Skip to main content

Food Safety informerar om Weils sjukdom

Nyhet   •   Dec 03, 2015 08:02 CET

Vad är Weils sjukdom?

Leptospiros är en sjukdom som sprids från djur till människa, en så kallad zoonos. Sjukdomen orsakasav den spiralformade bakterien Leptospira interrogans. Bakterien finns i stora delar av världen men sjukdomen förekommer mer frekvent i tropiska och subtropiska delar av världen.

De flesta infektionerna orsakade av bakterien är symtomfria eller lindriga med feber och influensaliknande symtom. Inkubationstiden är oftast en till två veckor. Den allvarliga formen av leptospiros kallas Weils sjukdom. Vid Weils sjukdom orsakar bakterien blodförgiftning som gör att den drabbade får hög feber, frossa, huvud- och muskelvärk. Weils sjukdom gör att den insjuknade efter cirka fyra dagar drabbas av gulsot som påverkar både levern och njurarna. Det förekommer även vätskeansamling i vävnader och blödningar. Drabbas man av Weils sjukdom är dödligheten 5-10%.

Hur smittas man?

Människor smittas via djur som bär på L. interrogans. Bakterien kan infektera flertalet däggdjur så som gnagare, svin, nöt, häst och hund. Det är vanligt att vilda smågnagare, framförallt råttor bär på bakterien. Smittspridningen sker antingen direkt eller indirekt. Direkt om människor kommer i kontakt med ett smittat djurs urin. Eller indirekt om urin från en smittobärare kontaminerat vatten. L. interrogans kan överleva i flera veckor i varmare stillastående sötvatten om vattnets pH är neutralt.

Smittspridning sker om urin eller vatten innehållande bakterien tränger in i sår eller rispor i huden. Smitta kan även ske via slemhinnor som till exempel ögonen. Människor som drabbats av leptospiros kan inte smitta andra människor.

Hur kan man skydda sig?

  • Gnagarbekämpning, genom att se till att gnagare inte finns inne i verksamheten kan de inte sprida smittan via sin urin.
  • Ankomstkontroll, vid varje leverans kontrollera spår av gnagare. Upptäcks till exempel bitmärken på varor eller ytteremballage skall dessa inte tas in i verksamheten.
  • Håll verksamheten i gott skick, kontrollera att alla dörrar är täta och att det inte finns håligheter i golv och väggar.

Genom gnagarbekämpning, en noggrann ankomstkontroll och gott underhåll skapar man därför bästa skyddet.

För mer information eller frågor kontakta gärna oss på info@foodsafety.se

Källor: Folkhälsomyndigheten.se och Internmedicin.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy