Skip to main content

Nyhetsbrev från Handikappförbunden februari 2010

Nyhet   •   Feb 24, 2010 18:41 CET

Dags att gå från socialpolitik till arbetsmarknadspolitik!
Så löd rubriken på det pressmeddelande som skickades ut i samband med att Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman den 23 februari talade på regeringens konferens om villkoren på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

I sitt tal konstaterade hon att en stor grupp människor utestängs från arbetsmarknaden idag. Människor med en funktionsnedsättning väljs i stor utsträckning bort och nekas tillträde till arbetsmarknaden. Detta oavsett konjunkturläge och regeringsfärg. Det handlar inte om några små grupper - i Sverige har var tionde människa en nedsatt arbetsförmåga beroende på sin funktionsnedsättning.

Allt för länge har handikappolitik, som hanteras av Socialdepartementet, dominerat när det gäller att säkra rätten till arbete för människor med funktionsnedsättning. Handikappförbunden anser att det är dags att tala i termer av arbetsmarknadspolitik och använda arbetsmarknadspolitiska verktyg för att skapa en inkluderande arbetsmarknad.

Den 10 mars breddar Handikappförbunden diskussionen om framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Frågorna om arbete, försörjning och rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter, näringsliv och handikapporganisationer till en dialog om vad som måste ske för att skapa ett samhälle där alla är en resurs i arbetslivet.

Läs längre ner i detta nyhetsbrev om Arbete och funktionshinder - från kostnad till resurs! 

 

Nytt från Handikappförbunden

 

Bristande kunskap om barns delaktighet
Hur kan barn och unga med funktionsnedsättningar få bättre möjligheter att påverka stödet de får av samhället?
Ja, det vet vi inte mycket om. Det visar den nya studien Lyssna på mig! från projektet Egen växtkraft. 

Syftet med studien var att ta reda på vilken kunskap det finns om barns delaktighet i möten med verksamheter som ger barnen stöd. Alltså om barns inflytande och möjligheter att påverka sina egna liv.

Studien visar att:
det finns mycket lite nordisk forskning och dokumentation av hur barn deltar i beslutsprocesser. Det finns också få också uppgifter om vad barnen själva tycker om delaktigheten.

den internationella forskning som finns visar att barn med funktionsnedsättning vill vara delaktiga i beslutsprocesser som rör dem själva.

de barn som har minst chans att påverka är förskolebarn och barn och unga som har kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.

Läs mer och ladda hem studien från Handikappförbundens webbplats

Journalister mycket nöjda med Handikappförbunden
Aalund har för andra året i rad publicerat sin kommunikationsanalys ”PR Barometern Samhälle”. Genom intervjuer med ett stort antal journalister på nationella och regionala medier utvärderas synen på intresseorganisationer och institutioner.

Handikappförbunden har en klar och tydlig positiv image enligt journalisterna. Informationen från Handikappförbunden är mycket trovärdig. Handikappförbunden är också bäst av alla utvärderade organisationer på parametern ”är en tillgänglig och öppen organisation”.

Det är tydligt att det skett något under perioden 2008 till 2009 i Handikappförbundens arbete med media. Alla parametrar i undersökningen utom en har mer eller mindre markant förbättrats till 2009.

– Det känns bra att få ett kvitto på att våra satsningar på att arbeta öppet och professionellt mot massmedia har gett resultat, säger Handikappförbundens generalsekreterare Örjan Brinkman.
– Inför årets valrörelse kan vi med stor trovärdighet beskriva de samhällsproblem som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag. Var femte väljare har en funktionsnedsättning, och de behöver synliggöras.

Läs hela pressmeddelandet


Varför ska vuxna ta hänsyn till vad barn tycker?
Det får du veta om du går in på Handikappförbundens webbplats. Projektet Egen växtkraft har svaren.


HAB 2010 - Aktivitet, delaktighet och helhetssyn
Handikappförbunden är, genom projektet Från forskningsobjekt till medaktör, medarrangör till forskningskonventet HAB 2010 i Örebro den 13 till 15 april.
Handikappförbundens medlemsförbund bidrar med kommentatorer som ska granska seminarierna ur ett brukarperspektiv.

Läs mer om konventet HAB2010 och om Från forskningsobjekt till medaktör.


"Tillgängliga bostadsområden" inleder en spridningsperiod
Handikappförbundens projekt Tillgängliga bostadsområden har producerat filmen Attans! i samarbete med ABF. Den ska nu lanseras över hela landet. Detta blir möjligt genom att Arvsfonden har beviljat ytterligare medel. Filmen och tillhörande studiematerial kommer att användas vid studiecirklar om tillgänglighet. 

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en fördjupningstext till filmen. Texten är tänkt att användas som studiematerial för utbildning av studiecirkelledare i mitten av april.

Såväl bostadsbolag, hyresgästföreningar som handikapprörelsen ska kunna vara initiativtagare till dessa studiecirklar som arrangeras i samarbete med lokala ABF-föreningar. Ytterligare en utmaning är att arbeta fram metoder för att få boende i olika bostadsområden att inse vikten och vinsterna av att arbeta med tillgänglighet.

Se trailern för Attans! en film om tillgänglighetNytt från våra medlemsförbund


Brukarmedverkan i forskningen
Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt- och lungsjukas riksförbund och Psoriasisförbundet samarbetar i projektet Brukarmedverkan i forskningen, finansierat av Arvsfonden. Samtliga förbund är också medlemmar i Handikappförbunden.

I projektets senaste nyhetsbrev finns tips om en webbsida om forskningsetik som Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet står bakom. CODEX heter sidan, och är en samling av regler och riktlinjer för forskning.

Webbsidan ger tillgång och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.

Till CODEX - om forskningsetik


I år firar Riksförbundet Attentions 10-årsjubileum
I samband med firandet ordnar Attention en stor konferens och utställning om ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Fyrishov i Uppsala 11-13 mars.

En samlingsplats om nya möjligheter för personer med ADHD och närliggande funktionsnedsättningar, kallar Attention sin konferens. Här får du veta mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilken hjälp det finns att få och vad som erbjuds i Uppsala med omnejd.

Läs Attentions pressinbjudan till NPF-forum den 11-13 mars.


Bemanning med plus - Nytt Nödvändigt Nu
Bemanning med plus är en metod som arbetats fram för att fler personer med reumatisk diagnos eller med sjukdomar/andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen lättare ska få arbete. Projektet består av tio samarbetspartners, där Reumatikerförbundet, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka och Handikappförbunden är tre av dem.

Arbetet startade februari 2008 och ska pågå till och med 2010. Målet är att modellen Bemanning med plus ska vara etablerad inom bemanningsbranschen 2010.

Bemanning med plus samarbetar med bemanningsföretag, och med Samhall som arbetar med bemannade lösningar, därför att "bemanningsbranschen är duktig på att matcha dig som söker medarbetare med lämplig kandidat", som det står i det senaste nyhetsbrevet.

Läs mer om Bemanning med plus


Valet 2010

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!
Den 10 mars breddar Handikappförbunden diskussionen om framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Frågorna om arbete, försörjning och rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter, näringsliv och handikapporganisationer till en dialog om vad som måste ske för att skapa ett samhälle där alla är en resurs i arbetslivet.

Ur programmet:
Rättighet eller bidrag? – individens möte med Försäkringskassan
Antoinette Hetzler, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Samhällets dubbla normer – vilka krav ställs på individen?
Camilla Nordgren, Fil. Dr., Institutionen Hälsa och Samhälle, Malmö högskola.

Paneldebatt med arbetsmarknadens parter och företrädare för valets regeringsalternativ under ledning av K-G Bergström.
Medverkande: Signhild Arnegård Hansen, Svenskt Näringsliv, Anette Carnhede, Fackförbundet ST, Gunnar Axén (M) ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och Luciano Astudillo (S), ledamot i Arbetsmarknadsutskottet .

Välkommen till Handikapppförbundens mötesplats onsdagen 10 mars på Hotell Birger Jarl i Stockholm. Dagen startar klockan 10 och är slut klockan 16.

Program, deltagarförteckning och anmälan finns på Handikappförbundens webbplats


Omvärlden

Trender i handikappolitikens omvärld
Utvecklingen och förändringar i vår omvärld påverkar också den handikappolitiska utvecklingen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, har i en omvärldsanalys identifierat nio områden som de närmaste fem till tio åren förutsätts påverka handikappolitiken.

Omvärldsanalysen kan vara till hjälp för handikapprörelsen i det intressepolitiska arbetet. Bland annat kan utmaningarna analyseras utifrån den egna organisationens arbete.

Rapporten ”Trender i handikappolitikens omvärld” går att ladda ned i word-fil samt pdf-fil via Handisams webbplats.


Utredningen om aktiva åtgärder missar parternas ansvar
I början av februari presenterades utredningen om aktiva åtgärder sitt slutbetänkande. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna är kritisk till att utredaren inte föreslår mer preciserade krav på hur arbetsgivarna ska främja lika rättigheter och möjligheter för de anställda.

Lagreglerna om aktiva åtgärder i arbetslivet kräver att alla arbetsgivare ska verka för att anställda har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion.

Utredningen om aktiva åtgärder föreslår bland annat att kravet ska utsträckas till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder, vilket välkomnas av DO. Men Katri Linna är kritisk till att utredningen inte tar itu med det underliggande systemfelet.

– Reglerna är utformade som en ramlagstiftning. Avsikten har hela tiden varit att fack och arbetsgivare ska fylla den ramen med effektivt och praktiskt arbete, men så har inte blivit fallet. I stället har ombudsmännen, numera DO, fått ansvaret att övervaka att arbetsgivarna lever upp till lagens krav.
– Det här måste vara en fråga som parterna driver gemensamt, både centralt och lokalt. Den kommande avtalsrörelsen blir en chans för parterna att visa att de verkligen vill driva frågor om lika rättigheter och möjligheter.

Läs hela presmeddelandet och DO:s särskilda yttrande till utredningen


Kalendarium

Program och annan info till Handikappförbundens arrangemang läggs ut på vår webbplats allt eftersom de blir klara.

10-11 mars - Mötesplats om arbete och försörjning
Den 10 mars är en utåtriktad temadag för handikapprörelsen och politiken. Då samarbetar vi med arbetsmarknadens parter och andra aktörer inom arbetsmarknad och socialförsäkring.

Den 11 mars hålls Handikappförbundens ordförandemöte och andra konferenser.


19-21 maj - Mötesplats om framtidens hälso- och sjukvård
Handikappförbundens årsmöte hålls den 19 maj.

Den 20 maj är en utåtriktad temadag för handikapprörelsen och politiken, då vi fokuserar på framtidens hälso- och sjukvård.

Fredagen den 21 maj har vi ett internt program för samarbetsorganen i länen.


29 maj - Marschen för tillgänglighet


4-10 juli - Politikerveckan i Almedalen
Tema: Full delaktighet.
Handikappförbunden kommer att under veckan ha ett särskilt fokus på tillgänglighet, antidiskriminering och vad som ska komma efter den nationella handlingsplanen.


6-7 oktober - Ordförandemöte
Eftervalsanalys. Hur har den nytillträdda regeringen formulerat sin handikappolitik.


2-3 december - Internationella handikappdagen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy