Jogfnznyk2dbycxgmlam
Jogfnznyk2dbycxgmlam

FUB kommenterar: bra dom om sondmatning

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 14:23 CEST

FUB välkomnar Högsta förvaltningsdomstolens besked om att sondmatning är ett grundläggande behov.

Xc7spabutyb19ptcldc9
Jogfnznyk2dbycxgmlam Acvwdtyugmwrchsiedec

Ny rapport från FUB: "500 röster om LSS – En inblick i verkligheten från norr till söder"

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 16:42 CEST

Nu är den klar – FUB:s stora rapport om läget för LSS: "500 röster om LSS" I rapporten finns både fakta om alla tio LSS-insatser och FUB-medlemmarnas personliga erfarenheter av dem. Rapporten är full av citat, de flesta från FUB:s LSS-dagar 2017. Vi vill berätta om LSS i verkligheten och visa att alla insatserna är viktiga och behövs.

Media no image
Jogfnznyk2dbycxgmlam

Förbundsordförande Thomas Jansson avgår

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 15:06 CET

Riksförbundet FUB:s ordförande Thomas Jansson meddelar idag att han av hälsoskäl lämnar uppdraget som förbundsordförande, med omedelbar verkan. Thomas Jansson lämnar också alla övriga uppdrag för FUB:s räkning. 

Under tiden fram till FUB:s förbundsstämma den 25-26 maj 2018 leds arbetet i förbundet av första vice ordförande Lillemor Holgersson och andre vice ordförande Jan-Åke Wendel.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Riksförbundet FUB:s ordförande Thomas Jansson meddelar idag att han av hälsoskäl lämnar uppdraget som förbundsordförande, med omedelbar verkan. Thomas Jansson lämnar också alla övriga uppdrag för FUB:s räkning. Under tiden fram till FUB:s förbundsstämma den 25-26 maj 2018 leds arbetet i förbundet av första vice ordförande Lillemor Holgersson och andre vice ordförande Jan-Åke Wendel.

Läs vidare »
Gxx3p4vwq7o3uvggprq1
Jogfnznyk2dbycxgmlam Acvwdtyugmwrchsiedec

Ny rapport från FUB: Familjer drabbas av kompetensbrist

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 16:30 CET

Ett rättsligt tomrum och brist på kompetens utgör en risk för rättssäkerheten för familjer med barn med funktionsnedsättning. Detta framgår av en ny granskning av hur begreppet ”normalt föräldraansvar” används vid bedömning av ansökningar av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Media no image
Acvwdtyugmwrchsiedec Vtutam0fenub8zzdmdql

Uttalande av Riksförbundet FUB: Sämre LSS-stöd för barn med nytt förslag

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 09:58 CET

Redan när direktiven för den pågående Översynen av LSS och assistansersättningen blev kända konstaterade FUB och den samlade funktionsrättsrörelsen att de stred mot Funktionsrättskonventionen.

Efter det att utredningens förslag kring personlig assistans blev kända i slutet av förra veckan är det än mer tydligt att utredningen behöver nya direktiv. Annars är en nedmontering av LSS ett faktum.

I sin iver att begränsa personlig assistans har utredningen genom ett grumligt resonemang fråntagit barn under 12 år rätten till denna insats. Istället föreslås en ny insats ”Omvårdnad och stöd för barn”, som avses för barn upp till 12 års ålder som har omfattande omvårdnadsbehov. Men oavsett hur man beskriver det nya förslaget kan man inte komma ifrån att det kommer att innebära en betydande försämring för barn under 12 år och deras familjer, som idag har rätt till personlig assistans.

Risken för ytterligare försämring finns dessutom inbyggd i utredningens direktiv, där det framgår att utredaren ska ”analysera hur det tydligare kan regleras vad som ska avses med vårdnadshavares ansvar vid bedömning av behovet av personlig assistans”. Inom kort kommer Riksförbundet FUB släppa en rapport av juristen och forskaren Monica Larsson, som på uppdrag av Riksförbundet FUB har gjort en granskning av tolkning och tillämpning av begreppet ”normalt föräldraansvar” och vad detta innebär i relation till olika stöd- och serviceinsatser enligt LSS. Hon har även granskat tillämpningen vad gäller ersättningar som ges via Socialförsäkringsbalken (SFB), dvs. assistansersättning och vårdbidrag.
Larssons granskning visar bland annat att det görs godtyckliga bedömningar för vad som räknas som ”normalt föräldraansvar” vid ansökan om insatser för barn. Larsson konstaterar att det existerar ett juridiskt tomrum för hur man definierar ”normalt föräldraansvar”. FUB hyser stora farhågor för att denna rättsosäkerhet kommer att göra sig påmind än mer vad gäller den föreslagna insatsen ”Omvårdnad och stöd för barn”.

Rapporten lyfter även bristfällig kompetens hos många LSS-handläggare vad gäller grundläggande kunskap om funktionsnedsättning och hur det påverkar vardagen för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Denna kunskapsbrist har också konstaterats av Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) i en tillsyn av 30 kommuner och deras handläggning (IVO, 2016).

Därmed konstaterar Riksförbundet FUB följande:

 • Direktiven i nuvarande form strider mot Funktionsrättskonventionen.
 • Den nya LSS-insats som utredningen föreslår som ersättning för personlig assistans för barn under 12 år, motsvarar inte på långa vägar det stöd man får genom dagens personliga assistans. Därmed blir det en påtaglig försämring för yngre barn med funktionsnedsättning och deras familjer.
 • I dagsläget saknar kommunerna nödvändiga kunskaper för att vara huvudmän för den nya insats som beskrivs ovan.

Än en gång har regeringen gett oss anledning att kräva: Gör om och gör rätt!

Kontaktperson: Lillemor Holgersson, Riksförbundet FUB:s första vice ordförande, lillemor.holgersson@fub.se, 070-754 68 98

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Redan när direktiven för den pågående Översynen av LSS och assistansersättningen blev kända konstaterade FUB och den samlade funktionsrättsrörelsen att de stred mot Funktionsrättskonventionen. Efter det att utredningens förslag kring personlig assistans blev kända i slutet av förra veckan är det än mer tydligt att utredningen behöver nya direktiv. Annars är en nedmontering av LSS ett faktum.

Läs vidare »
Tkgg0zbkbsv08pc0wloq
Yaxwi81wqhb5yotwsgr9 Akgkyyc4ch6t1yxoljdp

Fyra år senare fortfarande fångade i fattigdom

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 08:57 CET

Rapporten "Fångad i fattigdom" presenterades första gången 2014. Två år senare, konstaterade vi att läget inte var bättre, snarast sämre. 2018 har två år till gått, men ekonomin för personer med utvecklingsstörning är ännu sämre. Svensk ekonomi går som tåget, säger regeringen, men alla är inte med på tåget. I vårt exempel går en 25-årig man med aktivitetsersättning back cirka 3 500 kr varje månad.

Media no image
Yaxwi81wqhb5yotwsgr9 Fjewrrqkndmhvoxu9xlq

Ge fler elever chans till samläsning – debattinlägg av tre förbund

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 17:26 CET

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med elever på gymnasiet, skriver FUB tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet i en debattartikel idag.

Elever i gymnasiesärskolan ska ha samma chans som andra gymnasieelever att lära sig och utvecklas så långt som möjligt. Det får de inte idag. Samläsning är ett sätt att öka utvecklingsmöjligheterna som måste erbjudas fler.

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med gymnasiet – debattartikel i Lärarnas tidning

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med gymnasiet

Samtliga elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning som främjar utveckling och lärande. Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov och ge dem stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. För vissa elever i gymnasiesärskolan är så kallad samläsning det bästa sättet för att utvecklas och lära sig. Då läser elever från gymnasiesärskolan tillsammans med elever från gymnasieskolan.

I regleringsbrevet för 2017 gav Utbildningsdepartementet Skolverket i uppdrag att kartlägga undervisningen i samtliga gymnasiesärskolor som erbjuder samläsning med gymnasieskolan. Drygt ett år senare släpptes rapporten ”I mötet mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan”. Där konstateras att samläsning kan innebära att elever i gymnasiesärskolan får pedagogiska och sociala utmaningar som de inte möter i gymnasiesärskolan, och som i förlängningen förbereder dem bättre för ett arbete efter utbildningen. Samläsningen är även utvecklande för eleverna i gymnasieskolan.

Men samma rapport visar att enbart fyra av tio gymnasiesärskolor erbjuder samläsning. Den når mindre än 1 procent av eleverna i gymnasiesärskolan enligt Skolverkets statistik från 2016.

Ett betydande hinder är att gymnasieskolorna ofta ligger långt ifrån varandra rent geografiskt. Det sker en ökad segregering idag till följd av att många gymnasiesärskolor flyttas längre bort från gymnasieskolorna.

Ett annat betydande hinder är det faktum att flera lärare och rektorer inte vet vad som gäller vid samläsning. Flera lärare saknar även kompetens i att undervisa från två kursplaner parallellt. Felet ligger inte hos dem, utan är ett symtom på bristfällig information och otydliga regelverk.

Flera lärare vittnar i Skolverkets rapport om att de aldrig ens träffat en elev från gymnasiesärskolan. Okunskapen och osäkerheten bidrar till att många avstår från att erbjuda samläsning, vilket i första hand drabbar eleverna. I förlängningen ställer det höga krav på att elever och anhöriga själva är införstådda i sina rättigheter, samt är kapabla att kräva det de har rätt till.

Vår ståndpunkt är att dessa krav inte är rimliga, det strider mot den likvärdiga skolan. Alla elever behöver få möta pedagogiska och sociala utmaningar som förbereder dem för de utmaningar som väntar efter skoltiden.

Skolverket föreslår att samläsning i gymnasiet ska regleras i skollagen och att lärare och rektorer bör informeras om möjligheterna. Förslagen är bra – men långt ifrån tillräckliga. Det behövs ordentliga satsningar för att fler än en procent av eleverna i gymnasiesärskolan ska få chansen att samläsa.

Samläsning är inte lösningen på alla skolans utmaningar, men är ett steg i rätt riktning för de elever som kan och vill. Att så många elever inte får chans att utvecklas till sin fulla potential är inte värdigt den svenska skolan 2018. Vi vill att Utbildningsdepartementet tar fortsatt ansvar för denna viktiga fråga genom att:

 • Reglera samläsning i gymnasiet genom skollagen.
 • Ansvara för att strukturella hinder för samläsning undanröjs.
 • Genomföra informations- och utbildningssatsningar för lärare och rektorer om samläsning.
 • Ge lärare verktyg för att undervisa i olika kursplaner parallellt.
 • Ge elever och anhöriga information om rättigheter och möjligheter under skolgången.

Thomas Jansson, förbundsordförande Riksförbundet FUB
Zarah Melander, ombudsman Riksförbundet FUB
Anne Lönnermark, förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet
Veronica Magnusson Hallberg, ordförande Svenska Downföreningen

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med elever på gymnasiet, skriver FUB tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet i en debattartikel idag. Elever i gymnasiesärskolan ska ha samma chans som andra gymnasieelever att lära sig och utvecklas så långt som möjligt. Det får de inte idag. Samläsning är ett sätt att öka utvecklingsmöjligheterna som måste erbjudas fler.

Läs vidare »
Media no image
Acvwdtyugmwrchsiedec Yaxwi81wqhb5yotwsgr9

Kommentar till Kalla Fakta-program om assistans

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 14:05 CET

Kalla Fakta i TV 4 handlade igår om den statliga assistansersättningen. Det var i sak inget nytt som kom fram, men utmärkt att konsekvenserna av nedskärningarna inom assistansersättningen belyses och presenteras för allmänheten.

I reportaget visades hur regeringar i flera länder (USA, Kanada, England och Irland) använt den mycket kritiserade ”expertmetoden”, när man velat skära i utgifterna inom välfärden för vissa samhällsgrupper. Det är samma metod som använts i Sverige för att göra en uppskattning av förekomsten av fusk inom assistansersättningen. Siffrorna ”mellan tumme och pekfinger”, har sedan använts av regeringen för att trumma ut fusk och överutnyttjande i assistansersättningen. Niklas Altermark, forskare vid Lunds universitet, slog redan våren 2017 hål på användandet av ”expertmetoden” kopplat till assistansersättningen.

I förra veckan skruvades så omfattningen av fusket inom assistansersättningen ned av regeringens utredare Stig Svensson, som i rapporten Personlig assistans – Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet, konstaterade att brottsligheten inom assistansersättningen verkade vara betydligt lägre än man tidigare hade trott. Se FUB:s uttalande om rapporten: Begränsad anhörigassistans fel väg att gå

Det är oerhört allvarligt om regeringen under lång tid har använt felaktiga siffror för att den vägen vinna allmänhetens stöd för nedskärningar inom assistansersättningen. Under lång tid hakade också media på och gjorde vad man kunde för att beskriva assistansanvändare och deras familjer som fuskare. Gradvis i takt med att allt fler människor förlorade sin assistansersättning vände dock medias fokus totalt.

I en intervju i Kalla Fakta säger den ansvariga ministern Åsa Regnér att den som behöver stöd på grund av sin funktionsnedsättning ska få det och att det är kommuner och landsting som ska stå för det – om det är så att assistansersättningen dragits in på grund av ny tillämpning av domar från Högsta Förvaltningsdomstolen. Det framgår i programmet att många får betydligt färre timmar personlig assistans, när kommunen tar över. Andra får ingen assistans alls utan hänvisas till andra LSS-insatser. Detta har också Socialstyrelsen visat. Det är ett cyniskt sätt att spara att låta personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer få betala med kraftigt försämrade livsvillkor!

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kalla Fakta om assistans och fusk: Det är oerhört allvarligt om regeringen under lång tid har använt felaktiga siffror för att den vägen vinna allmänhetens stöd för nedskärningar inom assistansersättningen.

Läs vidare »
Yaxwi81wqhb5yotwsgr9
Acvwdtyugmwrchsiedec Yaxwi81wqhb5yotwsgr9

Begränsad anhörigassistans fel väg att gå

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 16:38 CET

Utredaren Stig Svensson har på uppdrag av regeringen analyserat marknaden för personlig assistans samt brottslighet knuten till personlig assistans. Utredaren menar att risken för fusk är särskilt hög när anhöriga utför assistansen och att anhörigassistansen bör begränsas. – Ett tak för anhöriga som assistenter är helt fel väg att gå, säger Riksförbundet FUB:s ordförande Thomas Jansson.

Media no image
Akgkyyc4ch6t1yxoljdp

FUB och Funktionsrätt Sverige driver fall om kontaktperson

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 11:14 CET

Kristoffer, som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson i 21 år. Men plötsligt avslutades insatsen av Kungsholmens stadsdelsnämnd i Stockholm, trots att ingenting väsentligt har ändrats i Kristoffers situation. Efter att förvaltningsrätten gått på stadsdelsnämndens linje kommer nu fallet att avgöras i kammarrätten.

Kontaktpersonen är Kristoffers brygga ut i samhället och hans möjlighet att träffa människor utanför den dagliga verksamheten och gruppbostaden.

Tillsammans med kontaktpersonen har Kristoffer kunnat vara med i hejaklacken på favoritlaget Hammarbys hemmamatcher i fotboll. Han har kunnat äta skaldjur på restaurang, gå på bio och spela bowling. Men stadsdelsnämnden och förvaltningsrätten menar att Kristoffer inte har rätt till kontaktperson och att den dagliga verksamheten tillsammans med aktiviteter på gruppbostaden och kontakten med anhöriga räcker för att undvika social isolering.

– Kommunen och förvaltningsrätten gör en för snäv bedömning av vem som har rätt till kontaktperson. I både LSS och Funktionsrättskonventionen finns en stark rätt till självbestämmande. Personer med funktionsnedsättningar har precis som alla andra rätt att själv välja vilka aktiviteter de vill göra, säger Julia Henriksson på Riksförbundet FUB, ombud för Kristoffer.

Fallet drivs av Riksförbundet FUB i samarbete med Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad. I sitt överklagande hävdar FUB och Från snack till verkstad att kommunen och förvaltningsrätten inte har tagit tillräcklig hänsyn till grundprinciperna i LSS – inte heller Funktionsrättskonventionen eller Europakonventionen har vägts in i besluten.

– Vi är glada över att kammarrätten har beviljat prövningstillstånd. Nu hoppas vi att domstolen tar hänsyn till de grundläggande principerna i LSS och tillämpar de internationella konventioner som Sverige har skrivit under, säger Julia Henriksson.

Kontakt:

Julia Henriksson
förbundsjurist, Riksförbundet FUB
Telefon: 08-508 866 53
Mejl: julia.henriksson@fub.se

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd för Kristoffer som förlorade sin kontaktperson efter 21 år. FUB har överklagat domen, i samarbete med Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad". – Nu hoppas vi att domstolen tar hänsyn till de grundläggande principerna i LSS och tillämpar de internationella konventioner som Sverige har skrivit under, säger Julia Henriksson, FUB.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ombudsman
 • Samordnare för FUB:s LSS-arbete under 2017. Intressepolitiskt påverkansarbete: daglig verksamhet och medlemmarnas ekonomi.
 • eva.borgstrom@fub.se
 • 08-508 866 31

 • Presskontakt
 • Förbundsordförande Riksförbundet FUB
 • thomas.jansson@fub.se
 • 08-508 866 46
 • 073-508 82 95

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • vidzfaztctoriadk.siyzbjostgfrom@avmgfub.se
 • 08-508 866 38

 • Presskontakt
 • förbundsjurist
 • julia.henriksson@fub.se
 • 08-508 866 53

 • Presskontakt
 • Ombudsman
 • FUB:s representant i Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp. Sakkunnig fosterdiagnostik. Handläggare för Inre Ringen Sverige
 • jusmdifethnz.txznvimonyneyxq@fxstcxcub.se
 • 08-508 866 23

Om Riksförbundet FUB

FUB:s vision: Ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med utvecklingsstörnings rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns sektionen Klippan. Där driver personer med utvecklingsstörning sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/klippan (Riks-Klippan har bytt namn till Inre Ringen Sverige och det kommer snart webbplatsen göra också.)

Adress

 • Riksförbundet FUB
 • Industrivägen 7, Box 1181
 • 171 23 Solna
 • Sweden