Skip to main content

ABIGO Medical och GU Ventures ingår samarbete

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 16:12 CET

ABIGO Medical AB och GU Ventures AB har startat ett nytt strategiskt samarbete som grundas i  det gemensamma intresset att utveckla nya medicintekniska produkter och läkemedel. Syftet är  att främja och uppnå en mer effektiv utveckling av dessa och därigenom kunna göra fler och bättre affärer, som en effekt av samarbetet.

Företagen ABIGO Medical och GU Ventures bedriver utveckling av nya medicintekniska produkter och läkemedel. ABIGO gör det i egen regi med global försäljning och distribution och är ett internationellt snabbt expanderande och lönsamt komplett life science företag i Västra Götalandsregionen. GU Ventures gör det genom sitt inkubatorstöd och såddinvesteringar i nya forskningsbaserade verk-samheter med anknytning till Göteborgs universitet. Företagen har nu förenats i sina ambitioner att utveckla nya innovativa projekt till kommersiellt attraktiva verksamheter. Fokus kommer vara framför allt inom de områden där ABIGO har sitt fokus, såsom infektionskontroll, sårvård, öron/näsa/hals, ögon, samt livsmedel för speciella medicinska ändamål.

- En nära dialog mellan en inkubator som GU Ventures och en företagsgrupp som ABIGO är
en viktig faktor för att stärka byggandet av innovationsverksamheter och därigenom skapa bättre affärer som bidrar till ökad patientnytta globalt, berättar Jan G. Smith, medgrundare och styrelseordförande för ABIGO Medical.

Han fortsätter:

- Vi växer kraftigt globalt med god lönsamhet och återinvesterar för framtiden bland annat
med ett stort antal nya rekryteringar, utbyggnad av vår egen forskningsverksamhet samt kraftig utbyggnad av vår egen produktionsanläggning i Askersund. Hos GU Ventures finns
nya verksamheter med nya produkter som vi med våra resurser kan ta till marknaden.

ABIGO och GU Ventures kommer inom det strategiska samarbetet arbeta tillsammans med konkreta pragmatiska aktiviteter och åtgärder för att lämpliga innovativa projekt snabbare skall nå en kommersiellt attraktiv nivå. Samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures syftar till att öka resultaten av respektive företags utveckling av nya medicintekniska och läkemedelskoncept.

- Vi ser många idéer till nya produkter eller metoder, som kan bli kommersiella framgångar, fortsätter Klementina Österberg, VD för GU Ventures. Som i alla branscher, behöver dessa tillfreds­ställa ett konkret behov och matchas till vad industrin eller sjukvården vill ha. Varje projekt behöver lite olika typer av stöd, så de behöver hamna på rätt ställe, få rätt kompetens och kapital, för att nå kommersiell framgång. Med hjälp av ABIGO kan vi få flera av idéerna
att nå dit snabbare och med större säkerhet.

Det nya samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures har vuxit fram under flera år, när bolagens företrädare arbetat tillsammans i olika konstellationer. Det finns ett grundmurat förtroende och ett gemensamt intresse att stötta och dra nytta av varandra, vilket borgar för att samarbetet kommer ge de viktiga resultat som fordras.

Kontaktinformation:
ABIGO Medical: Jan G Smith, medgrundare och ordförande, +46 31 – 748 497 32, Jan.G.Smith@abigo.se

GU Ventures: Klementina Österberg, VD, +46 31 – 786 5153, +46 70 – 440 11 90, klementina@ventures.gu.se
 

Om ABIGO Medical ABABIGO Medical är ett entreprenöriellt svenskt läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. ABIGO Medical har ett brett utbud av receptfria och receptbelagda läkemedel samt ett sortiment av medicintekniska produkter för avancerad sårbehandling och öron, näsa, hals (ÖNH). Dessutom marknadsförs livsmedel för speciella medicinska ändamål. Företaget grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G Smith och Leif Smith, som båda fortfarande är aktivt engagerade i företags-ledning. ABIGO s produkter säljs och används idag i drygt 60 länder. genom egna försäljningsorganisationer och partners. ABIGO omsätter över 200 MSEK årligen med mycket god lönsamhet vilket återinvesteras bland annat inom Forskning och utveckling. För mer information, se www.abigo.se.

Om GU Ventures AB
GU Ventures är ett av svenska staten helägt holdingbolag, vars verksamhet har rankats bland topp tio i Europa. Dess affärsidé är att starta upp, finansiera och med ett aktivt inkubatorstöd utveckla nya affärsidéer och företag med anknytning till Göte-borgs universitet. Syftet är att nyttiggöra forskningsresultat genom kommersialisering och att omsätta idéer till livskraftiga företag för att därigenom skapa nya jobb och tillväxt liksom att möta flera av de stora samhällsutmaningarna. Tillsammans med idégivare och saminvesterare har GU Ventures under de senaste 20 åren utvecklat över 120 nya idéer, som i ett 90-tal aktiebolag sysselsätter över 300 personer och omsätter närmare 300 MSEK årligen. Flera av bolagen har GU Ventures avyttrat med vinst och 6 av bolagen är noterade vid olika marknadsplatser. Portföljen består idag av 50 innehav vilka värderas sammanlagt till 1 miljard SEK. www.guventures.com

GU Ventures finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.