Ny utställning: Demokrati pågår

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 13:09 CEST

​Vad är rättvisa? Hur blir ett land demokratiskt? Vad är ett demokratiskt samtal? I Forum för levande historias nya utställning Demokrati pågår som öppnar i augusti får elever i årskurs 4-6 göra demokrati tillsammans. Utställningen vänder sig även till allmänheten.

Att arbeta mot rasism och motverka hatbrott – nya avsnitt i podden Prata rasism

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 13:41 CEST

​Vad gör myndigheter, kommuner, skolor och arbetsgivare för att motverka rasism och hatbrott? I fem nya avsnitt fokuserar Forum för levande historias podd Prata rasism på vad offentlig sektor kan göra i arbetet mot rasism.

Ny rapport: Propaganda påverkar i kristider

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 06:07 CEST

I en ny rapport, "Propaganda – en antologi om påverkan”, lyfter Forum för levande historia fram propagandans betydelse i Nazityskland, Sovjetunionen och Islamiska Staten (IS). Även Sveriges hanterade av utländsk propaganda under mellankrigstiden tas upp.

Forum för levande historia välkomnar ökat fokus på Förintelsens historia

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2020 10:43 CEST

I dagarna har utredningen om ett museum om Förintelsen lämnat sitt betänkande till regeringen. Forum för levande historia ser positivt på initiativet att tillskjuta resurser för mer forskning och kunskap om Sveriges roll under Förintelsen.

- Lärdomar från Förintelsen är centrala för vår samtid. Vi delar uppfattningen att det behövs ny forskning och mer kunskap om Sveriges agerande under Förintelsen. Vi hoppas och tror att den kunskap vi byggt upp under närmare 20 år blir en viktig del i beredningen av utredningens förslag, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Forum för levande historia har ett nationellt uppdrag och har sedan dess tillblivelse stöttat skolans personal, museer, organisationer och institutioner att hålla Förintelsens historia levande och relevant i hela landet. Nyligen fick myndigheten i uppdrag att utveckla verksamheten ytterligare för att nå ut till ännu fler målgrupper inom utbildningssektorn.

Forum för levande historia välkomnar även utredningens förslag om ett ökat fokus på berättelser från flyktingar och överlevande med anknytning till Sverige. Vittnesmål har sedan myndighetens start varit en central del av verksamheten.

- Vi lever på många sätt i en brytningstid. Betydelsen av att fortsätta dokumentera och analysera de överlevandes vittnesmål kan inte nog understrykas. Nu tar vi oss an utredningens förslag och ser fram emot att bidra med synpunkter i vårt remissvar, säger Ingrid Lomfors.

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

I dagarna har utredningen om ett museum om Förintelsen lämnat sitt betänkande till regeringen. Forum för levande historia ser positivt på initiativet att tillskjuta resurser för mer forskning och kunskap om Sveriges roll under Förintelsen.

Läs vidare »

Myndigheters arbete mot rasism - Forum för levande historia lämnar slutrapport

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 08:37 CEST

Inom ramarna för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott utför ett femtontal myndigheter insatser mot rasism och homo-, bi- samt transfobi. Forum för levande historia har 2016-2019 haft i uppdrag att samordna och följa upp planen. Nu har uppdragets slutrapport lämnats till regeringen.

- Rapporten ger en samlad bild av en del av det viktiga arbete mot rasism och homo,- bi- samt transfobi som bedrivs i Sverige. Rapporten belyser också frågornas aktualitet, stora samhällsutmaningar och därmed fortsatta behov av insatser och samordning, säger Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors.

Myndigheternas insatser handlar främst om att samla in, utveckla och sprida kunskap. Exempelvis har Vetenskapsrådet finansierat forskning om rasism. Medierådet har tagit fram material och rapporter och drivit kampanjen No Hate Speach Movement för att öka kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på nätet bland barn och unga. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har genomfört insatser för en öppen och inkluderande skola för unga hbtq-personer och Forum för levande historia har genomfört utbildningsinsatser om rasism i historien och i dag för skolpersonal och andra offentliganställda.

En central del i uppdraget att samordna den nationella planen handlar om att erbjuda myndigheterna möjligheter att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter. Enligt flera av myndigheterna har arbetet inom ramarna för planen bland annat bidragit till att deras kompetens i frågor om rasism ökat, att ny kunskap utvecklats och spridits och att förutsättningarna för samverkan förbättrats.

- Som samordnare av uppdraget har vi på Forum för levande historia haft möjlighet att också introducera historiska perspektiv i mötet med myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Det är viktigt att lära av historien i arbetet med att förebygga och motverka rasism i dag, säger Ingrid Lomfors.

I rapporten presenteras även ett antal utvecklingsbehov och förslag för att arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i högre utsträckning ska bli samlat, strategiskt och effektivt. Bland annat föreslås att regeringen tar ställning till om fler myndigheter ska ingå i planen, om befintlig styrning på området är tillräcklig eller om nya mål behöver utvecklas och om uppdrag som varit tidsbegränsade, men där behovet bedöms vara bestående, kan permanentas.

Arbetet inom den nationella planen fortsätter och från 2020 ingår uppdraget att samordna arbetet i Forum för levande historias löpande verksamhet.

Här hittar du slutrapporten

Här hittar du mer information

Fakta:
Regeringen lanserade 2016 Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande historia har under 2016-2019 haft i uppdrag att samordna och följa upp planen. Genom samordningen ska möjligheterna till samverkan mellan myndigheterna öka och förutsättningarna för lärande myndigheterna emellan förbättras.

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Inom ramarna för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott utför ett femtontal myndigheter insatser mot rasism och homo-, bi- samt transfobi. Forum för levande historia har 2016-2019 haft i uppdrag att samordna och följa upp planen. Nu har uppdragets slutrapport lämnats till regeringen.

Läs vidare »

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande – en webbfortbildning för offentliganställda

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 10:49 CET

​Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Den digitala fortbildningen Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande ger grundläggande kunskap om hur offentliganställda kan arbeta mot rasism och för ett likvärdigt bemötande i mötet med invånare.

Forum för levande historia medverkar i nationell satsning

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2020 10:24 CET

Med anledning av regeringens internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism initieras en nationell satsning för att öka kunskaperna i skolan och samhället. Forum för levande historia tilldelas sex miljoner. 

På torsdagen fattade regeringen beslut om den nationella satsningen där ett av uppdragen går till Forum för levande historia:

”Forum för levande historia får sex miljoner kronor för att genomföra en nationell satsning med förstärkta utbildningsinsatser om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, som särskilt riktas mot målgrupper som sällan nås av myndighetens verksamhet. Olika delar av skolväsendet och folkbildningen ska vara i fokus för insatserna. Även samhällsorienteringen för nyanlända ska omfattas av uppdraget.”

- Vi ser den nationella utbildningsinsatsen som ett viktigt tillskott i vårt långsiktiga arbete. Särskilt glädjande är satsningen på nya målgrupper. Vi ser att efterfrågan på material och pedagogiskt stöd i frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och Förintelsens historia har ökat. Med mer resurser kan vi nå ännu fler, säger Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors.

Fler myndigheter medverkar i den nationella satsningen. Även Statens historiska museer, Segerstedtinstitutet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tillförs medel för att öka kunskaperna i skolan och samhället.

För mer information se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/nationell-satsning-ska-oka-kunskaperna-om-forintelsen-och-antisemitism/

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Med anledning av regeringens internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism initieras en nationell satsning för att öka kunskaperna i skolan och samhället. Forum för levande historia tilldelas sex miljoner.

Läs vidare »

Demokratiska samtal – ett nytt klassrumsmaterial

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2020 10:09 CET

Olika åsikter måste kunna rymmas i en demokrati. Men hur ska vi samtala med varandra? Forum för levande historias nya digitala och interaktiva klassrumsmaterial ”Demokratiska samtal” ger skolelever möjlighet att öva både sin samtalskompetens och sitt kritiska tänkande. Materialet är kostnadsfritt och riktar sig främst till högstadiet och gymnasiet.

Silvia Ernhagen ny kommunikationschef på Forum för levande historia

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 11:27 CET

​I mitten av mars tillträder Silvia Ernhagen som kommunikationschef på myndigheten Forum för levande historia. Hon kommer närmast från en tjänst som vd för stiftelsen Hungerprojektet.

Ny utställning: Jag kom ensam – Judiska flyktingbarn i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2020 09:16 CET

Utställningen Jag kom ensam – Judiska flyktingbarn i Sverige handlar om de 500 judiska barn som kom till Sverige från Nazityskland genom en internationell räddningsinsats, Kindertransport, i slutet av 1930-talet. Genom unika brev och fotografier som aldrig tidigare visats får vi följa barnen från tillvaron före kriget, under flykten och livet efteråt. Utställningen öppnar den 25 januari.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • bocxdipql.mmsutyndunenrn@lfrevabanlldeiwhizbstrrorreiaym.shwerb
 • +46702593819

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • joihhabyn.fzpeourwnce@rflepvvaizndybehlkisdqtoruripla.yksevi
 • +46702593819

Om Forum för levande historia

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Adress

 • Forum för levande historia
 • Box 2123
 • 103 13 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida