Skip to main content

10 budskap vid oroliga marknader

Nyhet   •   Aug 25, 2015 14:23 CEST

1. PERIODER AV HÖG VOLATILITET ÄR EN NATURLIG DEL AV LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR
Då och då kommer vi oundvikligen genomgå perioder av hög volatilitet då världens investerare reagerar på förändringar i det makroekonomiska-, politiska- och företagsekonomiska klimatet.För investerare är grundinställningen viktig. Om man är beredd på att man kommer att erfara upp och nedgångar för sina investeringar över tiden är man också bättre rustad mentalt vid nedgångar och mer benägen att agera rationellt. Så länge man är bekväm med sin grundläggande allokering och riskprofil hjälper ett mer rationellt synsätt att behålla fokus på sitt långsiktiga mål.
2. ÖVER TIDEN HAR AKTIEINVESTERARE BLIVIT BELÖNADE
Historiskt har investerare blivit belönade för den risk de tagit på aktiemarknaden, jämfört med till exempel många ränteinvesteringar. Det är viktigt att komma ihåg att risk nödvändigtvis inte är samma sak som volatilitet. Priset på tillgångar svänger mer än dess substansvärde så investerare kan förvänta sig att svängningar i en akties pris skapar investeringsmöjligheter. På lång sikt drivs aktiepriserna normalt av företagens vinster och har genererat bättre avkastning än de flesta andra tillgångsslag, efter inflation.
3. KORRIGERINGAR I MARKNADEN KAN SKAPA MÖJLIGHETER
Marknadskorrektioner är som sagt en naturlig del av hur aktiemarknaden beter sig över tiden. En sättning i marknaden kan ofta skapa möjligheter då värderingen av bra bolag blir mer attraktiv vilket erbjuder aktiva kapitalförvaltare en möjlighet att skapa mervärde då marknaden återhämtar sig. Några av de värsta kortsiktiga sätTningarna i marknaden historisk har följts av kraftiga rekyler(se diagram 1).

4. DET ÄR SVÅRT ATT ”TAJMA” MARKNADEN
Investerare som fortsätter att vara investerade drar nytta av långsiktiga positiva marknadscykler. När investerare däremot försöker ”tajma” marknaden genom att sälja och sedan återinvestera löper de risken att missa de bästa marknadsdagarna då börsen återhämtar sig, vilket tenderar att hända vid oroliga tider. Bara att missa de fem bästa dagarna kan få betydande påverkan på den långsiktiga avkastningen (se diagram 2).

5. DRA NYTTA AV REGELBUNDNA INVESTERINGAR

Oavsett en investerares sparhorizont kan ett upplägg med reglebundna investeringar,
t ex ett månadssparande, vara en klok strategi. Även om detta inte skyddar mot nedgångar i marknaden hjälper det till att sänka den genomsnittliga kostnaden för varje investering. Och även om att göra regelbundna investeringar i en oroliga marknad kan kännas intuitivt fel är det precis vid dessa tidpunkter som det kan löna sig att investera.

6. FÅ EN JÄMNARE AVKASTNING GENOM ATT SPRIDA RISKEN
Det kan vara svårt att hitta den optimala fördelningen för olika tillgångsslag då marknadscykler kan vara korta. Under dessa perioder avhögre volatilitet kan specifika branscher eller marknader påverkas betydligt mer än andra. Investerare kan sprida risken, och därigenom minska koncentrationen av sina investeringar, genom att fördela sina långsiktiga tillväxtinvesteringar på olika marknader, branscher och investeringsstilar inom aktieområdet. Vidare kan man sprida risken över olika tillgångsslag. För sina tillväxtinvesteringar (aktier, fastighetsinvesteringar, företagsobligationer) eller för sinaeller mer defensiva tillgångar (t exlågriskobligationer och likvida medel).
7. INVESTERA I KVALITET – DRA NYTTA AV DIREKTAVKASTNINGEN En långsiktig hållbar direktavkastning som normalt betalas ut av bolag med hög kvalitet kan vara attraktivT vid oroliga tider eftersom deT erbjuder en ”inkomst” där räntor är låga och då det finns få alternativ för att få stabil likviditet. Utdelande bolag tenderar att vara stabila branschledande företag som svänger mindre än snittet på marknaden i oroliga tider tack vare en normalt stark marknadsposition, priskraft och robusta intäkter. Dessa bolag opererar normalt på olika marknader i världen vilket hjälper till att jämna ut effekterna av nedgångar i specifika regioner eller länder.
8. ÅTERINVESTERA UTDELNINGEN Att återinvestera utdelningen från underliggande bolag i fonden kan vara positivt för den ackumulerade avkastningen över tiden, tack vare ränta-på-ränta effekten (se diagram 3). Regelbundna utdelningar tenderar också att stödja stabiliteten i ett bolags aktiekurs och utdelningen kan jämna ut den negativa effekten av inflation.
9. LÅT DIG INTE STYRAS AV KÄNSLOR
Populariteten av olika investeringsteman går upp och ned. Ett exempel är teknologi som boomade i slutet av 1990-talet men där bubblan sprack under 2000-talet. Sentimentet för tillväxtmarknader brukar följa cykeln för handelsvaror och när den ekonomiska tillväxten avtar i länder som Kina. Och när länder- och sektorrisker blir mer framträdande bör investerare vara mer selektiva i sina investeringar. Som investerare bör man leta efter intressanta investeringsmöjligheter på aktienivå, där innovativa företag kan ha fördel av olika drivkrafter så som ökande befolkning eller den expanderande medelklassens efterfrågan på läkemedel, varor och service. Poängen är att inte låta varken eufori eller pessimism fördunkla din syn eller omdöme.
10. ATT VARA EN AKTIV INVESTERARE KAN VARA EN FRAMGÅNGSRIK STRATEGI
När volatilitet skickar marknaden i sidled kan ett selektivt aktieurval vara en framgångsrik strategi jämfört med aktier som passivt följer ett index. Volatilitet kan ge möjlighet för ”bottom up” investerare, särsilt under perioder av förvirring på marknaden. På Fidelity tror vi på aktiv förvaltning. Vi analyserar företag från grunden vilket gör att vi kan vara väl positionerade att göra framgångsrika investeringar i tider då många andra investerare avvaktar, särskilt under volatila tider.
ATT FÖRSTÅ VOLATILITET
Historisk data kan ge användbar information och sätta händelser i en kontext som hjälper investerare att bättre förstå vad som händer och lättare kunna ta långsiktiga investeringsbeslut som inte styrs av känslor. Dessa diagram visar fördelarna med en långsiktig investeringshorisont. De visar också risken med att försöka tajma marknaden – hur portföljen påverkas om man missar några av de bästa avkastningsperioderna.

HUR LÄNGE MAN ÄR I MARKNADEN LÖNAR SIG MER ÄN ATT FÖRSÖKA ”TAJMA” MAKNADEN

Att inte snabbt sälja av sina investeringar så snart marknaden är volatil kan vara positivt när man väl har tagit beslutet att investera: missar man dagarna med störst uppgång ger det en stor påverkan på portföljen och den totala avkastningen på dina investeringar.

Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd och får inte göras tillgänglig för allmänheten. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation.Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan är endast inkluderade som illustration. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den för sina egna syften. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor.

FIL Limited och dess dotterbolag utgör tillsammans det globala investeringsföretag som vanligen kallas Fidelity Worldwide Investment. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fondandelsvärdets utveckling (NAV to NAV) beräknas med återinvesterad bruttoavkastning, utan köpavgifter. Med bolagsanalytiker (research professionals) avses partners, analytiker samt lands- och sektorsansvariga med forskningsansvar, samt tekniska och kvantitativa analytiker som ingår i forskningsgrupperna.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. Investeringar på små marknader samt tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och prospektet, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsredogörelserna från våra distributörer och vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.

Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). ” SSL1508N04/0216

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.