Skip to main content

GU Ventures redogör för sina nya satsningar

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:34 CET

GU Ventures AB, som stödjer nya innovativa idéer med koppling till Göteborgs universitet, har hittills under 2016 beslutat om att stötta sju nya start-ups genom sin inkubations- och investeringsverksamhet, två nya innehav samt tolv nya entre­prenörsskoleprojekt i samarbete med Göteborgs universitets entreprenörsskolor. Inkubatorn har samtidigt examinerat och avvecklat ett antal verksamheter och flera goda avyttringar har genomförts av alumnibolags­innehaven. Idag bistår GU Ventures 70 bolag och projekt, varav 28 utvecklas i inkubatorn.

- ”Det har varit ett lyckat år för oss hittills, särskilt med avseende på genomförda exitaffärer och noteringar av våra mer mogna bolag, för att lika viktigt som att gå in i nya verksamheter, är att kunna gå ur. Därmed har vi gjort precis det som vi brukar göra - nämligen dels börjat att stötta ett antal nya intressanta objekt, dels avslutat några satsningar, såväl genom avyttring som genom avveckling.” berättar Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

Den enskilt största exitaffären under 2016 hittills var i Ortoma, som GU Ventures redogjorde för i juni. Därutöver har delexits gjorts i fem andra bolag, samt i GU Ventures och sex affärsänglars bolag, Kaponjären 1 AB, som kommer att avvecklas enligt plan när samtliga innehav exiterats.

- ”Vi har dessutom förberett fyra nya noteringar under året och ett tiotal kapitalresningar ihop med våra start-ups och deras fondkommissionärer. Två av noteringarna har genomförts, Cereno Scientific och Cellink, och två är planerade att ske före jul, AppSpotr och SeaTwirl.” fortsätter Klementina. ”Stora kapitalresningar har gjorts i Cereno Scientific, Cellink, samt Oncorena och även PExA och Alzinova avslutade just sina respektive emissions- och teckningsoptionsprocesser.”

Av de nya satsningarna, har fyra nya verksamheter valts in i GU Ventures inkubator. Dessa är Cellink, ScandiCure, Sensovia och Simplexia. Övriga nya satsningar, som presenteras nedan, har gjorts inom holdingbolags­uppdraget, t ex innehavet i Sahlgrenska Science Park AB, och flera av dem inom snar framtid kan generera nya inkubatorobjekt och investe­rings­möjligheter. Därutöver har ytterligare ett investmentbolag grundats tillsammans med fyra affärs­änglar, vilket ska investera i inkubatorbolagen.

Härmed presenteras de nya satsningarna:

  1. Cellink AB, som utvecklar och säljer 3D-bioprinters och biobläck som hjälper forskningsintensiva kunder runt om i världen att forska på mänskliga vävnader. Verksamheten är ungefär ett år gammal och har redan betalande kunder i 25 länder. Den noterades vid Nasdaq First North för en månad sedan, samtidigt som bolaget reste 30 mkr. Grundarna är studenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och bolagets produkter är utvecklade vid Chalmers och i Cellink. GU Ventures har även investerat i bolaget.
  2. Sensovia är en avknoppning från Gothenburg Sensor Devices AB och kommer att kommersialisera en ny disruptiv sensorteknologi för läkemedelsutveckling i samarbete med läkemedelsindustrin. GU Ventures har även investerat.
  3. Pinya Group AB, som är sprunget ur Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers, utvecklar och säljer en kundlojalitetstjänst för lokala företag. Appen heter Pinyata och finns att ladda ner till din mobiltelefon. GU Ventures har stöttat teamet under uppstarten genom förinkubatorn och har i år investerat tillsammans med Chalmers Ventures. Nu skall bolaget expandera i Sverige och Europa.
  4. ScandiCure AB utvecklar diabetesbehandlingar. Det startades under sommaren av forskare vid Göteborgs universitet och har sedan tidigare ingått avtal med två kommersiella partners för utveckling av behand­lingskoncepten. GU Ventures har även investerat i bolaget.
  5. Transmed Gothenburg AB är bildat enkom för innovationerna som förväntas växa fram från forsknings­centrat Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine, vilka just nu utvärderar idéer och modeller tillsammans med centrats ledning och med Forsknings- och Innovationskontoret.
  6. Simplexia utvecklar herpesvaccin och är ett projekt bildat av forskare vid Göteborgs universitet och entreprenörsskolan vid Chalmers. Planen är att genomföra finansierade projektaktiviteter inom preklinisk fas och därefter besluta om fortsatt kommersialisering.
  7. GU Project Accelerator AB har vi bildat för utveckling av projekt i forsk­nings- eller studentmiljöer med nyttiggörandepotential, där bolaget kan hantera intellektuell egendom för vidare värdeskapande. Till att börja med drivs åtta entreprenörsskoleprojekt inom Sahl­grenska Akademins ”Entrepreneurship in Life Science” i bolaget med GU Ventures stöd. Här finns även projekt från sjukvården och från näringslivet, från småföretag till ”big pharma”.
  8. Kaponjären AB är GU Ventures andra investmentbolag som har bildats tillsammans med affärsänglar. Bolaget ämnar investera i objekt inom GU Ventures inkubator. Utvalda investeringar blev Cereno Scientific och Oncorena i våras.
  9. Sahlgrenska Science Park AB har under året fått nya delägare i form av Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola AB samt GU Ventures, vilka äger en fjärdedel vardera.

Vid ”Knowledge-based entrepreneurship” på Handelshögskolan startades tre nya entreprenörsskoleprojekt: GeoBi, Refilly och StrollEase, samt ytterligare en fjärde utvecklas, som tidigare stöttats av GU Ventures, vågkraftsbolaget Vigor Wave Energy.

13 bolag och projekt har examinerats eller avvecklats

Hittills under året har ett bolag examinerats från inkubatorn, Pinya Group AB, och fler mogna är på väg att lämna inkubatorn. Vidare har sju objekt examinerats från förinkubatorn i samarbetet med entreprenörsskolorna vid Göteborgs universitet.

- Det är en naturlig del av vårt arbete att när väl bolagen kommit en bit på sin kommersiella bana examinerar vi dem från inkubatorn och de bolag och projekt som inte håller för en kommersiell utveckling avvecklar vi under ordnade former eller rekommendera dem andra vägar, berättar Andreas Albertsson, affärsutvecklare och ansvarig för idéflödet inom inkubatorn.

Slutligen har fyra inkubator­objekt avvecklats under året: Aditi, Co-Brand Concept AB, RoadIT AB, Strongbone AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Klementina Österberg, 0704-40 11 90, klementina@ventures.gu.se

Andreas Albertsson, 0761-38 64 60 andreas.albertsson@ventures.gu.se

OM GU VENTURES, www.ventures.gu.se

GU Ventures affärsidé är att starta upp, utveckla och finansiera nya idéer baserade på kommersialiserings­bara forskningsresultat, affärsprojekt och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilka ska utvecklas för lönsamhet och internationell tillväxt. GU Ventures bedriver inkubator- och investeringsverksamhet sedan 20 år, vilken de senaste åren har varit rankad som etta i Västra Götalandsregionen av UBI Global Index, samt på tionde respektive elfte plats i Europa baserat på resultatmått utifrån storlek, attraktivitet och kapitalresningar. Bolaget erbjuder en strukturerad stödprocess för start-ups och dess grundare för utveckling av nya verksamheter. GU Ventures affärs­utvecklare och ekonomer deltar aktivt i utvecklingen av dessa verksamheter och ser till att såväl projekt som företag har en kompetent styrning, ledning och resurser för att genomföra sina affärsplaner och uppnå sina målsättningar. GU Ventures är ett av Svenska staten helägt holdingbolag, som är knutet till ett av Norra Europas största universitet, Göteborgs universitet.