Skip to main content

Årets bästa fonder 2016 är nu korade!

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 09:57 CET

En av vinnarna i Årets Fond 2016 är PriorNilsson. Fr. v. Martin Lindqvist, PO Nilsson från PriorNilsson och Mikael Tjäder, vd på Fondab och fondmarknaden.se.

Utmärkande för vinnarfonderna är att de alla är aktivt förvaltade och att de mindre fondbolagen visar framfötterna!

Efter ett turbulent börsår med inledningsvis fallande kurser, stor oro för den globala utvecklingen och stora viktiga val i Storbritannien och i USA har Fondmarknaden.se nöjet att presentera årets fonder 2016 inom tolv kategorier.

Av årets vinnarfonder kan vi utläsa att svenska förvaltare står sig bra i en internationell jämförelse. Av elva kategorier som våra utmärkelser avser återfinns hela nio svenska aktörer.

Värt att notera är att många av vinnarfonderna 2016 kommer från de mindre förvaltarhusen och är alla aktivt förvaltade. Ingen indexfond återfinns bland vinnarfonderna 2016. Faktum är att endast ett fåtal indexfonder återfanns i slutstriden.

”Temat att de mindre förvaltarhusen står sig mycket väl känner vi igen från tidigare år när vi har utsett årets fonder, det är intressant att se att trenden är så tydlig. Kan det vara så att de mindre fonderna är mer lättallokerade än sina stora konkurrenter?” Säger Thomas Holmström och Filip Szymanski, kapitalförvaltare på Fondmarknaden.se.

På Fondmarknaden.se har följande grundläggande kriterier granskats för årets vinnare inom respektive kategori:

• Avkastning under 2016

• Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna

• Risknivå

• Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot)

• Tillgänglig för den genomsnittlige fondspararen

Årets fonder 2016 på Fondmarknaden.se

Årets fond i kategorin Etikfonder – SEB Hållbarhetsfond Global

Årets fond i kategorin Räntefonder – Spiltan Fonder Räntefond Sverige

Årets fond i kategorin Hedgefonder – PriorNilsson Yield

Årets fond i kategorin Branschfonder – Skandia Time Global

Årets fond i kategorin Sverigefonder – PriorNilsson Realinvest A

Årets fond i kategorin Nordenfonder – Handelsbanken Fonder AB Nordiska Småbolagsfond

Årets fond i kategorin Europafonder – INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund (a)

Årets fond i kategorin Nordamerikafonder – SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

Årets fond i kategorin Japanfonder – M&G Securities Japan Smaller Companies Fund

Årets fond i kategorin Tillväxt-/Frontiermarknadsfonder – Tundra Fonder AB Frontier Opportunities Fund

Årets fond i kategorin Globalfonder – Evli Fonder Global

Årets fond alla kategorier – Handelsbanken Fonder AB Nordiska Småbolagsfond

Årets fondbolag – PriorNilsson

Bedömningsgrund för utmärkelsen ”Årets fondbolag”:

Huvudprincipen för denna bedömning är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna.

Årets fonder 2016 har utsetts bland de över 1 766 fonder som handlas på vår fondhandelsplats Fondmarknaden.se. De elva fondkategorierna är den indelning vi valt för att kategorisera vårt fondutbud.

Data är hämtat från Morningstar.

Motiveringar:

Bästa fond i kategorin Etikfonder – SEB Hållbarhetsfond Global

2016: 12,93 %

I denna allt mer betydelsefulla fondkategori föregår fonden med ett gott exempel som globalförvaltare med inriktning på global hållbarhet och miljö. Fonden har levererat en god riskjusterad avkastning och sticker ut i jämförelse med konkurrerande fonder inom kategorin med goda nyckeltal. Utmärkande för vår bedömning inom denna kategori är att fonderna skall vara dagligt handlade och tillgängliga beloppsmässigt för gemene sparare. Vidare har en justering gjorts för nischade fonder där utvecklingen i många fall varit färgad av specifika länders eller branschers utveckling. Mot bakgrund av detta har vi utsett SEB Hållbarhetsfond Global till årets bästa Etikfond 2016.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 15,3 % Standardavvikelse: 11,09 Sharpekvot: 1,37

Bästa fond i kategorin Räntefonder – Spiltan Fonder Räntefond Sverige

2016: 2,4 %

I en kategori där många komponenter spelar stor roll, inte minst dagens negativa räntemiljö, måste man som placerare i svenska räntepapper och i svenska kronor ha stort fokus på avgifter. Årets vinnare har lyckats att leverera avkastning till en mycket låg förvaltningskostnad för att på så sätt undvika att tära på nettoavkastningen. Fondens risk ligger under snittet i kategorin och nyckeltal som exempelvis fondens sharpe-kvot utklassar alla andra konkurrenter. Fonden utsågs av oss till årets räntefond 2015 och får samma pris även i år. Vinnare i kategorin räntefonder är Spiltan Räntefond Sverige.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 1,86 % Standardavvikelse: 0,6 Sharpekvot: 3,16

Bästa fond i kategorin Hedgefonder – PriorNilsson Yield

2016: 2,27 %

Fonden har under 2016 levererat en god riskjusterad avkastning och utmärker sig bland jämförbara hedgefonder inom lågrisksegmentet. I vår bedömning av denna fondkategori har vi ställt krav på att fonderna skall vara dagligt handlade och tillgängliga beloppsmässigt för gemene sparare. Fonden lever upp till detta och visar dessutom på en bra motståndskraft vid nedgångar på aktiemarknaden och en förmåga att utnyttja kursfluktuationer på ett bra sätt. Mot bakgrund av detta har vi utsett PriorNilsson Yield till årets bästa Hedgefond 2016.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 2,34 % Standardavvikelse: 1,4 Sharpekvot: 1,71

Bästa fond i kategorin Branschfonder – Skandia Time Global

2016: 24,34 %

I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken. Bästa fond i branschkategorin 2016 är Skandia Time Global.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 24,48 % Standardavvikelse: 16,7 Sharpekvot: 1,44

Bästa fond i kategorin Sverigefonder – PriorNilsson Realinvest A

2016: 23,13 %

Fonden har under 2016 levererat en signifikant överavkastning i jämförelse med kategorisnittet och är ett tydligt exempel på en aktiv förvaltning när den är som bäst. Man har lyckats väl i sin förvaltning som bygger på en fundamental analys samt det fokus man anammat på bolag med inriktning inom särskilda branscher. Detta utan att ge avkall på en god diversifiering. Vid bedömningen har en stor vikt lagts vid den riskjusterade avkastningen där vi konstaterat ett visst övertag i jämförelse med andra konkurrerande fonder inom kategorin. Inom denna mycket konkurrensutsatta fondkategori har vi utsett PriorNilsson Realinvest A till årets bästa Sverigefond 2016.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 22,6 % Standardavvikelse: 11,8 Sharpekvot: 1,78

Bästa fond i kategorin Nordenfonder – Handelsbanken Fonder AB Nordiska Småbolagsfond

2016: 19,76 %

En fond som under flera år varit nära att utses som årets Nordenfond går i år upp på första plats och gör det dessutom med bred marginal. Fonden placerar i Norden med tonvikt på den svenska marknaden i små och medelstora bolag till normal risk för sin kategori. Årets avkastning överstiger dessutom sitt jämförelseindex med så mycket som 2,98 %. Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond utses till årets Nordenfond 2016.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 19,95 % Standardavvikelse: 13,1 Sharpekvot: 1,4

Bästa fond i kategorin Europafonder – INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund (a)

2016: 16,52 %

Fonden har under 2016 levererat en god överavkastning i jämförelse med sitt index (MSCI Europe Small Cap: 5,58%) samt snittet för fondkategorin. Genom sin breda definition av det europeiska investeringsmandatet har man lyckats leverera en god avkastning i en, på senare tid, svårmanövrerad marknad. Vi har utsett INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund till årets bästa Europafond 2016.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 13,96 % Standardavvikelse: 13,2 Sharpekvot: 0,9

Bästa fond i kategorin Nordamerikafonder – SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

2016: 26,01 %

En fond som placerar i medelstora bolag till en risk understigande sina konkurrenter med stor spridning i antal aktier och kategorier utses av oss till årets vinnare i kategorin Nordamerikafonder. Fonden är SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag.

Teknisk data 35 månader

Genomsnittsavkastning: 22,64 % Standardavvikelse: 14,4 Sharpekvot: 1,51

Bästa fond i kategorin Japanfonder – M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc

2016: 26,33 %

Fonden redovisar en god riskjusterad avkastning för en treårsperiod och har under 2016 lyckats bra i sin strategi inom small-cap segmentet. I jämförelse med fondkategorins snittavkastning redovisar fonden en signifikant överavkastning. Fonden levererar även god överavkastning mot sitt index för 2016 (jämförelseindex; MSCI Japan Small Cap: 18,27 %). Man har under en längre tid lyckats bra i sin strategi med att hitta undervärderade mindre bolag för att uppnå en långsiktigt god avkastning. Mot bakgrund av detta har vi har utsett M&G Japan Smaller Companies Euro A Acc till årets bästa Japanfond 2016.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 23,46 % Standardavvikelse: 15,0 Sharpekvot: 1,43

Bästa fond i kategorin Tillväxt-/Frontiermarknadsfonder – Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund

2016: 14,3 %

Fonden förvaltas av en tydligt nischad specialist på frontiermarknaderna och har under året, samt under en längre tid, levererat mycket goda resultat. Utmärkande för bedömningen inom denna fondkategori har varit en justering för enskilda länderfonder med syftet att analysera breda tillväxt- och frontiermarknadsfonder. Med hänsyn till detta samt övriga nyckeltal har vi utsett Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund till årets bästa fond inom kategorin Tillväxt-/Frontiermarknadsfonder 2016.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 12,42 % Standardavvikelse: 11,9 Sharpekvot: 1,15

Bästa fond i kategorin Globalfonder – Evli Fonder Global

2016: 21,88 %

I konkurrens med ett flertal indexfonder har vi utsett en aktivt förvaltad globalfond vars riskjusterade avkastning står sig mycket väl i konkurrensen. Fonden har tagit en stor ”active share” i regioner som normalt har en lägre andel i ett globalindex vilket har gett ett stort bidrag till avkastningen. Fonden placerar i aktier och blandar mellan stora och små bolag. Risken är dessutom under genomsnittet. Fonden är Evli Global.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 19,86 % Standardavvikelse: 12,5 Sharpekvot: 1,51

Bästa fond alla kategorier – Handelsbanken Fonder AB Nordiska Småbolagsfond

2016: 19,76 %

En fond som under flera år haft andraplatsen i sin kategori går i år upp på första plats och gör det dessutom med bred marginal. Fonden har i år lyckats väl med sina placeringar i små- och medelstora bolag på sin marknad och till normal risk för sin kategori. Vid bedömningen av årets bästa fond har en stor vikt lagts vid fondens mycket goda förvaltning under den senaste treårsperioden samt förmågan att leverera goda resultat i såväl upp- som nedgångar. Vidare i jämförelse med samtliga fonder på Fondmarknaden.se påvisar fonden även under 2016 på goda resultat trots turbulenta börser och unika marknadsförhållanden. Vi har därför valt att utse Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond till Årets Fond.

Teknisk data 36 månader

Genomsnittsavkastning: 19,95 % Standardavvikelse: 13,1 % Sharpekvot: 1,4

Bästa fondbolag – PriorNilsson

Med sina goda resultat och tydliga tro på ”äkta” aktiv förvaltning har detta fondbolag på ett utmärkande sätt gjort sig förtjänt av en plats i toppskiktet bland de allra bästa svenska fondförvaltarna. Fondbolagets samtliga fonder placerar sig i topp 3-skiktet i kategorierna Sverigefonder och Hedgefonder där de dessutom tar hem utmärkelsen bästa fond i båda kategorierna. Med hänsyn till en övergripande helhetsbedömning av fondbolaget samt enskilda bedömningar av fonderna ser vi att PriorNilsson har den bästa paletten av starka fonder under 2016.

För mer information kontakta:

Mikael Tjäder, VD Fondmarknaden.se: 08-545 186 18

Thomas Holmström, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 17

Filip Szymanski, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 05

Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder. Med ett utbud av över 1750 fonder hjälper vi våra kunder med analys, rådgivning och förvaltning inom både fond- och pensionssparande, för såväl privatpersoner som företag. Med vårt oberoende och vår erfarenhet som grund sätter vi samman det bästa sparalternativet utifrån våra kunders personliga förutsättningar. Alla våra rådgivare är Swedsec-licensierade och Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn.

Årets fond är ingen köprekommendation från våra rådgivare. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Sveriges största fondhandelsplats

Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder på nätet. Därför erbjuder Fondmarknaden.se flest och bäst fonder, aktiv förvaltning och oberoende rådgivning. För privatkunder och företagare som vill spara - och för strategiska partners som vill vässa sitt eget erbjudande genom att öka utbudet, förenkla hanteringen och slippa investera i egen infrastruktur. Fondab är bolaget som driver handelsplattformen Fondmarknaden.se och vår ägare är MFEX, oberoende experter på global automatiserad fonddistribution. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy