Skip to main content

19 punkter för bättre prövning av vindkraft

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 15:11 CEST

Kontaktpersoner:
Kajsa Dahlsten, projektledare näringslivsutveckling, 0733-62 13 00
Robert Odenjung, informationschef, 0709-639633


Svensk vindkraft står inför en kraftfull expansion. För Västsverige, landets näst största producent av vindkraftsel, medför det affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen. Utbyggnaden går dock för långsamt.

 

- Vi har under en längre tid fått signaler från våra medlemmar inom vindkraftssektorn att prövningsprocessen är för långsam. Det handlar om svårigheter att få kontakt med länsstyrelsen, om långa handläggningstider och om ett stort och godtyckligt informationsbehov från handläggarna, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Industri- och Handelskammaren.

För att råda bot på problemen, inledde Handelskammaren i våras ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Resultatet av samarbete presenteras nu i en rapport med titeln ”The Neverending Story – Om utdragna och komplicerade processer för tillståndsprövning av vindkraft och hur vi effektiviserar dem”. Rapporten mynnar ut i ett antal konkreta förslag på hur processen kan effektiviseras.

- För att Västsverige skall bli den framtidsregion som vi vill att den skall bli, måste myndigheter och företag arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbete är viktigt för att företagen i regionen skall kunna utvecklas, minska sin tid och sina resurser och att vindkraften skall kunna expandera i vår region. Vi ser därför mycket positivt på att länsstyrelsen nu har påbörjat ett arbete med att effektivisera handläggningen, säger Kajsa Dahlsten, projektledare och rapportförfattare.

De nitton uppmaningar som Handelskammaren riktar till länstyrelsen är:

 • Inför tidsplan med striktare tidsramar.
 • Tydliggör denna tidsplan tidigt i processen.
 • Inför tätare kontakter med handläggare.
 • Undvik byte av handläggare under processen.
 • Öka tillgången till sakkunniga som rådgivare till verksamhetsutövaren.
 • Utvidga telefontiden.
 • Inför krav på att återkomma inom en viss tid, t ex 48 timmar efter lämnat meddelande.
 • Inför internplanering där handläggaren bokar preliminärdatum för processens olika steg.
 • Erbjud på förhand fasta datum för samråd då länsstyrelsen finns till förfogande.
 • Begär in kompletteringar i tid, särskilt de som avser säsongsberoende information.
 • Ge tydligare och tidigare besked till verksamhetsutövaren ”vart det barkar”.
 • Inför blankettförfarande som stöd.
 • Ta fram en mall för vad samrådsunderlag, tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Denna mall bör göras tillgänglig på länsstyrelsens hemsida.
 • Rättssäkra prövningsprocessen genom bindande förhandsbesked.
 • Begränsa sakägarkretsen.
 • Skapa resurser för att hantera kartmaterial med GIS. GIS skulle t ex kunna vara ett hjälpmedel för att få information om rödlistade arter och deras utbredningsområden.
 • Ta en mer aktiv roll i den allmänna debatten för att lyfta de nationella energimålen, skapa positiv opinion kring vindkraft och stärka kommunpolitikerna med korrekta argument.
 • Samordna länsstyrelsernas arbete.
 • Tillsätt ökade resurser till vindkraftsprövning.

 

Rapporten i sin helhet finns på www.handelskammaren.net/rapporter.

Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2600 medlemsföretag från Västra Götaland samt kommunerna Kungsbacka och Varberg. Handelskammaren är den samlande plattformen för det västsvenska näringslivet i kontakter med politiker och myndigheter, men är också en mötesplats för alla som vill göra affärer. Handelskammaren erbjuder nätverkstjänster, juridiska tjänster samt internationellt inriktade konsulttjänster och utbildningar.

Vi gör Västsverige starkare!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy