Skip to main content

Eyeonid: Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 23:05 CET

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 februari 2017, kl. 14.00 på Eversheds Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 februari 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast den 3 februari 2017, via e-post till info@eyeonid.com eller via brev till Eyeonid Group AB (publ), att: ”Extra bolagsstämma”, Mailbox 706, 114 11 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer.

Ombud m.m.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eyeonid.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad såsom aktieägare på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen den 4 februari 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Framläggande och godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av nytillkommande styrelseledamot
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
  9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten
  10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Val av nytillkommande styrelseledamot

Det föreslås att Håkan Svanberg väljs som nytillkommande ordinarie ledamot i Bolaget. Styrelsen skulle därefter bestå av Henrik Sundewall, Dusyant Patel, Thom Thavenius, Mats Jämterud och Håkan Svanberg.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov ge styrelsen utrymme att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion inklusive genomföra etableringar på nya geografiska marknader.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Styrmansgatan 15 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.eyeonid.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 41 575 003 aktier och 41 575 003 röster.

Stockholm i januari 2017
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:

Daniel Söderberg, VD, Eyeonid Group AB (publ)
E-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Telefon: 0734-227930

Eyeonid söker, identifierar och varnar kunder när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet hittats av Eyeonid tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget startades 2014 och lanseras kommersiellt under hösten 2016. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy