Skip to main content

Haninge äldreomsorg vidtar kraftfulla åtgärder med anledning av Länsstyrelsens allvarliga kritik

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:37 CET

Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot förhållanden på äldreboendet Hagagården i Vendelsö. I den granskning som genomfördes i oktober 2006 pekar Länsstyrelsen på samma brister som äldreomsorgsförvaltningen uppmärksammat i en intern kvalitetsgranskning. Det gäller brister avseende den sociala och fysiska miljön för de boende, organisation och arbetsledning, kontaktmannaskap och individuella vårdplaner, måltider samt klagomålshantering.

I ett kraftfullt åtgärdsprogram klargörs nu vad som ska göras och på vilket sätt det ska göras för att vi ska komma till rätta med bristerna. Den handlingsplan som äldreomsorgsförvaltningen utarbetat grundar sig på de två granskningarna.

Flera av de påbörjade åtgärderna har redan börjat ge resultat – andra åtgärder kommer på sikt att höja kvaliteten inom de områden som uppvisat brister.

De boende på Hagagården – och på de andra äldreboendena i Haninge – ska mötas med respekt och värdighet. De ska tillförsäkras en god vård, omsorg och service utifrån individuella behov. Trygghet, delaktighet och inflytande är kvalitetskriterier som ska tillmätas stor betydelse när det gäller att återskapa ett gott förtroende hos boende, anhöriga och personal på Hagagården.

Barbro Nordgren
Äldreomsorgsnämndens ordförande
tel 08 – 606 84 21

Ewa Kardell
Äldreomsorgschef
tel 08 – 606 85 14

Följande filer finns att ladda ned: http://www.presswire.dk/log/pm_files/Hagagården_nov_2006.pdf

Presskontakt:
Ewa Kardell
08 – 606 85 14
ewa.kardell@haninge.se

http://www.haninge.se