Skip to main content

Flygbussarna drar SL till Konkurrensverket

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 08:00 CEST

SLs ledning beslutade nyligen att med hjälp av skattesubventioner införa pendeltågstrafik på sträckan Stockholm Arlanda. Detta i direkt konkurrens med övriga trafikföretag som bedriver tåg- resp busstrafik på en idag fungerande fri marknad. Därför ber Flygbussarna nu Konkurrensverket att se över SLs agerande.

Sedan länge har kollektivtrafiken till Arlanda skett i fri konkurrens mellan ett antal aktörer på en fri marknad. Varje aktör har på traditionellt sätt konkurrerat om resenärerna med medel som pris, tidsåtgång m m.

Nu har SL och deras huvudman, Stockholms Läns Landsting, beslutat att införa pendeltågstrafik på sträckan Stockholm-Arlanda. Att det kommer in ytterligare en aktör på marknaden tillhör spelets regler, förutsatt att konkurrensen sker på lika villkor.

Problemet är att SL beslutat att priserna för att färdas med pendeltåget till Arlanda ska subventioneras, d v s de verkliga kostnaderna för resan ska inte till fullo bekostas av den enskilde resenären. Istället ska skattebetalarnas pengar användas till en subvention av biljettkostnaden. Genom sitt agerande snedvrider SL en i dag sund och väl fungerande marknad.

Flygbussarnas ledning har vi upprepade tillfällen försökt få information om SLs faktiska kostnader för pendeltågstrafiken till Arlanda. Detta har inte varit möjligt att få fram, eftersom SL och landstinget på olika sätt försökt att dölja, eller vägrat lämna information om, subventionens storlek. I underlagen inför besluten i SLs ledning och i landstinget, har det alltså inte funnits någon offentlig kalkyl som visar hur stor del av kostnaderna som ska finansieras med skattemedel.

- Vi har inga invändningar mot att vi utsätts för mer konkurrens, säger John Strand, vd på Flygbussarna. Vad vi vänder oss emot är att SL genom skattesubventioner sänker priserna till en nivå som vi inte kan konkurrera med.

- Det hade varit fullt möjligt för SL att driva sin trafik på samma konkurrensneutrala villkor som övriga aktörer. Då hade pendeltåget blivit ett välkommet komplement i Arlandas kollektivtrafikförsörjning.

- Vi anser att SLs agerande strider mot konkurrenslagen och har därför lämnat in ett klagomål till Konkurrensverket.

Om busstrafiken till Arlanda slås ut som en följd av SLs skattesubventionerade pendeltågstrafik, kan det även leda till oväntade effekter för resenärerna.

- Den 24 september ledde ett elfel till att nästan all tågtrafik till Arlanda slogs ut. Detta händer flera gånger varje år, och det är våra flygbussar som då räddar tusentals strandsatta resenärer, berättar John Strand.

När diskussionerna om pendeltågstrafik till Arlanda inleddes för flera år sedan var huvudargumentet att minska biltrafiken, som idag står för ca hälften av allt resande till Arlanda. Men, landstingets senaste beslutsunderlag visar att endast en marginell del av bilresenärerna kommer att använda sig av pendeltåget. Det är istället de som redan åker kollektivt som ska lockas till att välja pendeltåget.

- Vi har idag en produkt som är minst lika miljövänlig som SLs pendeltåg, eftersom alla våra bussar drivs med koldioxidneutralt bränsle. Det finns alltså inga hållbara miljöargument som stödjer SLs subventionerade pendeltågstrafik, avslutar John Strand.

Kontakt
John Strand, vd Flygbussarna, 070-233 07 69, john.strand@flygbussarna.se

Flygbussarna Airport Coaches erbjuder enkla och bekväma busstransporter till och från alla de stora flygplatserna i Sverige. Flygbussarna trafikerar totalt åtta flygplatser två färjelägen och kör till och från nio städer. Flygbussarna arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan och mer än varannan av alla resor som görs med Flygbussarna är fria från fossilt bränsle.