Skip to main content

Fi Stockholm: inrätta ett romskt demokraticenter

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 14:36 CEST

Idag är det internationella Romadagen och den romska flaggan vajar utanför Stockholms stadshus. Det är en viktig markering och ett led i stadens förstärkta arbete med nationella minoriteters rättigheter. Nu föreslår Feministiskt initiativ att Stockholms stad inrättar ett romskt demokraticenter för att stärka stadens arbete med att ge romer likvärdiga livschanser.

- Sverige har en lång historia av diskriminering och antiziganism. Ett demokraticenter skulle fungera likt ett medborgarkontor som erbjuder råd och stöd till enskilda personer, och dessutom vara ett nav för stadens arbete med romska frågor, säger Sissela Nordling Blanco, gruppledare Fi Stockholm

Genom att inrätta ett romskt demokraticenter säkerställs ett mer långsiktigt och stadsövergripande arbete kring romer rättigheter där centret bland annat bistå stadens verksamheter med kunskapshöjande insatser. Arbetet ska ske i samråd med romer själva.

- Stockholm har tagit viktiga steg framåt, men vi är långt ifrån målet om ett Stockholm för alla. Vi måste göra mer för att romer ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Demokraticentret ska inte ersätta övriga förvaltningars arbete med romska frågor, tvärtom ska det vara ett stöd för verksamheterna att utveckla och fördjupa sitt eget arbete.

Under förra mandatperioden påbörjades en rad insatser för att stärka romers rättigheter. Bland genom kompetenssatsningar där stadens medarbetare har fått utbildning kring diskriminering, rasism och antiziganism. Arbetet med romska brobyggare på arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen har utvecklats för att få fler romer att ta del av det stöd som erbjuds i staden.

FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering gjorde under 2018 en granskning av Sveriges arbete mot rasism. I rekommendationerna till regeringen efter undersökningen betonas vikten av att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa romers tillgång till utbildning, arbete, boende, hälso- och sjukvård samt rättvisa. Många av dessa frågor faller under det kommunala ansvaret.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Stockholm är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ.