HD avgränsar det personliga ansvaret vid aktiebolags konkurs

Nyheter   •   Jul 26, 2018 13:46 CEST

En otydlighet i aktiebolagslagen om det personliga ansvaret vid underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning har nu undanröjts av Högsta domstolen, som fastslår att konkurstidpunkten är en yttersta gräns för ansvarets omfattning. Samtidigt hänvisar Högsta domstolen till att personligt ansvar för konkursbolags rättegångskostnader kan bli aktuellt på andra sätt.

Förslag till säkerhet om efterbehandlingskostnader för gruvverksamhet blir kostsamt för verksamhetsutövarna

Nyheter   •   Jul 24, 2018 08:32 CEST

Regeringen har givit en särskild grupp, Gruvavfallsfinansieringsutredningen, i uppdrag att analysera möjliga insatser som kan garantera att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling vid gruvverksamhet. Utredningens förslag riskerar dock att öka kostnaderna markant för verksamhetsutövare

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

Nyheter   •   Jul 23, 2018 10:28 CEST

Högsta domstolen fortsätter att klargöra otydligheter som under lång tid diskuterats av entreprenadjurister. Den här gången har frågan om gränserna för felavhjälpande fått en genomlysning och ställningstagandet innebär att entreprenörer får ett stort ansvar för konsekvenserna av fel i entreprenörens arbete och riskerar att stå för mycket omfattande kostnader.

Färsk dom ger bostadsrättsköpare rätt att frånträda förhandsavtal vid försening

Nyheter   •   Jul 13, 2018 09:53 CEST

De senaste årens prisutveckling för privatbostäder har satt ett högt tryck på fastighetsutveckling och avtal om köp av nyproducerade bostäder har tecknats med allt större framförhållning. Men med en vikande bostadsmarknad har frågan om rätten att frånträda så kallade förhandsavtal vid dröjsmål blivit högaktuell. Stockholms tingsrätt har nyligen fastställt att sex veckors dröjsmål är tillräckligt.

Foyen söker HR-chef

Nyheter   •   Jul 06, 2018 16:52 CEST

Foyen Advokatfirma söker en HR-chef som ska vara med att utveckla verksamheten genom humankapitalet.

Fortsatt oklarhet rörande överklagande av Attefallshus

Nyheter   •   Jul 05, 2018 08:06 CEST

Mark- och miljööverdomstolen dömer som de vill - men i Högsta domstolen står det still! Frågan om grannars rätt att överklaga startbesked av Attefallshus har flertalet gånger varit uppe i Mark- och miljööverdomstolen. Nu har även Högsta domstolen fattat ett beslut i frågan. Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman samt biträdande jurist Mikael Jonasson ger en kort kommentar till beslutet.

Ny utredning avseende översiktsplaner och kommuners möjlighet att reglera bostadsmarknaden — problematiskt ur ett EU-perspektiv?

Nyheter   •   Jul 03, 2018 08:19 CEST

En ny utredning föreslår ändringar för kommuners översiktsplanering av byggande och hyresrättsproduktion - ändringar som väcker frågor om den grundlagsskyddande äganderätten likväl som EU:s statsstödsregler. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Mikael Jonasson ger en kort kommentar till utredningen och pekar på vissa svårigheter att införa ny lagstiftning på området.

Nya förslag avseende miljökvalitetsnormer ute på remiss

Nyheter   •   Jun 11, 2018 08:02 CEST

Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna har presenterat nya förslag avseende miljökvalitetsnormer som kommer att ha stor betydelse för exempelvis gruvindustrin, infrastrukturprojekt och olika energi- liksom industriprojekt samt byggprojekt i närheten av vattenförekomster. Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman redogör kort för de två förslagen.

Nya villkor för byggande av villor – ABS 18 har anlänt

Nyheter   •   Jun 08, 2018 08:53 CEST

Efter cirka tio års tid med gällande villkor kommer nu en efterträdare till de standardvillkor när entreprenörer bygger hus åt privatpersoner. Men hur stora är egentligen förändringarna? Advokaterna Richard Sahlberg och Anders Lindström kommenterar den uppdaterade ABS 18 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader).

Proposition om miljökvalitetsnormer och vattenverksamhet – nya utmaningar

Nyheter   •   Maj 29, 2018 07:57 CEST

Nya regler om miljökvalitetsnormer innebär betydande förändringar, bland annat för infrastruktur-, energi-, bygg- och gruvprojekt. Vidare ska produktion av vattenkraftsel ska förses med ”moderna miljövillkor” – men vad innebär det? Advokaterna Pia Pehrson och Mikael Westin samt biträdande jurist Marlene Andersson ger här en kommentar till ändringsförslagen.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • annica.hentze@foyen.se
  • 072-373 16 27

Om Foyen Advokatfirma

​Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Adress

  • Foyen Advokatfirma
  • Regeringsgatan 52
  • SE-103 89 Stockholm