Skip to main content

Kritiska röster mot Världsbankens och IMFs fattigdomsstrategier

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 17:57 CET

Diakonia, Lutherhjälpen, Svenska Rädda Barnen har, i
samarbete med Nätverket Jubel, tagit fram en rapport som
sammanfattar vad partnerorganisationer har för ståndpunkter
och erfarenheter av att delta i processen med att ta fram
nationella fattigdomsstrategier i nio olika länder.

Efter omfattande kritik mot Världsbankens och IMF
strukturanpassningsprogram lanserade dessa institutioner
1999 nationella strategier för fattigdomsbekämpning, så
kallade Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP). Fattiga
länder ska utforma dessa för att få tillgång till
skuldavskrivningar och långivning från Världsbanken, IMF
och andra långivare. En nyckelkomponent är att strategierna
ska vara ”nationellt ägda” och utformas genom ett brett
deltagande från organisationer i det civila samhället.

Partnerorganisationer till Diakonia, Lutherhjälpen och
Svenska Rädda Barnen har varit involverade i de nationella
processerna och av rapporten framgår att många av dem är
starkt kritiska till PRSP-ramverket. Kritiken riktar sig
dels mot nationella regeringar som bär en del av ansvaret
men även mot IMF och Världsbanken som på ett negativt sätt
influerar processerna.

- Våra partnerorganisationers erfarenheter visar att det
ofta saknas strukturer eller politisk vilja för att
tillgodose ett brett deltagande från det civila samhället
Detta leder till att stora grupper utesluts vilket
förhindrar en demokratiskt förankrad process som sätter den
fattiga människan i centrum när politiska prioriteringar
görs, säger Christer Åkesson, Direktor, Lutherhjälpen

- Partners erfarenheterna visar också att innehållet i
strategierna ofta är styrt av IMF och Världsbanken. De
finansiella institutionerna ställer fortfarande villkor på
fattiga länder, så som privatiseringar och
handelsliberaliseringar, trots motstånd mot detta på det
nationella planet. De finansiella institutionerna verkar
vara ovilliga att analysera olika politiska alternativ och
väga dem mot varandra, säger Bo Forsberg, Direktor
Diakonia.

I rapporten finns partners konkreta rekommendationer på hur
processerna skulle kunna förbättras riktade till
regeringar, civila samhället och biståndsgivare.

Rapporten kommer att lanseras på seminariet
”Fattigdomsbekämpningens fallgropar och möjligheter – fokus
Bolivia”, tisdagen den 9 december kl 9-12 i
Immanuelskyrkan. Fokus kommer att vara på Bolivia som ett
exempel där deltagandeprocessen inte fungerat och där
kritiken mot IMF varit stark. Till seminariet har Thomas
Kruse inbjudits från Diakonias partnerorganisation CEDLA i
Bolivia.

Rapporten kan laddas ner från www.jubel.org

För mer information kontakta:
Penny Davies, Diakonia tel. 073-4213537
Erik Lysén, Lutherhjälpen tel 070-6020713

Nätverket Jubel
Jubel är ett nätverk av svenska organisationer som arbetar
för skuldavskrivning och fattigdomsbekämpning, för att ge
länder en chans till utveckling. Vi vill skapa medvetenhet
om kopplingen mellan stora utlandsskulder och fattigdom och
uppmuntrar fler att ställa sig bakom kraven på
skuldavskrivningar för de fattigaste länderna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera