Skip to main content

Dags för svenska styrelser att lyfta blicken

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2013 13:48 CEST

Debatten om svenska bolagsstyrelser har de senaste åren kommit att handla nästan uteslutande om bristande mångfald eller om försummat juridiskt ansvar. Behovet av denna diskussion kvarstår. Men utvecklingen av styrningen inom de flesta svenska företag handlar inte endast om jämnare könsfördelning eller utökad sifferkontroll.

I ett bredare perspektiv handlar det om hur vi ska kunna fortsätta hävda oss på en världsmarknad där förändringstakten och konkurrenstrycket ständigt ökar.

Utmaningarna som svenska företag möter idag är så pass komplexa att vi inte bara kan nöja oss med att skruva lite på produktion och utveckling från år till år. Om Sverige ska fortsätta att vara en framgångsrik exportnation måste vi därför våga ifrågasätta inte bara hur vi gör saker, utan även vad vi gör. Innovation och förändring är inte bara en fråga för FoU-avdelningarna eller VD, det är i allra högsta grad en fråga för styrelserna. Kungstanken för varje ledamot i en styrelse bör enligt vår mening vara: ”Vad ska företaget syssla med om fem år, och vad gör vi idag för att nå dit?”

Styrelserna missar helt enkelt en central del av sitt jobb, i den meningen att man på de de flesta sammanträdena ägnar alltför lite tid att se framåt, att leta efter nya lösningar, att premiera en kultur som främjar innovation.

Ansvaret för detta bristande engagemang i framåtriktat arbete ligger enligt vår mening både hos ägare, valberedningar och styrelseledamöterna själva:

 • Ägarna bör faktiskt säkerställa att styrelserna gör det de påstår sig göra, nämligen att driva strategi och utveckla företaget på lång sikt. Ägarna måste vara explicita och tydliga med vad de kräver och förväntar sig av sina styrelseledamöter.
 • Valberedningarna bär ett stort ansvar för att dagens styrelser är för likriktade. Rekryteringen till styrelser måste bli mer professionell i bemärkelsen att man tar hänsyn till företagets omvärld, framtida marknader och ändrade kundbeteenden när man bestämmer kompetensprofiler. Styrelseledamöter ska tillföra relevant erfarenhet, mod och beredskap för förändring. Detta måste speglas i valberedningens arbete.
 • Styrelseledamöterna själva måste vilja engagera sig i frågan. Många ledamöter är idag för bekväma i sin roll. Man kommer till sammanträdet, betar av agendan och ställer några enkla kontrollfrågor. Det räcker förstås inte – det krävs både nyfikenhet och mod för att genomdriva förändring.

I en värld som förändras i snabb takt måste också arbetsmetoder och styrning förändras. För att göra detta krävs både verktyg, kunskap och självförtroende. Det finns idag utmärkta möjligheter till fortbildning för ledamöter som vill utveckla sin förmåga att hantera innovations- och framtidsfrågor.

Till sist. Givetvis är diskussionen om mångfald i styrelser viktig. Och lika självklart är det att styrelseledamöter bör vara garanter för att företagen följer lagar och etiska regler. Men det är hög tid för svenska bolagsstyrelser att också fokusera på de frågor som faktiskt avgör vilka företag som kommer att finnas kvar i Sverige i framtiden och upprätthålla vår välfärd och sysselsättning. Kanske kunde de 35 nya styrelseordföranden som tagit plats i svenska börsbolag hittills i år överraska sina ägare genom att införa ett avsnitt om företagets långsiktiga innovationsarbete i årsredovisningen för 2013?

Sigrun Hjelmquist, partner, Facesso

Dariush Ghatan, partner, Googol

Lennart Almstedt, partner, Facesso

Bo Olsson, Googol Innovation Academy

We are The Opportunity Company.

We focus on Corporate Venturing and Innovation Management. Our work result in increased stakeholder value and innovation capabilities, as well as solutions to social challenges. We find ways to commercialize hidden and dormant opportunities, incorporating high performing creativity and excellence in execution with our industrial and entrepreneurial experiences. Our work is characterized by our engagements to create inclusive innovation. In 2008 Googol initiated the network Innovation Pioneers. Yeah baby!

Kommentarer (5)

  En god insikt på styrelsenivå - absolut! Men likväl är det av stor vikt att ledningsgrupper tar sig i kragen - har innovationen nått ledningen i företaget? Vad gör man idag för att främja innovation på ledningsnivå som kan ta med företagets affärer till nästa nivå.
  Hjälp till självhjälp för att strama upp affärsmöjligheter och dra nytta av ledningens kompetens samtidigt som man tydligt kommunicerar ut i organisationen att vi kör enligt principen "Hängrör" och inte stuprör när vi jobbar tillsammans.

  - Mirsad Kasum - 2013-09-16 16:33 CEST

  Innovation är något som vi anser skall genomsyra hela organisationen och även det som vi kallar eko-systemet. Alla intressenter kan och bör påverka de organisationer som omger oss.
  Ledningsgrupper har ofta i ansvar att taktisera den strategi som arbetats fram och godkänts av styrelsen. Vi anser att även styrelserna behöver lyfta blicken, vara kravställande och drivande för den långsiktiga utvecklingen. Vi strävar därför att nu också skapa debatt i valberedningarna kring hur vi rekryterar kompetens till styrelserna och vilken roll styrelserna egentligen kan och bör spela.

  - Dariush Ghatan - 2013-09-16 17:11 CEST

  Utvecklingspotential finns överallt, hos ägare, valberedning och styrelse liksom hos VD och inom ledningsgrupper. Det är dock styrelsen som sätter riktlinjerna för vad VD skall åstadkomma, vad hon/han skall styras mot och vilken riskprofil som skall finnas i portföljen av nya initiativ. Och, det är styreslen som anställer av avskedar VD. För att skapa företag av världsklass behövs därför professionell hantering av innovationsfrågorna på alla nivåer. Kommunikation och vilja att förändra kontinuerligt är centralt. Vag gäller hängrör och stuprör så är det nog bra om vattnet kan rinna i alla riktningar och ut i alla hörn.

  - Lennart Almstedt - 2013-09-16 17:43 CEST

  Innovation handlar som bekant om att vara uppfinningsrik och våga tänka i nya banor. Omvärldens alltmer komplexa affärskommunikationer, kortare produktlivscykler och ökat inflytande från globala företag ställer höga krav på företags kunskaper och förmåga att kontinuerligt förnya befintliga affärer och teknologier.
  Affärsinnovation är ett strategisk och vitalt vapen – om det används på rätt sätt. Men ovilligheten att frångå den gamla, och oftast förlegade, affärsmodellen sätter många gånger krokben för de företag som utforskar nytt vatten. Det logiska borde vara att se framåt men oftast är företagsledningarna istället alltför upptagna med att blicka i backspegeln.
  Inskränkta chefer -
  Det här är i särklass den starkaste orsaken till att företag misslyckas. Vd:n och ledningen vill egentligen inte utforska nya områden. De lutar sig tillbaka på den nuvarande affärsmodellen och vill att samtliga inom organisationen fokuserar på hur dess prestanda kan förbättras. Ett tydligt tecken på att ledaren inom ett företag inte är intresserad av affärsinnovation är då diskussioner om en ny affärsmodell och omvälvande teknik enbart bedöms som ett konkurrensmässigt hot.

  - Mirsad Kasum - 2013-09-16 20:51 CEST

  Det är på ett ungefär den insikt vi har, som du och många med dig, bekräftar. För att skapa rätt förutsättningar i en organisation, måste därför styrelsen också ta ansvar för dessa frågor. Det är av denna anledning vi tagit iitiativet till att även skapa en utbildning i ämnet.

  - Dariush Ghatan - 2013-09-16 22:34 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.