Skip to main content

Ny storsatsning på Fyrishovs bad

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 11:00 CEST

Som ett ytterligare led i stadens fortsatta besöksutveckling och för att fortsätta att vara en attraktiv stad att bo och verka i föreslår alliansen därför i sitt kommande budgetförslag för år 2015-2018 en fortsatt storsatsning på arenan Fyrishov. Denna gång riktas satsningen mot en utveckling av badet med en investering motsvarande 400 mnkr. Målsättningen är att Uppsala ska fortsätta att utvecklas som ett spännande besöksmål i Sverige med nya reseanledningar och ett Fyrishov i fortsatt framkant inom sina tre kärnområden; bad, idrott och event.

Den nya badsatsningen riktar sig mot att tillgodose både nya behov av badupplevelser och att skapa nya reseanledningar inom den nya destinationsstrategin för Uppsala. "Det här är en hisnande rolig och spännande utmaning för Fyrishov som kommer att bidra till en fortsatt stark utveckling inte minst vad avser besöksnäringen och dess behov av nya reseanledningar till staden" säger bolagets ordförande Lars O Ericsson (C) tillsammans med kommunalrådet Stefan Hanna (C) samstämt.

Utvecklingen av badet på Fyrishov kommer i första hand vara inriktad på fortsatta och nya spännande badupplevelser för inte minst barn och barnfamiljer. Inriktningen är att förädla och utveckla badupplevelserna samt att krydda besöket med en rad nya och spännande aktiviteter.

Exempel som ingår i satsningen kan vara en inglasning av utomhusbassängen vilket ger en ökad kapacitet av badet, en utveckling av äventyret med nya och spännande attraktioner samt en utveckling till framtidens miljö och energiteknik. Bolagets medarbetare har en gedigen kunskap och bred erfarenhet både vad avser drift av bad som större utvecklingsfrågor. Verksamhetens utveckling har väl motsvarat ägarens förväntningar under det gångna årtiondet. Arenan håller öppet alla dagar året runt.

Den samlade besöksnäringen i Sverige står för en växande del av landets ekonomi och sysselsättning och räknas som en av landets basnäringar. Optimismen för en fortsatt stark utveckling är stor. I den nationella strategin finns visionen att fördubbla besöksnäringen i Sverige på tio år.

Under år 2012 omsatte besöksnäringen i landet drygt 275 mdkr och hade ca 168 000 års sysselsatta. Under perioden 2000-2012 ökade exportvärdet av den utländska turismen med över 160 % och motsvarade år 2012 totalt 106,5 mdkr. Det är 85 % mer än järn- och stålexporten och nästan tre gånger så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten.

Besöksnäringen i Uppsala kommun omsatte under år 2012 drygt 1,7 mdkr och hade ca 1 450 års sysselsatta, vilket var en ökning av omsättningen med + 8 % jämfört med föregående år.
Källa: Destination Uppsala AB

I Uppsala är arenan Fyrishov stadens ledande besöksmotor. Arenan rankas av Tillväxtverket som landets mest besökta arena och sammantaget femte största besöksmål med totalt 1,8 miljoner besök år 2013. Enbart baddelen i verksamheten genererade närmare 500 000 besök under året.

Hösten 2013 öppnandes fyra nya multihallar på Fyrishov.  De är ett viktigt tillskott till arenans fortsatta utveckling och bidrar till stadens utökade utbud vad avser besöksnäring, idrott och event. Nästa steg blir att lyfta och utveckla baddelen till en ny ledande position.

Övrig arenaverksamhet
Utöver badet bedrivs på Fyrishov en bred arenaverksamhet i sammantaget 16 hallar för olika typer av träning, tävlingar, aktiviteter och event för såväl nybörjare som idrottens absoluta toppskikt. Arenan är också hemmaarena för en rad olika idrottsföreningar. På evenemangssidan märks en rad större mässor, konserter, festivaler, kongresser och möten. Ett anslutande generöst parkområde tillgodoser besökarnas behov av sommarupplevelser i form av bad, aktiviteter och sommarhäng på grönytor, serveringar och i solstolar.

Miljö och energi
I samband med Multihallarnas tillkomst har bolaget satsat på nya energikoncept med en stor solcells- och en geo-energianläggning. Restaurangen och äventyrsbadets servering på Fyrishov är sedan år 2013 landets enda Svanenmärkta arenarestauranger.

Ägarförhållanden
Fyrishov AB ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Uppsala kommun.

Ekonomiskt utfall
Föregående års intäkter uppgick till 91,0 (87,0) mnkr, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Det gångna årets resultat uppgick till -1,4 (-0,8 föregående år) mnkr efter skatt. Antalet anställda är närmare 100 personer. Bolaget har de senaste fem åren investerat drygt 230 mnkr i arenans utveckling (2009-2013).

Ägardirektiv
I bolagets ägardirektiv står att Fyrishov AB ska tillhandahålla en arena för fritid, idrott, bad och evenemang med syfte att bidra till en ökad folkhälsa.

Arenan och badet som besöksattraktion ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun och svara för bad, sport och rekreation samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska därutöver äga och förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen samt planera för utbyggnader som krävs för verksamhetens bedrivande.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom Stadshuskoncernen.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering och systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.


Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål med drygt 1.8 miljoner besök årligen. Fyrishov har öppet alla dagar och arrangerar närmare 300 evenemang per år. Verksamheten består av bad, idrott och event.

Bifogade filer

PDF-dokument