Skip to main content

Galerie Forsblom öppnar med utställning av Ai Weiwei i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 11:00 CET

Ai Weiwei - Chuti, Photo: Ai Weiwei Studio

Varmt välkomna till premiärutställningen på Galerie Forsblom i Stockholm!

Vernissage lördag 4 februari, 13.00 - 17.00

Utställningen pågår mellan 5 februari och 26 mars

Med stor glädje öppnar vi galleriet i Stockholm med utställningen Tyre av den kinesiske konstnären och aktivisten Ai Weiwei.Betraktaren bjudspå en sinnlig resa genom den kinesiska historiens rika ikonografi, vilken blandas med referenser till vår samtid samt konstnärliga föregångare och medpassagerare. Utställningen omfattar verk från de senaste åren och blir också en ytterst precis temperaturmätare av vår tid.

Konceptkonst, minimalism och zenbuddhism, Andy Warhol och popkonstens icke-elitistiska uttryck och dadaismens revolutionära estetik: i Ai Weiweis konst sammanstrålar dessa beståndsdelar kring en kärna av politiska frågor och socialkritiska studier. Från en framträdande position i det sena 1970-talets kinesiska avantgarde flyttade Ai Weiwei år 1981 till New York där han under ett drygt decennium var en del av dess konstnärskretsar med namn som Allen Ginsberg och Wang Keping. Mötet med Marcel Duchamps konst gjorde starkt intryck och ett ständigt ifrågasättande av vedertagna former och uttryck har blivit till en röd tråd i konstnärens oeuvre. I det konceptuella verket Dropping a Han Dynasty Urn (1995), en aktion som dokumenterades i en svit fotografier och som skapades strax efter återkomsten till Kina 1993, släpper Ai Weiwei en tvåtusenårig urna från Han-dynastin i marken. Urnans krasch symboliserar ett Kina under förvandling, men är lika mycket en symbol för hopp och förändring. I utställningen finns en omarbetning av detta ikoniska verk.

Hos Ai Weiwei är den konstnärliga gestaltningen nära förbunden med aktivistens handling. Den djärvhet som ofta förknippas med betydande konstnärskap vidgas hos Ai Weiwei till att omfatta den politiska opponentens mod. Verken i utställningen kretsar både kring den brottyta och problematik som utgörs av kinesisk fornhistoria och den maoistiska kulturrevolutionen, samt kring samtida händelser såsom flyktingarnas färd över Medelhavet undan krigets fasor i Syrien. Genom omarbetningar av antika artefakter skapar Ai Weiwei ett destillat av historisk och samtida estetik där ikonoklasm och ett slags museal vördnad sammanstrålar, allt medan konstnären kritiskt, och ytterst elegant, refererar till samtida politik och kommers.

Med verket Remembering (2009) fick Ai Weiwei ett monumentalt genomslag världen över. Installationen som uppfördes på Haus der Kunsts fasad i München bestod av 9000 barnryggsäckar i färger som refererade till företaget Toys”R”Us logotyp. Upprinnelsen till verket var den jordbävning i provinsen Sichuan som drabbade Kina år 2008. De kinesiska skrivtecken som ryggsäckarna bildade utlästes ”She lived happily for seven years in this world”, vilket var ett citat från modern till ett av de tusentals barn som omkom i de sammanstörtade skolbyggnaderna. Genom en kollaborativ medborgarundersökning var Ai Weiwei delaktig i att tydliggöra hur den kinesiska staten mörklade katastrofen och undanhöll att skolorna var fuskbyggen. Det kontroversiella verket och den publicitet som det fick blev problematisk för den kinesiska staten. Detta, i sin tur, innebar långvariga slitningar mellan Ai Weiwei och den kinesiska statsmakten och kulminerade i att han i april 2011 arresterades och hölls fängslad under 81 dygn – helt utan ett formellt åtal. Året dessförinnan visades Sunflower Seeds, ett av Ai Weiweis mest ikoniska verk, på Tate Modern, London. Verket består av miljontals realistiskt återgivna solrosfrön, individuellt skulpterade i porslin och bemålade av hantverkare i Jingdezhen, en stad som i århundraden var centrum för porslinsproduktionen till det kejserliga hovet. Utströdda på golvet i Tate Moderns turbinhall skapade verket ett vidsträckt landskap i en elegant förening av det västerländska konstfältets minimalism och uråldriga kinesiska hantverkstraditioner.

I sitt mångfacetterade konstnärskap rör sig Ai Weiwei från film, fotografi och skulptur till arkitektur och kuratoriella arbeten. Ständigt närvarande är den politiska spetsen och den konstnärliga praktiken blir till ett förändringens instrument genom hans aktiva utställningsarbete samt genom hans digitala verktyg och kanaler - allt för att göra skillnad och inge hopp och mod hos människan.

Ai Weiwei föddes i Peking 1957. Han utbildade sig vid Beijing Film Academy, Peking och vid Parsons School of Design. Ai Weiwei har ställt ut på ett stort antal museer och institutioner. Bland dessa kan nämnas HAM, Helsingfors konstmuseum, Helsingfors (2016); Royal Academy of Arts, London (2015); Martin-Gropius-Bau, Berlin (2014); Indianapolis Museum of Art, Indianapolis (2013); Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C. (2012); Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan (2011); Tate Modern, London (2010) och vid Haus der Kunst, München (2009). Ai Weiwei har tilldelats många priser och utmärkelser, däribland Václav Havel Prize for Creative Dissent, Human Rights Foundation, New York (2012).

___________________________________________________________________________________________________

English

Welcome to the opening of Galerie Forsblom in Stockholm!

Opening reception on Saturday the 4th of February, 1 pm to 5 pm.

The exhibition will run between 5th of February and 26th of March.

We are excited to announce the opening of the Stockholm gallery with, Tyre, an exhibition by the renowned Chinese artist and activist Ai Weiwei. The viewer will encounter works that oscillate between the rich iconography of Chinese history, contemporary expressions, and artistic predecessors and collaborators. The exhibition, curated by the artist, does also mirror injustice as well as hope in contemporary society.

Conceptual Art, Minimalism and Zen Buddhism. Andy Warhol and the non-elitist expressions of pop art and the revolutionary aesthetics of Dadaism: in Ai Weiwei's art these elements converge at a core of political and social topics. From a prominent position in the late 1970s Chinese avant-garde Ai Weiwei moved to New York in 1981 where he spent more than a decade in a crowd among names such as Allen Ginsberg and Wang Keping. During the New York years, a growing familiarity with Marcel Duchamp's oeuvre made a deep impact on Ai Weiwei whom adopted an attitude of constantly challenging genres and questioning imposed limitations on art and mankind. In the conceptual work Dropping a Han Dynasty Urn (1995), an act of destruction is documented through a series of three analogue photographs, and was created shortly after his return to China in 1993. The urn crashing into pieces on impact with the ground can be read as a representation of a Chinese society during times of dramatic change. As much as it speaks of dramatic societal transformations, the recorded action is a symbol of hope. Included in the exhibition is a rendering of Dropping a Han Dynasty Urn using LEGO blocks to recreate the image of this iconic work.

In Ai Weiwei’s artistry, visual representations are closely linked to the dealings of the activist. The boldness, often associated with significant artistries, extends through Ai Weiwei to include the necessary bravery of those dedicated to fight injustice. The artworks in the exhibition revolve around the pre-conditions and problems that emerged in the fracture between ancient Chinese history and the Maoist Cultural Revolution. Against this backdrop they highlight contemporary issues such as the refugees' journey across the Mediterranean escaping the horrors of the war in Syria. In reworking ancient artifacts or through modeling sculptures with great sensitivity towards classical techniques, Ai Weiwei creates a distillate of historical and contemporary aesthetics where iconoclasm and reverence converge. All while the artist, with extreme elegance and endowed with a critical perspective, make comments on contemporary political matters and global commerce.

Remembering (2009) had a monumental, worldwide impact. The installation of the piece at the facade of Haus der Kunsts in Munich consisted of 9,000 children's backpacks in colors that referenced company Toys "R" Us logo. The origination of the work was the earthquake that in 2008 hit the Sichuan Province. The Chinese charactering portrayed by the backpacks read "She lived happily for seven years in this world", a quote from the mother of one of the several thousands of children killed in the collapsed school buildings. Through a collaborative citizen survey Ai Weiwei was involved in clarifying how the Chinese government obscured the disaster and withheld the shoddy constructions of the schools. The controversial work and the publicity it received resulted in severe, international critique toward Chinese authorities. This in turn, meant long-standing frictions between Ai Weiwei and the Chinese government and culminated in his disappearance in April 2011 with the subsequent 81 days in detention. The year before, in 2010, Sunflower Seeds, one of Ai Weiwei's most iconic works, was exhibited at Tate Modern, London, causing great stir in the art world. The work consists of millions of realistically rendered sunflower seeds, individually sculpted in porcelain and painted by artisans in Jingdezehn, a city that for many centuries was the center of porcelain production for the imperial court. Strewn on the floor of the Tate Modern turbine hall, the work created a vast landscape in an elegant union of Western art minimalism and ancient Chinese craft traditions.

With a profound knowledge and insight in modernist and contemporary movements, Ai Weiwei effortlessly moves from film, photography and sculpture to architectural and curatorial works. Always present is his sharp sense for political and ideological impact. His artistry is made into an instrument of change through extensive exhibition works and digital tools – all in the effort to instill hope and courage and to, really, make the world a better place.

Ai Weiwei was born in Beijing in 1957. He studied at Beijing Film Academy, Beijing and at Parsons School of Design, New York. Ai Weiwei has exhibited extensively at museums and institutions such as HAM, the Helsinki Art Museum, Helsinki (2016); Royal Academy of Arts, London (2015); Martin-Gropius-Bau, Berlin (2014); Indianapolis Museum of Art, Indianapolis (2013); Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C. (2012); Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan (2011); Tate Modern, London (2010) and at Haus der Kunst, München (2009). Ai Weiwei has been awarded several grants, among them the Václav Havel Prize for Creative Dissent, Human Rights Foundation, New York (2012).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy