Skip to main content

PExA AB: Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 15:12 CET

PExAs grundare Professor Anna-Carin Olin, tillsammans med PExAs CTO, Svante Höjer, förevisar instrumentet.

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2016.


Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 306 395 SEK (361 605).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 159 672 SEK (-2 666 120).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,34 SEK (-0,29) före utspädning och -0,33 SEK (-0,28) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 86,8% (86,0).

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 258 400 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 667 768 SEK (-1 878 710).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,20) före utspädning och -0,18 SEK (-0,20) efter utspädning.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2016-12-31.Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246.


Väsentliga händelser under 2016

Första kvartalet

 • PExA och AstraZeneca förlänger bolagens samarbetsavtal som nu löper över två år. Det gemensamma projektet syftar till att undersöka hur PExAs teknologi för insamling av partiklar kan utnyttjas i AstraZenecas forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i andningsvägarna. Samarbetsavtalet har stor strategisk betydelse för PExA men kommer inte nämnvärt att påverka Bolagets rörelseresultat.
 • Anders Ullman väljs in som ny styrelseledamot i PExA. Dr. Ullman är läkare och sektionschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ullman ansvarar för uppbyggnaden av det KOL-center, som sjukhuset vill utveckla till det ledande i landet. Anders Ullman är även en erfaren ledare från läkemedelsindustrin där han arbetat med forskning och utveckling på företagsledningsnivå i internationella företag.
 • Huvudprodukten PExA 2.0 erhåller CE-märkning. Detta innebär ett viktigt steg i arbetet mot den produktlansering som är planerad att inledas under andra kvartalet 2016.

Andra kvartalet

 • PExA publicerar kommuniké från årsstämman som hölls den 28 april 2016. Kommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.PExA.se) samt på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
 • PExA publicerar kommuniké från extra bolagsstämma som hölls den 8 juni 2016. Bolaget beslutade på stämman om en riktad emission av teckningsoptioner 2016/2020. Emissionen omfattar högst 220 000 aktier. Kommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.PExA.se) eller AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
 • Uppsala universitet köper ett komplett PExA 2.0-system som ska användas i det internationella biomarkörsprojektet som (CfA highlights Asthma Markers of Phenotype), som leds av Professor Sven-Erik Dahlén, vid Karolinska Institutet.

Tredje kvartalet

 • University Medical Center Groningen köper ett komplett PExA 2.0-system. Leverans av systemet sker under det tredje kvartalet 2016.
 • Karolinska Institutets enhet inom Experimentell astma och allergiforskning, under ledning av professor Sven-Erik Dahlén införskaffar ett komplett PExA 2.0-system för användning i det internationella biomarkörsprojektet ChAMP.
 • PExA rapporterar positiva resultat avseende studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet har publicerats i artikeln ”Low Levels of Exhaled Surfactant Protein A Associated With BOS After Lung Transplantation” i tidskriften ”Transplantation”.

Fjärde kvartalet

 • Den 24 oktober 2016 hålls extra bolagsstämma i PExA, vilken fattar beslut om genomförandet av nyemission om 13,9 MSEK efter emissionskostnader. Kommuniké från stämman finns att tillgå via Bolagets (www.pexa.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.
 • PExA rapporterar positiva upptäckter från studie över astma och reflux, i vilken PExAs metod använts inom ramen för European Community Respiratory Health Survey. Studien har resulterat i viktiga iakttagelser och är ytterligare ett konkret exempel på den nytta forskarmarknaden kan ha av att använda PExAs teknik och instrument för att via utandningsluft samla in mikropartiklar från de perifera luftvägarna.
 • Den Europeiska kommissionen väljer PExAs projekt ”Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård” för finansiering genom forskning- och innovationsprogrammet Horizon 2020.
 • PExA erhåller en beställning på utrustning för omgående leverans till ett värde om 235 000 SEK från Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, AMM, Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Affären innebär att AMM, som i sin ägo har nio funktionsprototyper, PExA 1.0, uppgraderar en av dessa till PExA 2.0.
 • PExA genomför en företrädesemission om högst 2 460 212 B-aktier. Den 24 november 2016 avslutades teckningstiden i nyemissionen, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,9 MSEK inklusive teckningsåtagare, motsvarande en teckningsgrad om cirka 134 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 460 212
  B-aktier och PExA tillförs därmed cirka 13,9 MSEK efter emissionskostnader.
 • Efter att PExAs företrädesemission avslutades den 24 november 2016 uppstod flaggningsskyldighet för två av de större aktieägarna i Bolaget, Anna-Carin Olin och GU Ventures AB.
 • PExA säljer ett komplett PExA 2.0 system till ett ledande universitetssjukhus i Sverige. Därigenom har målsättningen om 5 sålda instrument under 2016 uppnåtts. Ordervärdet uppgår till ca 335 000 kr. Leverans ska enligt plan ske under första kvartalet 2017.
 • PExA meddelar i december att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 23 december 2016 och stoppdag är den 28 december 2016.

Övriga händelser under 2016

 • PExA anordnar ett sidomöte i samband med den årliga världskongressen European Respiratory Society, ERS, International meeting i London i början av september. Ett stort antal ledande forskare medverkade under PExAs möte och tog del av nyheter från Bolaget och de senaste forskningsrapporterna.
 • På uppdrag av PExA publiceras två artiklar om Bolaget på cision.com och nyemissioner.se.
 • PExA deltar på Sedermeradagen i Stockholm. SvD Börsplus listar de mest intressanta bolagen från Sedermeradagen, av vilka de utnämner PExA till ett av dem.
 • PExA och Europeiska kommissionen undertecknar ”Grant Agreement”, vilket innebär att allt är klart för uppstart av den strategiskt viktiga EU Horizon 2020 fas 1-studien, en genomförbarhetsstudie.
 • Under året har två doktorsavhandlingar framgångsrikt försvarats där PExAs metod använts och utvecklats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • PExA erhåller en order från en amerikansk federal myndighet värd ca 450 000 SEK. Ordern är på ett komplett system, PExA 2.0 och installation är planerad att ske under första kvartalet 2017.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Den andra internationella konferensen om PExA och sjukdomar i de små luftvägarna hålls i januari. På tvådagarsmötet i Göteborg deltog närmare 100 internationella mötes­deltagare från ledande europeiska forskningsinstitutioner samt representanter från globala läkemedelsbolag.
 • Under rubriken ”PExA andas kvalitet och affärsmannaskap” publicerar den oberoende analystjänsten SvD Börsplus i slutet av januari en analys av Bolaget.
 • PExA meddelar i februari att Bolaget genomfört kick-off möten för European Commission Horizon 2020 Fas I. PExAs studie om förutsättningarna för att genomföra ett omfattande program rörande "Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård”, startades upp med planeringsmöten ihop med en särskilt utsedd EU-coach och den internationella konsultfirma som PExA anlitat.


VD Erik Ekbo kommenterar

Ännu ett händelserikt år har avslutats. 2016 har varit ett betydelsefullt år för PExA – vi har CE-märkt vår produkt, genomfört en framgångsrik företrädesemission samt uppnått målsättningen att sälja fem PExA 2.0-instrument under året.

Inledningsvis vill jag börja med att rikta ett stort tack till samtliga som tecknat i den företrädesemission vi genomförde i november. Det är mycket glädjande att intresset för PExA och vår verksamhet är så stort. Nyemissionen tecknades till 134 procent och Bolaget tillfördes därmed 13,9 MSEK efter emissionskostnader. Genom kapitaltillförseln avser vi att utöka och bredda användandet av vår metod genom att intensifiera arbetet med att förankra metoden hos ledande forskare. Dessa kommer i sin tur generera forskning och kliniska publikationer och därigenom bidra till både utveckling och marknadsföring av PExAs metod.

Att vi dessutom erhållit Horizon 2020-finansiering för vårt projekt ”Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och utveckling” medför flera viktiga kliv framåt för PExA. Europeiska kommissionen har valt ut vårt projekt för finansiering av en fas 1 förstudie. Vårt projekt får 50 000 Euro för att utföra en genomförbarhetsstudie och att förbereda ett fas 2-program vilket, om det beviljas, kan komma att resultera i att ytterligare betydande finansiering erhålls. Målsättningen med förstudien är bland annat att definiera och optimera den tekniska strategin, med fokus på nya egna engångsprodukter och nya servicefunktioner, vilket kommer att underlätta användningen av instrumentet. Projektets målsättning är även att definiera en femårsplan avseende andra fasens kommersialisering till sjukhus och vårdinstitutioner. Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda i hård konkurrens med många andra kvalificerade bolag och att EU-kommissionen har beslutat att stödja detta projekt ekonomiskt. Enligt tidsplanen ska fas 1-studien slutföras och avrapporteras under andra kvartalet 2017 och parallellt förbereda en mer omfattande ansökan inför fas 2-programmet.

Under hösten har vi kunnat rapportera positiva upptäckter från en studie över astma och reflux (halsbränna, sura uppstötningar) där man visat att små luftvägar påverkas med hjälp av vår metod, inom ramen för European Community Respiratory Health Survey. Studien är ytterligare ett konkret exempel på den nytta forskarmarknaden kan ha av att använda PExAs teknik och instrument för att via utandningsluft samla in partiklar från de perifera luftvägarna.

Som tidigare nämnt har vi uppnått målsättningen att under 2016 sälja fem PExA 2.0-instrument till kunder – något som är mycket glädjande och betydelsefullt för Bolaget. Två PExA 2.0-instrument såldes under det fjärde kvartalet. I början av november erhöll vi en beställning på utrustning för omgående leverans från Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, AMM, på Sahlgrenska Akademin i Göteborg. I början av december såldes ytterligare ett PExA 2.0-system till en ny kund – denna gång till ett ledande universitetssjukhus i Sverige. Leverans skall enligt plan ske under det första kvartalet 2017.

Avslutningsvis vill jag berätta att den andra internationella konferensen om PExA och sjukdomar i de små luftvägarna hölls i början av 2017. Konferensen, som delvis finansierades av Hjärt-Lungfonden, arrangerades av Professor Anna-Carin Olin och medarbetare, Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin, AMM, vid Göteborgs Universitet i samarbete med PExA. På mötet i Göteborg, som varade i två dagar deltog närmare 100 internationella mötes­deltagare från ledande europeiska forskningsinstitutioner och representanter från globala läkemedelsbolag. Under årets konferens diskuterades betydelsen av engagemang av små luftvägar vid astma och KOL, nya behandlingsmöjligheter samt sammanfattade de senaste studieresultaten och framtida forskningsmöjligheter med PExAs metod. Internationellt ledande föreläsare presenterade de senaste forskningsresultaten vad gäller olika biomarkörer för luftvägsinflammation och påverkan på små luftvägar vid lungsjukdomar. Under konferensen genomfördes även ett uppskattat användarmöte med fokus på PExA 2.0 och praktiskt handhavande vid provtagning. Vi är mycket nöjda med mötet och glada för det stora intresse som finns för vår metod. Sammankomsten blev precis så bra som vi önskade och baserat på den feedback vi fått från deltagarna konstaterar vi att mötet varit en framgång. Vi noterade också att det deltog forskare även från andra medicinska forskningsdiscipliner, exempelvis från det kardiovaskulära området. Dessa forskare är främst intresserade av de markörer för hemostas som förekommer i PExA prover, vilka kan vara av betydelse vid hjärt-kärlsjukdom.

Det är glädjande att vi verkligen ser intresse och vilja att investera i PExA, illustrerat av att vi sålt fem instrument, väl i linje med vår målsättning för 2016. Intresset och potentialen i PExA tycker jag också understrukits av deltagandet av många framstående forskare i de vetenskapliga möten vi deltagit i och anordnat, inte minst vårt eget symposium i Göteborg.

2016 var ett betydelsefullt år för PExA och vi ser nu fram emot ett fortsatt spännande 2017!

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VDTelefon: 0723-92 30 30E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017.


PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Bifogade filer

PDF-dokument