Skip to main content

Satsning på skolans arbetsmiljö

Nyhet   •   Maj 13, 2014 16:55 CEST

Under våren 2014 har flera olika utvecklingsinsatser startat inom grundskolan för att skapa ännu bättre arbetsmiljö genom bättre ledningsstruktur och organisation. Bland annat har två arbetsgrupper startat där både fackliga- och arbetsgivarrepresentanter ingår.
En av grupperna arbetar med att se över lärares arbetstider och arbetssituation. Syftet med arbetet är att kartlägga arbetsuppgifter och otydliga processer i relation till arbetstid. Arbetsgruppen ska komma med förslag till hur förbättringar kan ske. Målet är att skapa tydlighet kring uppdrag, innehåll och tidsåtgång samt höja medarbetares motivation i arbetet och på så vis även ge barn och elever en ännu bättre verksamhet.
Den andra arbetsgruppens uppdrag är att utreda hur arbete i arbetslag kan främja arbetsmiljön i skolan samt vad som kan ingå i ett arbetslagledaruppdrag. Ett väl fungerande arbetslag med befogenheter att fatta egna beslut i vardagen utöver det som sker idag ger bättre förutsättningar för motivation, delaktighet och påverkansmöjligheter. Arbetsgruppen kommer att presentera ett förslag på hur ett väl fungerande arbetslag kan formas och vilket uppdrag en arbetslagsledare ska ha.
- Som barn- och utbildningschef lägger jag tillsammans med nämnd, rektorer och förskolechefer stor vikt vid att skapa en god arbetsmiljö.  Lärarnas arbetsmiljö är i fokus, det är många gånger oklart vilka uppgifter som ska ingå i den reglerade årsarbetstiden.  Vi vet att kollegialt stöd, god kommunikation och bra stöd från ledningen är viktiga för en god arbetsmiljö, säger Monica Harlin, barn och utbildningschef i Gnesta kommun.
Förutom arbetsgrupperna har ledningsgruppen för Barn- och utbildningsförvaltningen (förvaltningschef, utvecklingsstrateg, förskolechefer och rektorer) påbörjat en ledarskapsutbildning för att kunna utveckla ledarskapet så att det stödjer de ovanstående utvecklingsinsatserna.
I de övergripande målen för Gnesta kommuns arbete och i målen för Barn- och utbildningsnämnden finns prioriterade utvecklingsområden med utgångspunkt i de nationella målen. Ett utvecklingsområde är social hållbarhet, vilket bland annat innefattar god arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare.