Skip to main content

Förenade Care förnyade sin trippelcertifiering inom ISO och OHSAS under oktober månad 2011

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 15:08 CET

Förenade Care har nu godkänts vid en extern revision gällande omcertifiering av ledningssystemen kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt certifieringsbeslut, av certifieringsorganet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Förenade Care var ett av de första privata vårdbolagen som 1999 certifierades enligt kraven i ISO 9001 kvalitetsledningssystem. 2006 beslutade ledningen att även certifiera miljöarbetet och härigenom bidra till ett miljövänligt samhälle genom att öka miljömedvetenheten i personalgruppen samt beakta resurshantering och säkerställa att arbetet följer gällande miljölagstiftning. 

För att ytterligare förstärka sin position som attraktiv arbetsgivare valde ledningen att certifiera arbetsmiljön 2009.

Revisionsledaren från SP skriver i sin rapport att intrycket utifrån genomförd revision är att företagets ledningssystem har en mycket hög effektivitet och är väl implementerat i organisationen. Det finns ett mycket stort och tydligt engagemang från högsta ledningen. Revisorn upplever även ett stort intresse och delaktighet hos personalen ute på verksamheterna. Han fortsätter vidare med att måluppfyllelsen är bra och en tydlig målprocess visar en logisk process från identifiering av miljöaspekter, risker och framgångsfaktorer fram till fastställande av handlingsplaner.
Förbättringsarbetet har hög prioritet och bra orsaksanalyser bidrar till effektiva korrigerande och förebyggande åtgärder.


ISO standard - Internationella standardiseringsorganisationen
ISO 9001:2008 – Ledningssystem för kvalitet
ISO 14001:2004 – Miljöledningssystem
OHSAS 18001:2007 – Ledningssystem för arbetsmiljö

Förenade Care AB är moderbolag för vård- och omsorgsverksamheten. Förenade Care ägs av Forenede A/S. Koncernen är privatägd med ca 8000 anställda. www.forenadecare.com