget även för första gången nått den så viktiga milstolpen om positivt rörelseresultat för helåret. Det målet har såklart funnits på radarn sedan starten, vi trodde det skulle ta tre år, det tog fyra. Nu är vi där, och 2013 skall vi visa att det varken var en slump eller engångsföretelse.

När vi nu summerar 2012 så är det året då Traveas tog några väldigt stora kliv framåt i utvecklingen.

Först fick vi förtroendet av Svenska Golfförbundet att ta över all deras medieförsäljning, för samtliga medieprodukter. I samband med denna affär knöt Traveas till sig och anställde samtliga funktioner som tidigare arbetat med försäljning, traffic och annonsproduktion för Svenska Golfförbundets mediaprodukter, den så kallade ”Golfgruppen”. Tack vare denna affär växte bolaget från sex till elva personer.

Därefter har bolaget genomgått ett omfattande varumärkesarbete som mynnat ut i en renodling av verksamheten, det som blev grunden till två affärsområden inom Traveas – Traveas Media och Traveas Technology.

När vi nu blickar framåt kan vi konstatera att det finns en stor tillväxtpotential inom båda affärsområdena inför 2013.

Traveas Media har vid sidan av uppdraget med Svenska Golfförbundet också fått förtroendet att representera nordens största onlineresebyrå, eTRAVELi. Bolaget har sedan tidigare en relation med eTRAVELi då vi levererar TravelPlanner Mobile till dem, men nu har vi alltså även fått uppdraget att vara deras partner i satsningen på att kommersialisera all deras onlinetrafik (över två miljoner unika besökare/mån) som Nordens största mediakanal för målgruppen resenärer.

Summa summarum så har Traveas Media därmed försäljningsansvaret för en total annonsförsäljningsvolym i storleksordningen 40 miljoner kronor under 2013. Affärsområdets ambition för tillväxt under 2013 är att få förtroendet att representera minst ytterligare ett nytt media under året, med en annonsförsäljningsstorlek om cirka 10 miljoner kronor per år eller mer.

Traveas Technology har under 2012 haft lite av ett mellanår rent försäljningsmässigt, då mycket av försäljning och management tid har lagts på etableringen av Traveas Media. Däremot har utvecklingen av Traveas Technology digitala transaktions/annons/säljplattform (The AncillaratorTM) fortlöpt under hela året, och under första halvåret 2013 kommer därför en ny version av plattformen att lanseras.

Plattformen är framtagen för att fylla olika funktioner för våra olika affärsområden. För resebranchen fungerar den som ett annons/säljverktyg som erbjuder en spännande ny väg för resebyråer att tjäna mer pengar på sina befintliga resenärer. För våra mediakunder erbjuder den ett mycket flexibelt och kraftfullt annonshanteringssystem, vilket också ger oss en klar konkurrensfördel vid införsäljning mot nya uppdragsgivare. Vi för redan givande dialoger med både det stora flertalet av våra befintliga kunder, samt med många nya kunder, vilket gör att vi har stora förhoppningar om en god tillväxt för detta affärsområde under året.

Med detta som grund så ser styrelsen och ledningen mycket fram emot 2013 som ett år då bolaget skall börja skörda frukten av en fungerande affärsinriktning, en etablerad organisation, exekveringen av redan vunna affärer samt lanseringen av den nya versionen av vår digitala transaktions/annons/säljplattform med stor potential.

Vår ambition ligger fast – fortsatt hög tillväxt och positivt rörelseresultat. Det kommer vi jobba hårt för.

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Traveas AB (publ)


TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JANUARI TILL DECEMBER 2011

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden januari till december växte med 195 %, till 9 097 415 kr

(3 085 186 kr) varav under det fjärde kvartalet till 2 789 620 kr (1 087 313 kr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet förbättrades under 2012 till 82 340 kr (-1 380 275 kr) varav under det fjärde kvartalet till 805 467 kr (- 194 968 kr).

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -2 486 642 kr (-711 856 kr) varav under det fjärde kvartalet till -879 329 kr (2 416 148 kr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 2 276 735 kr och en soliditet om 52 %. 

Finansiell ställning

Bolaget har under perioden ingått avtal med Ikano banken om en kreditlimit om max 6 mkr. Då Svenska Golfförbundets medier är mycket säsongsorienterade med sin topp under sommarhalvåret så påverkas bolagets likviditet negativt under de andra delarna av året. Med denna kreditlimit får bolaget en bättre spridning av likviditeten. Med det som grund får bolaget en god likvid situation. Bolaget har inga planer på att ta in externt kapital genom exempelvis en nyemission.


ÖVRIG INFORMATION

Marknadsutsikter

Med den grund som nu har lagts, med en fungerande teknologiplattform redo för framtiden, med lönsamma uppdragsgivare inom media, ett eget annonsnätverk samt en ordentlig säljorganisation med stor erfarenhet inom media så bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord).

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 december var 26 544 138 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter fjärde kvartalets utgång har Traveas 172 aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 11 personer.

Redovisingsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i årsredovisningen för 2011 använts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor.

Årsstämma och utdelning

Årsstämma hålls den 18 april 2013. Årsstämman kommer att hållas på bolagets kontor i Danderyd.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.traveas.com senast två veckor före årsstämman och kan då även rekvireras från bolaget på e-mail: info@traveas.com.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för år 2011.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapport ett, 4 maj, 2013

Halvårsrapport, 15 augusti, 2013

Delårsrapport tre, 24 oktober, 2013

Bokslutskommuniké 2013, 13 februari, 2014


För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Tel: 0707-66 26 80

E-post: gustaf@traveas.com


Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY - Every digital booking carries hidden values. Traveas services enrich these bookings to become powerful communication and sales tools. Traveas mobile and email services helps more than 40 companies in various industries in 11 different countries to expose their hidden assets. Our mission is ”To enrich transactions”. To enrich something means to add value, either economically or qualitatively. We do both.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy