Skip to main content

Cereno Scientific: Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 10:03 CET

Från vänster: Sverker Jern, Niklas Bergh, Jonas Faijerson Säljö, Karin Wåhlander, Björn Dahlöf, Pia Larsson, Sten R. Sörensen, Catharina Bäärnhielm, Jan Pilebjer, Klementina Österberg och Andreas Blom. Ej med på bild Gunnar Olsson och Thomas Pollare.

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2016.


Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 051 347 SEK (-9 309 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,55 SEK (0,00 SEK) före utspädning och -0,53 SEK (0,00 SEK) efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 92,4 % (44,1 %).

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 003 598 SEK (-19 552 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK (0,00 SEK) före utspädning och -0,09 SEK (0,00 SEK) efter utspädning.


Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2016-12-31.
Med ”Bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017.


Bokslutskommuniké

Väsentliga händelser under 2016

Första kvartalet
I januari 2016 genomförde Cereno Scientific en Private Placement om 8,5 MSEK och samtidigt avtalades med samtliga 50 nya aktieägare om Teckningsåtaganden om 14,2 MSEK av de 22 MSEK i den spridningsemission som genomfördes i samband med noteringen på AktieTorget i juni 2016.

I januari inleddes formuleringsarbetet i samarbete med Galenica AB för utveckling av Cereno Scientifics nya produkt, CS1, som utvecklas för preventiv behandling av personer som riskerar att få blodproppar, världens vanligaste dödsorsak.

I januari engagerade Cereno Scientific Karin Wåhlander som Vice President, R&D Development. Wåhlander kommer närmast från AstraZeneca med lång och gedigen erfarenhet inom trombosforskning och läkemedelsutveckling.

I mars blev samarbetspartnern Galenica AB strategisk delägare i en riktad emission som inbringade 2,7 MSEK till Cereno Scientific.

Andra kvartalet
I april 2016 lämnade Cereno Scientific in två nya patentansökningar relaterat till ny formulering baserat på arbetet med Galenica.

I april flyttade Cereno Scientific in i AstraZenecas Bio-VentureHub med närhet till världsledande forskare inom hjärta-kärl och farmaci.

I maj genomförde Cereno Scientific en framgångsrik spridningsemission på 22 MSEK med teckningskursen 7,50 SEK inför noteringen på AktieTorget. Emissionen blev kraftigt övertecknad (300%) och 1 350 investerare blev nya aktieägare i verksamheten.

Den 22 juni noterades Cereno Scientific (CRNO) på AktieTorget. 

Tredje kvartalet
Den 9 september hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific. Stämman beslutade, i enlighet med förslag, att styrelsen skall utökas från sex styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, till sju styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, genom inval av två nya styrelseledamöter, Gunnar Olsson och Thomas Pollare och genom avgång av en styrelseledamot, Sten R. Sörensen, tillika Bolagets VD.

Fjärde kvartalet
Den 10 oktober meddelade Cereno Scientific att positiva studieresultat publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH) avseende trombosskyddande effekt in vivo av den aktiva substansen i Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, i möss.

Formuleringsarbetet fortgick parallellt med planläggning av Cereno Scientifics utvecklingsprogram.


VD Sten R. Sörensen kommenterar

När det är dags att summera 2016, konstaterar jag att det har varit ett händelserikt och betydelsefullt år för Cereno Scientific. Det är känns viktigt och är mycket stimulerande att ha möjlighet att utveckla bättre behandling av blodpropp. Förekomsten av blodpropp är den globalt dominerande dödsorsaken och problemet är växande. Det är få förunnat att vara engagerade i utvecklingen av ett nytt läkemedel som skulle kunna få ett globalt genomslag med en förebyggande behandling med positiva effekter för hälsa och ekonomi.

Idag finns inga läkemedel som kan stimulera det kroppsegna försvaret mot blodproppar. Ett sådant läkemedel skulle vara ett helt nytt alternativ till skyddande behandling mot blodpropp utan de risker för allvarliga blödningar som idag finns.

Ur finansiell synvinkel tog vi under året ett avgörande steg framåt. I en Private Placement, i en riktad nyemission och i en spridningsemission tillfördes bolaget totalt 33 MSEK före emissionskostnader. Detta ger oss resurser att genomföra vårt formuleringsarbete samt optimalt definiera och initiera vårt program av kliniska trombosstudier med vår läkemedelskandidat CS1.

I den publika emissionen var intresset för bolaget och verksamheten mycket stort och emissionen, som övertecknades om 300 procent, tillförde bolaget 22 MSEK före emissionskostnader. Glädjande var också att bolaget fick 1 350 nya aktieägare.

I oktober publicerades positiva data i den ansedda vetenskapliga tidskriften, Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH). Studien visade de potentiella fördelarna med den aktiva substansen i vår läkemedelskandidat, CS1, för att förbättra den förebyggande behandlingen mot blodproppar. Studien fick uppmärksamhet då det för första gången nu visats att det är möjligt att minska blodproppsbildning via stimulering av kroppens egna försvarssystem mot blodproppar. Studien innebär en viktig positiv milstolpe för Cereno Scientific eftersom resultaten utgör ytterligare bevis för den vetenskapliga hypotesen bakom vårt utvecklingsprogram för CS1.

År 2017 blir ett spännande och viktigt år där vi skall fortsätta att bygga värde i verksamheten och enligt våra planer initiera våra kliniska program på CS1. Vi skall fortsätta att utveckla vårt externa nätverk och etablera samarbeten med specialiserade akademiska grupper och företag för att effektivt driva den vidare utvecklingen av vår läkemedelskandidat CS1. Med den goda plattform som bolaget står på känns det mycket inspirerande att tillsammans med övriga medarbetare och styrelsen fortsätta att utveckla Cereno Scientific och dess verksamhet.

Jag vill härmed passa på att tacka alla medarbetare och samarbetspartners för ert engagemang och era insatser samt alla aktieägare för ert intresse och support som allt sammantaget borgat för att 2016 blivit ett riktigt framgångsrikt år för Cereno Scientific.

Göteborg, den 22 februari 2017
Sten R. Sörensen
VD, Cereno Scientific AB

För ytterligare information, se: www.cerenoscientific.se.

Bokslutskommunikén i sin helhet finns bifogad detta pressutskick i PDF och Word.

Om Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardio­vaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste döds­orsaken i världen.

Med nuvarande behandling föreligger stor risk för all­varliga blödningskomplikationer vilket leder till bris­tan­de effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodför­tunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel.

Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga human­studier och i epidemio­logiska studier.

CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folk­sjukdomar och därmed en stor marknadspotential.

Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver labora­torie- och utvecklings­verksamhet i AstraZenecas Bio­VentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.

För ytterligare information, se: www.cerenoscientific.se.