Skip to main content

Många företag inom bank- och finanssektorn saknar digitalt självförtroende, visar Fujitsus undersökning

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 10:12 CEST

Sammanfattning:

  • I Europas bank- och finanssektor är vd:n i högre grad ledande i digitaliseringsprocessen – men bilden i Sverige är en annan.
  • Tre fjärdedelar av bank- och finansföretag vill driva digitaliseringen snabbare
  • Digital transformation upplevs som en kritisk faktor för framgång men det finns utbredd tveksamhet kring om man har de kunskaper och det engagemang som krävs för att uppnå den.


4 maj 2016 – Beslutsfattare inom bank- och finanssektorn i Europa är i stora drag överens om att digital transformation är en kritisk faktor för framtida framgång. Men enligt nya data från rapporten Walking the Digital Tightrope[1], som genomförts av Fujitsu, tvivlar över hälften av beslutsfattarna på att deras organisation har den kunskap som krävs för att driva digitala projekt framgångsrikt och omkring en femtedel upplever att det saknas en digital strategi inom företaget. Fyra länder – Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien – ingick i undersökningen som totalt omfattade 643 svar.

När övergripande data från rapporten offentliggjordes tidigare i år väckte den stor uppmärksamhet i Europa och dess slutsatser låg i linje med den uppfattning svenska beslutsfattare har. Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg beskrev i en intervju med Dagens Industri att han och andra ”lite yrvaket” konstaterat vilka möjligheter som digitaliseringen innebär.

”Just bank- och finanssektorn betraktas av många som en föregångare inom digitalisering, inte minst på grund av att mycket av den vardagliga bankverksamheten idag bedrivs på nätet, och det finns ett hårt tryck från slutkunderna att ytterligare utveckla närvaron. Därför är det i högsta grad relevant att titta närmare på hur självförtroendet och tron på digitalisering ser ut inom denna sektor”, säger Karin Schreil Jonsson, vd för Fujitsu i Sverige.

Slutsatser specifika för bank- och finanssektorn

Utbrutet ur den övergripande undersökningen kan följande slutsatser dras för bank- och finanssektorn internationellt. De svenska svaren redovisas separat.

Kunskap och beslutsnivå

73 % av företagen i finanssektorn betraktar sina digitala projekt som ett “hasardspel”. För svenska företag i bank- och finanssektorn är motsvarande siffra 68% och för alla företag oavsett bransch 70%.

64% av företagen totalt och 68% av svenska respondenter upplever att det är svårt att veta om man fattar rätt beslut kring digitala initiativ.

Sammantaget upplever fler än hälften av respondenterna inom bank- och finanssektorn – 52% - att de saknar rätt kunnskaper för att framgångsrikt genomföra digitala projekt. Bland de svenska företagen är denna siffra något lägre, 43%.

77 % av företagen inom finanssektorn önskar att driva på digitaliseringen snabbare. För Sverige är motsvarande siffra 78%.

En intressant skillnad mellan Sverige och övriga Europa är att 22% av företagen inom bank- och finanssektorn totalt sett svarar att den digitala agendan i första hand drivs på vd-nivå. För Sverige är motsvarande siffra endast 8%.

Samtidigt uppfattar 46% av de svenska respondenterna och 38% utslaget över hela undersökningen, att ”skapandet av nya intäkter/värden” är en av de viktigaste fördelarna med digital transformation.

De svenska svaren ligger i linje med övriga Europa när respondenterna ombeds välja de tre största hoten mot företag som inte digitaliserar sin verksamhet snabbt nog. De tre främsta är: Minskad produktivitet (Europa: 45% / Sverige: 49%); Ökade kostnader (41% / 46%); samt minskade intäkter (41% / 46%)

Budgetar och balans

I 61 % av de europeiska företagen, och 62% av de svenska, företagen är IT-budgeten uppdelad mellan digitala transformationsprojekt och den dagliga IT-verksamheten, och det är projektbudgeten som redan idag tar lejonparten av investeringarna.

22% av de svenska respondenterna, jämfört med endast 13 % på europeisk nivå, uppger att mer resurser läggs på den dagliga IT-verksamheten än på digitala projekt.

Samtidigt uppger 31% av de europeiska respondenterna och 32% av de svenska att “underprioritering av digitala projekt” är ett av de tre viktigaste hindren för framgångsrik digitalisering.

Självförtroende och mognadsgrad

Mindre än en tredjedel av respondenterna uppfattar sig själva som fullständigt mogna när det gäller digitaliseringsprocessen – 31% i Europa som helhet och 32% i Sverige.

Endast 29 % av de europeiska bank- och finansföretagen är fullständigt säkra på att de har rätt digital strategi i dagsläget. För Sverige är siffran ännu lägre – 19%.

Nära två tredjedelar av företagen – 66% i Sverige och 62% i Europa – instämmer i någon mån med påståendet att man “hamnat på efterkälken” digitalt.

Noter

“Walking the digital tightrope” finns tillgänglig här.

1 En undersökning om den digitala mognaden i europeiskt näringsliv som beställdes av Fujitsu och genomfördes av Censuswide i oktober 2015. Undersökningen som täckte Sverige, Storbritannien, Tyskland och Spanien, var uppdelad I två delar:

  • En kvantitativ undersökning med 643 IT-beslutsfattare verksamma inom områdena handel, bank och finans, tillverkningsindustri och offentlig sektor
  • Djupintervjuer med 16 företagsledare i samma länder och sektorer


Mer information

Läs Fujitsus blogg:http://blog.ts.fujitsu.com
Följ Fujitsu på Twitter:https://twitter.com/Fujitsu_Global
Följ oss på LinkedIn:http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden
Följ oss på Facebook:http://www.facebook.com/FujitsuSverige
Fujitsus bildbank och mediaresurser :http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk:http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu


Kontaktperson

Björn Landerberg, Head of Marketing and Communication, Fujitsu Sverige
tel. 0739-733 603
e-mail: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation. Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har närmare 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med cirka 159 000 anställda globalt i över 100 länder och med huvudkontor i Tokyo, Japan. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,8 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2015. För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.