Skip to main content

Producentansvaret riskeras med miljöministerns sop-reform.

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 14:50 CET

Mikael Hellberg, styrelseordförande för FTI

Miljöministerns ”sopreform” väcker oro hos det svenska näringslivet. I ett utspel i DN 2017-02-02 anges att ministern tidigare ”varit en varm anhängare av producent­ansvaret men anser nu att det krävs nytänkande”. Det tolkas som att principen om producentansvar är under attack. Näringslivets oro för miljö och samhällsekonomi blir inte mindre då förslaget verkar baserad på politisk övertygelse snarare än fakta.

Den senast gjorda analysen av återvinningsprocessen (2011 – 2014) skedde på regeringens uppdrag och landade i att den förra regeringen beslöt bibehålla producent­ansvaret med förtydligade krav på producenterna och på insamlingssystemet för att nå höjda återvinningsmål år 2020. Ett beslut som byggdes på deras värdering av presenterade fakta.

DN:s artikel indikerar att den tidigare regeringsutredningen inte ligger till grund för ministerns reformförslag. Man kan ana att förslaget saknar fakta och analys av orsak och verkan på de problem som ministern vill lösa. Därför är risken stor att ett skrotande av producentansvaret leder till mindre återvinning av förpackningar och tidningar. Inte till mer.

Att prioritera avfallshanteringen i samhällsplaneringen är en fråga som berör allt avfall. Här kan regering, myndigheter, kommuner och marknadens aktörer redan idag göra mer. Fastighetsnära insamling blir dyrare och mer komplext, då avfallet måste hämtas vid fler adresser istället för vid en (återvinningsstationen). En uppsida då fastighetsnära insamling införs är att hushållen ges mer information och kunskap och det står högst på de boendes önskelista. Även om ansvaret för information ligger på kommunerna gör Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) material som man vill ska användas för att öka återvinningen.

– Rent generellt skulle ett system där kommunerna tar ansvaret för förpackningar öka komplexiteten och riskera att dessa i högre grad skulle hamna i soporna där de antingen då eldas upp eller behöver sorteras ut manuellt. Eftersorteringssystem finns i andra länder, men är dyra och ger sämre kvalitet på återvinningen, säger Mikael Hellberg, styrelseordförande för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. – Hushållens källsortering är en förutsättning för att nå regeringens höjda återvinningsmål från 2020. Vi arbetar därför tillsammans med pro­ducenterna, svenska kommuner och den privata återvinningsindustrin för att nå målen.

Källsorteringen som princip är något vi svenskar kan vara stolta över. Just det faktum att vi sorterar vårt avfall upplevs kanske lite krångligare, men samtidigt är det denna insats som gör att materialet kan återanvändas vid nytillverkning av högkvalitativa produkter. All sorts plast, till exempel, har inte samma höga efterfrågan. Att efterfrågade plastsammansättningar väljs redan vid tillverkningen av förpackningar är därför också viktigt. FTI lanserar i år ett initiativ för att, till svenska förpackningstillverkare och –designers, återföra kunskap kring vid var tid bästa materialval ur ett återvinningsperspektiv och med hänsyn till svängningar i efterfrågan.

Det är så en cirkulär ekonomi fungerar. Det är därför producentansvaret och näringslivets sammanhängande ansvar i hela kedjan ska bevaras och utvecklas – inte monteras ned.

För ytterligare information:

Mikael Hellberg, Styrelseordförande för FTI, tfn 070-610 76 57

Kent Carlsson, Verkställande direktör för FTI, tfn 08-566 144 12

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se