Skip to main content

Fakta om uppsägning av tre avtal i Linköpings kommun

Nyhet   •   Feb 06, 2017 11:39 CET

Fakta om uppsägning av tre avtal i Linköpings kommun

Den 23 november beslutade Linköpings kommun att säga upp tre avtal för gruppboenden med Frösunda Omsorg. Frösunda anser att samtliga tre uppsägningar är baserade på felaktigt och ofullständigt underlag och utgör ett avtalsbrott från kommunens sida. Eftersom det förekommit flera felaktigheter i media i kombination med kommunens ovilja att lämna ut dokumentation som beskriver händelseförloppet vill Frösunda Omsorg räta ut de frågetecken som finns kring fallet.

BAKGRUNDSFAKTA

Kommunens uppsägningar och Frösundas bemötande

 • Den 23 november 2016 beslutade Linköpings kommun att säga upp tre avtal med Frösunda Omsorg avseende tre olika gruppboenden (Ulrika, Ekängen och Tannefors). Frösunda mottog uppsägningarna den 24 november 2016 och hade dessförinnan inte fått några påpekanden om brister eller klagomål från kommunen avseende något av de tre boendena.
 • Uppsägningarna gjordes med endast 25 dagars uppsägningstid. Kommunen framställde inga krav på Frösunda om korrigerande åtgärder under uppsägningstiden trots att kommunen påstod att det förekom allvarliga brister i verksamheten.
 • Gruppboendena avseende Ulrika och Ekängen är kommunala boenden som drevs på entreprenad av Frösunda, det vill säga det är kommunens verksamhet och lokaler. Kommunen har upphandlat en drifttjänst avseende Ulrika och Ekängen.
 • Boendet på Tannefors är Frösundas egen verksamhet och det är Frösundas egna lokaler. Kommunen har inte upphandlat en drifttjänst av Tannefors. Kommunen har upphandlat ett ramavtal som ger kommunen möjlighet att ingå avtal med Frösunda om enskilda placeringar av personer som behöver bostad med särskild service och stöd. Ramavtalet är inte kopplat till något specifikt boende. Kommunen har sen utnyttjat ramavtalet för att göra enskilda placeringar på Tannefors av personer som behöver bostad med särskild service och stöd.
 • Den 19 december 2016 överlämnade Frösunda ansvaret och driften för de kommunala enheterna Ulrika och Ekängen till kommunen.
 • Den 22 december 2016 reklamerade Frösunda mot de felaktiga uppsägningarna avseende Ulrika och Ekängen. Reklamationerna bemöter punkt för punkt vad som är felaktigt i kommunens uppsägningar.
 • Beträffande Tannefors tog omsorgsnämndens politiska beslut ingen hänsyn till att det är fråga om Frösundas och inte kommunens lokaler. Beslutet gav kommunens interna utförare Leanlink i uppdrag att från och med den 19 december 2016 ta över verksamheten på den adress där Tannefors ligger.
 • Frösunda reklamerade mot den felaktiga uppsägningen den 16 december 2016 och begärde att avtalen om de enskilda placeringarna skulle fullgöras.

Interimistiska åtgärder i domstol

 • I syfte att freda Frösundas verksamhetslokaler på Tannefors samt för att försöka bevara avtalen avseende de enskilda placeringarna vidtog Frösunda två rättsliga åtgärder:
 • Frösunda ansökte hos Förvaltningsrätten i Linköping om laglighetsprövning av det kommunala beslutet att ta över verksamheten på Tannefors. Frösunda begärde då även att Förvaltningsrätten tillsvidare skulle stoppa beslutet (s.k. inhibition) medan lagligheten prövades.
 • Frösunda ansökte hos Linköpings tingsrätt att tingsrätten interimistisk, dvs. tillsvidare, skulle (i) förhindra kommunen att utnyttja Frösundas lokaler och (ii) förpliktiga kommunen att fullgöra avtalen avseende Tannefors.
 • Ingen av dessa åtgärder utgör en stämning av kommunen eller krav på ersättning från Frösunda.
 • Förvaltningsrätten i Linköping stoppade kommunens beslut att överta verksamheten (inhibition). Kommunen begärde då att Förvaltningsrätten skulle ompröva och upphäva inhibitionsbeslutet, men Förvaltningsrätten ändrade sig inte.
 • Kommunen överklagade inhibitionsbeslutet till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten upphävde inhibitionsbeslutet.
 • Vid den tidpunkten hade kommunen redan börjat besöka och ta kontakt med de personer som bor på Tannefors och även upplyst att man i närtid avsåg att använda en annan lokal. Ett eventuellt framgångsrikt överklagande från Frösunda skulle då riskera att öka den osäkerhet för de boende som uppsägningarna redan orsakat. Frösunda överklagade därför inte till Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Efter det att Frösunda ansökt om laglighetsprövning/inhibition och interimistiska åtgärder har kommunen genomfört övertagandebeslutet genom att utgå från en annan lokal. Frösunda beslöt då att inte längre ha kvar sin egen personal eftersom en dubbel bemanning både från Frösunda och kommunen skulle skapa osäkerhet och förvirring hos brukarna. Att ha kvar egen bemanning skulle också öka Frösundas ekonomiska skada av kommunens kontraktsbrott på ett sätt som inte är försvarbart.
 • Den 24 respektive den 27 januari 2017 återkallade Frösunda därför ansökningarna till Tingsrätten och Förvaltningsrätten eftersom ansökningarna inte längre tjänade något syfte.

Eventuell uthyrning av Tannefors

 • Eftersom Frösunda anser att den rådande situationen inte är hållbar tog Frösunda initiativet till en dialog med kommunen avseende en tidsbegränsad uthyrning av Frösundas lokaler på Tannefors till självkostnadspris medan kommunen ordnar nya lokaler där kommunen kan tillhandahålla bostäder med särskild service och stöd. Dialogen pågår.

Vad händer nu

 • Frösunda har ännu inte stämt kommunen på grund av avtalsbrott eller riktat några krav mot kommunen, men genomför för närvarande en utredning av grunderna för sådana rättsliga åtgärder mot Linköpings kommun på grund av avtalsbrott.

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.