Skip to main content

Oklart ansvar för skolutflykter ett hot mot folkhälsan

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 17:05 CEST

Alla vill ha skolutflykter men ingen vill ta ansvar för att de genomförs. Det är slutsatsen i en rapport som Friluftsfrämjandet, Skidrådet och Idrottslärarna presenterar i dag. En enkät visar att bara en av tio kommuner ger särskilda resurser till skolutflykter. I några kommuner får skolorna inte heller ta emot frivilliga skolutflyktsbidrag från vårdnadshavare. Organisationerna efterlyser nu kommunala handlingsplaner som säkerställer att skolutflykter genomförs och att regeringen klargör hur de ska finansieras.

– Friluftsliv och naturupplevelser är viktiga inslag i skolan, vilket också betonas i nya läroplanen och regeringens friluftslivsproposition. Därför räcker det inte att peka ut rektorerna som ansvariga utan att samtidigt ge dem verktyg och resurser för att skolutflykterna ska kunna genomföras, säger Hans Gerremo, ordförande för Svenska Skidrådet.  

Den rapport som i dag presenteras av Skidrådet, Friluftsfrämjandet och Idrottslärarna bygger på en enkät som har besvarats av skolchefer eller motsvarande i drygt 200 kommuner. I enkäten framgår att färre än var tionde kommun aktivt försöker säkerställa att skolutflykter av olika slag genomförs. Vi befarar därför att ett stort antal grundskolebarn i Sverige aldrig får vara med om en skolutflykt.

I regeringens friluftslivsproposition konstateras att ungdomar ägnar allt mindre tid åt utevistelser och friluftsliv vilket kan medföra såväl koncentrationssvårigheter som fysiska problem och att ”förskolan och skolan är oerhört viktiga för att ge morgondagens vuxna goda vanor”. Även i den nya läroplan för grundskolan som tillämpas från och med innevarande läsår slås det fast att skolan ska ”genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer”.

Men hittills har inget gjorts för att underlätta för sådan verksamhet i skolan. Det är känt att rektorer ofta måste prioritera bland många tvingande åtaganden inom en begränsad budget. Samtidigt är nära var tredje kommun mer restriktiv än vad skollagen kräver när det gäller grundskolornas möjlighet att låta vårdnadshavare frivilligt bidra ekonomiskt i samband med skolutflykter.

Ungefär var tionde kommun uppger i enkäten att de har infört ett totalt stopp för frivilliga ekonomiska bidrag i samband med skolutflykter. Bara en av dem har kompenserat grundskolorna genom att öronmärka pengar för skolutflykter. Dessa kommuner agerar med all säkerhet i lovvärd omsorg om ekonomiskt svaga och socialt utsatta familjer. Det är dock viktigt att veta att skolan kan vara den enda länken till naturupplevelser och friluftsliv för barn i många av dessa familjer.

– Sverige behöver fler skolutflykter. Regeringen bör därför se till att läroplanens och friluftspropositionens goda intentioner när det gäller friluftsliv och naturupplevelser i skolan kan förverkligas. Vi uppmanar också alla kommuner och fristående skolhuvudmän att på frivillig basis ta fram en handlingsplan för utflykter i grundskolan, säger Hans Gerremo.

Se bilaga ”Utflykter i grundskolan".

Kontakter för vidare information:
Hans Gerremo, ordförande Svenska Skidrådet, 070-313 23 95
Kerstin Andersson, Friluftsfrämjandet, 073-360 00 43

Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter. Sedan 1892, i 120 år, har vi guidat människor till små och stora äventyr. Vi vill att så många som möjligt ska upptäcka vår fantastiska natur, kunna dela glädjen med friluftslivet med andra, utvecklas utan prestationskrav och vistas i naturen under trygga former. Vi har aktiviteter för alla åldrar och årstider runt om i hela landet