Skip to main content

​Höga betyg för Haninges socialtjänst

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 07:15 CEST

För andra året i rad har socialförvaltningen deltagit i en nationell brukarundersökning inom områdena individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Haningebor som får stöd av socialtjänsten är nöjda. De ger höga poäng för bemötande samtidigt som nöjdheten är hög på beviljandet av insatser. Ett förbättringsområde är delaktighet och möjlighet att påverka den hjälp man får.

Syftet med undersökningarna, som genomfördes under hösten 2017, är att ta reda på vad brukarna tycker fungerar bra och mindre bra i mötet med socialtjänsten. Undersökningarna bestod av enkäter med 7-9 frågor riktade dels till personer aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården och dels till personer med insatsen boendestöd, gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet, sysselsättning och personlig assistans. Det var frivilligt att delta och samtliga svarade anonymt.

Området individ- och familjeomsorg (IFO):
Undersökningen visar att resultatet för IFO är bättre än året innan och i nivå med genomsnittet för samtliga medverkande kommuner (87 stycken). Frågorna berörde upplevd tillgänglighet, information, bemötande, delaktighet, förändring och helhetsomdöme. Nedbrutet på verksamhetsområdet Barn- och ungdomsvården är resultaten generellt sett bättre än föregående år och överlag över genomsnittet för medverkande kommuner. För Ekonomiskt bistånd är resultaten också generellt sett bättre än föregående år men under genomsnittet bland medverkande kommuner. För Missbruks- och beroendevården är resultaten i nivå med föregående år och över genomsnittet för medverkande kommuner. Totalt delades 772 enkäter ut varav 300 besvarades.

Området funktionsnedsättning:
Resultatet för hela funktionsnedsättningsområdet är sammantaget bättre än året innan. För flertalet frågor ligger Haninges resultat över genomsnittet för samtliga medverkande kommuner (102 stycken). Frågorna i enkäterna berörde självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. När det gäller LSS verksamhetsområden är det runt 80 procent som uppger positiva resultat för flertalet frågor. För verksamhetsområdet SoL visar särskilt boende ett resultat på runt 75 procent positiva svar på flertalet frågor och för boendestöd och sysselsättning är resultatet över 90 procent positiva svar på flertalet frågor. Totalt erbjöds 768 personer att delta i brukarundersökningen och den besvarades av 539 personer.

− Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för oss och brukarnas åsikter är mycket betydelsefulla när vi utvecklar vårt arbete. Det är därför mycket glädjande att resultaten är så positiva, säger Siw Lideståhl, socialchef i Haninge.

För mer information:
Håkan Filipsson, Pressansvarig
073-091 29 72

Haninge ligger bara 20 minuter från huvudstaden. Haninge växer med bostäder i centrum,
ny stadsdel, handel och ny företagspark tillsammans med dynamiskt företagande.

Bifogade filer

PDF-dokument