Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

Nyheter   •   Feb 15, 2017 12:10 CET

Crismart på Försvarshögskolan tar i en ny rapport upp utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Rapporten ger en övergripande bild av hur det idag fungerar på lokal, regional och nationell nivå. Den fungerar också som stöd för högskolestudenter och handläggare på myndigheter.

Så kan man använda militära strategier mot cancer

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 13:53 CET

Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med Robert Egnell, professor och strateg vid Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer.

Ammunition som förorenar – vad gör vi åt det? Högaktuell forskning vid Försvarshögskolan om explosiva kvarlämningar

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 14:15 CET

Riksrevisionen har granskat regeringens och berörda myndigheters hantering av föroreningar eller oexploderad ammunition som orsakats av staten och kan medföra risk för människor och miljön. Doktorand och överstelöjtnant Fredrik Johnsson vid Försvarshögskolan är positiv till granskningen men framhåller vikten av att åtgärder utformas utifrån ett helhetsgrepp.

Försvarshögskolan får examenstillstånd på master- och forskarnivå

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 12:43 CEST

​Regeringen har beslutat att ge Försvarshögskolan examenstillstånd på master- och forskarnivå i ämnen som ryms inom området försvar, krishantering och säkerhet. Redan i höst startar det första masterprogrammet och nästa år antar Försvarshögskolan sina första doktorander i krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.

Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen

Nyheter   •   Feb 27, 2017 08:00 CET

Flyktingsituationen 2015 innebar svåra påfrestningar för det svenska samhället. En ny rapport visar att frivilliga underlättade krishanteringen. Men för att frivilligorganisationerpå ett effektivt sätt ska kunna möta samhällets behov vid kriser behövs rutiner och samordning.

Försvarshögskolan och Saab tecknar ramavtal för samarbete

Nyheter   •   Sep 09, 2015 12:43 CEST

Försvarshögskolan och försvars- och säkerhetsföretaget Saab tecknade idag, onsdagen den 9 september, ett ramavtal som innebär att vi gemensamt stärker forskning, utbildning och innovation inom exempelvis säkerhet, skydd och beredskap samt ledning och styrning.

Ramavtalet med Saab är det första Försvarshögskolan tecknar med svenskt näringsliv. Syftet med avtalet är att gemensamt stärka och utveckla områden som är gemensamma för parterna i ett långsiktigt perspektiv genom forskning, studier, utbildning och utvecklingsprojekt. De enskilda samarbetsprojekten kommer att regleras i tilläggsavtal som också detaljreglerar sådant som t ex former, ekonomi och juridik.

– Det gläder mig att Saab och Försvarshögskolan har skrivit detta historiska ramavtal. Vi hoppas att vi kommer att ha ett stort utbyte inom flera områden och där vi båda kan bidra till varandras framtida utveckling, säger Romulo Enmark, rektor för Försvarshögskolan.

Samarbetet kan omfatta ett brett spektrum av Försvarshögskolans ämnesområden, exempelvis ledningsvetenskap, militärteknik, krishantering och säkerhet, samhällets skydd och beredskap, omvärldsanalys samt internationell och nationell samverkan.

– Samarbetet mellan Saab och Försvarshögskolan fördjupar vår kompetens inom forskning och innovation, kopplat till de behov av säkerhet och försvar som våra kunder runt om i världen har, säger Håkan Buskhe, Saabs VD. Innovativa företag som vill växa behöver täta samarbetet med universitet och forskningsinstitutioner.

Försvarshögskolan och försvars- och säkerhetsföretaget Saab tecknade idag, onsdagen den 9 september ett historiskt ramavtal. Syftet med avtalet är att gemensamt stärka och utveckla områden som är gemensamma för parterna i ett långsiktigt perspektiv genom forskning, studier, utbildning och utvecklingsprojekt.

Läs vidare »

Ny rapport: Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå

Nyheter   •   Jul 01, 2015 16:22 CEST

I en ny rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) presenteras en rad brister i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism och åtgärder för att förbättra det arbetet.

Försvarsmaktens FN-insats i Mali – seminarium på Försvarshögskolan 26/11

Nyheter   •   Nov 18, 2014 14:13 CET

Försvarshögskolan genomför tillsammans med Criscom ett seminarium med försvarsminister Peter Hultqvist (S), generallöjtnant Göran Mårtensson (C INSATS) och överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson (C MALI 01) för att diskutera den svenska insatsen i Mali.

FN-insatsen ska verka i Mali med full styrka från mitten av januari 2015. Viss personal ur Försvarsmakten är redan i Mali och just nu pågår uppbyggnad av campen för huvudstyrkan.

Seminariet genomförs på Försvarshögskolan onsdagen den 26 november klockan 18.00. Anmälan senast 24/11 kl 12.00.

Anmäl dig här

Plats: Drottning Kristinas väg 37, Campus KTH.

Lokal: Sverigesalen, plan 2.

Program

 • Situationen i Mali – en bakgrund av Karl Sörenson, forskare på Försvarshögskolan
 • Den politiska bakgrunden till att Sverige sänder trupp till Mali med försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Den militära situationen, Försvarsmaktens överväganden med generallöjtnant Göran Mårtensson och överstelöjtnant Carl-Magnus R Svensson från Försvarsmakten

Diskussion och frågor: moderator Karl Sörenson

Försvarshögskolan genomför tillsammans med Criscom ett seminarium om den svenska insatsen i Mali 26/11. Medverkar gör försvarsminister Peter Hultqvist (S), generallöjtnant Göran Mårtensson (C INSATS) och överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson (C MALI 01).

Läs vidare »

Pressinbjudan - Vilka förmågor har den ryska militären idag?

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2014 09:04 CEST

Försvarshögskolan inbjuder till en pressträff med fil dr
Peter Mattsson och överstelöjtnant Jörgen Elfving som redovisar resultaten av
deras pågående forskning om de ryska väpnade styrkorna.

Efter Försvarsmaktens nu avslutade underrättelseoperation i
Stockholms skärgård uppstår en mängd frågor som deras forskning kan kast nytt
ljus över, inte minst med tanke på den pågående utvecklingen i Ukraina och i
Östersjön.

 - Hur ser den ryska militära förmågeutvecklingen ut?

- Vad kan de uppnå fram till år 2020?

- Vad är huvuddragen i den nutida ryska militära operationskonsten?

- Den sjätte generationens krigföring

 

Möjlighet finns för intervjuer efter pressträffen.

Tid: fredag 24 oktober kl 13.00

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

För deltagande kontakta:

Lars Lindberger, presskontakt Försvarshögskolan, 076-871 32 69 , lars.lindberger@fhs.se

 

Vilka förmågor har den ryska militären idag? Försvarshögskolan inbjuder till en pressträff med fil dr Peter Mattsson och överstelöjtnant Jörgen Elfving som redovisar resultaten av deras pågående forskning om de ryska väpnade styrkorna.

Läs vidare »

Försvarshögskolan fortsätter att stärka officersutbildningens vetenskapliga grund

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2014 11:17 CEST

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i dag fattat beslut som gäller utbildningarna som leder till magisterexamen i krigsvetenskap på avancerad nivå, officersexamen på grundnivå och kandidatexamen i militärteknik på grundnivå.

– Vi välkomnar utvärderingen och att UKÄ pekar på utvecklingspotentialen i våra utbildningar. Det stämmer väl med den bild vi själva fått fram efter våra självvärderingar och det ger oss goda möjligheter att förbättra oss, ett arbete som redan pågår, säger Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark.

UKÄ konstaterar att den högre officersutbildningen som leder till magisterexamen i krigsvetenskap håller hög kvalitet avseende samtliga granskade examensmål. Bedömargruppen anser att den avancerade utbildningen i krigsvetenskap utformats så att såväl bredd som vetenskaplig fördjupning säkerställs.

UKÄ konstaterar att utbildningen som leder till officersexamen brister i vissa avseenden. Utlåtandet visar att studenterna har en hög måluppfyllnad avseende brett kunnande i militära ämnen och att de kan tillämpa kunnandet i sin yrkesutövning. Däremot framkommer att det finns en för stor spännvidd i studenternas vetenskapliga förhållningssätt och förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder.

UKÄ konstaterar att utbildningen som leder till kandidatexamen i militärteknik brister i ett avseende. Utbildningen bedöms hålla hög kvalitet avseende tre av de fyra utvärderade målen. Vad gäller skriftlig och muntlig redovisning bedöms utbildningen dock ha utvecklingspotential och vidtagna åtgärder har, enligt bedömargruppen, ännu inte fått genomslag i studenternas självständiga arbeten.

– Vi ser seriöst på resultatet och ser det som ett bra instrument för att gå vidare i arbetet att utveckla oss fullt ut akademiskt. Det här är första gången militära utbildningar i Sverige utvärderats på det här
sättet. Alla övriga utbildningar på Försvarshögskolan som tidigare har utvärderats har hållit hög eller mycket hög kvalitet, vilket ger oss råg i ryggen i det fortsatta arbetet, säger Bengt Axelsson, vicerektor på Försvarshögskolan.

Utbildningen som idag leder till magisterexamen i krigsvetenskap, och som benämns Högre stabsofficersutbildning, är en av de utbildningar som har bedrivits vid Försvarshögskolan sedan lång tid tillbaka. Officersprogrammet inrättades 2008 när Försvarshögskolan blev högskola och de första studenterna examinerades 2011. Högskolan fick 2008 även tillstånd att utfärda kandidatexamen.

– Inom främst officersutbildning på grundnivå har det varit svårt att lägga ribban på rätt vetenskaplig nivå eftersom liknande militära utbildningar inte finns i landet och internationella jämförelser inte är helt enkla att göra. Nu har vi för första gången ett bra referensmärke, säger Bengt Axelsson.

– Synen på den vetenskapliga nivån hänger ihop med professionens krav i förhållande till akademins. Det är glädjande att ÖB och jag i förra veckan skrev på ett gemensamt dokument som reder ut principiella frågor i dessa avseenden och som ligger till grund för gemensamt utvecklingsarbete, säger
Romulo Enmark.

Försvarshögskolan har nu ett år på sig för att återkomma till UKÄ med åtgärdsredovisning. De studenter som läser eller har läst vid officersprogrammet berörs inte av UKÄ:s beslut.

 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i dag fattat beslut som gäller utbildningarna som leder till magisterexamen i krigsvetenskap på avancerad nivå, officersexamen på grundnivå och kandidatexamen i militärteknik på grundnivå.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsavdelningen Försvarshögskolan
 • capjriidnazp.jgvonvysspdonnx@fgehsgs.sgmeks
 • 08-553 42 531
 • 070-957 82 07

Om Försvarshögskolan

Utbildning och forskning för en säkrare värld

Försvarshögskolan utbildar och forskar för en säkrare värld. Vi är en specialiserad högskola inom området försvar, krishantering och säkerhet - kunskapsområden som bidrar till ett säkrare samhälle, både nationellt och internationellt. Här får studenter, forskare och lärare utvecklas i en unik akademisk miljö där militära och civila perspektiv möts och där yrke och akademi går hand i hand. Våra studenter är framtidens civila och militära ledare, experter och forskare som ska analysera och hantera krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket.

Adress

 • Försvarshögskolan
 • Drottning Kristinas väg 37 / Box 278 05
 • 115 93 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida