Skip to main content

CELLINK offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet

Nyhet   •   Jul 19, 2017 13:50 CEST

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 mars 2017 – 31 maj 2017 samt resultatet för de första nio månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/ .

Kvartal 3 (Q3), 1 mars 2016 – 31 maj 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 162 kSEK
 • Nettoomsättning om 3 310 kSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till -441 kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -537 kSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -566 kSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,082 SEK i kvartalet
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 460 kSEK

9 månader, 1 september 2016 – 31 maj 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 13 036 kSEK
 • Nettoomsättning om 8 750 kSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 242 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 1,9 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 55 kSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -45 kSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till 1 024 kSEK

Händelser under tredje kvartalet (mars 2017 – maj 2017)

 • Den 17 mars tillsatte bolaget en Advisory Board som ska bistå bolaget i strategiska frågor

Händelser efter periodens utgång

 • Den 9 juni offentliggjorde bolaget att det tog emot ordrar i samband med nya distributionsavtal
 • Den 10 juli tecknade CELLINK ett distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific ANZ
 • CELLINK genomförde den 12 juli en riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00 Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com E-post: gd@cellink.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som CELLINK är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.