Skip to main content

Forskning vid Högskolan i Halmstad om barns delaktighet inom vården får en halv miljon kronor av Barncancerfonden

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 05:13 CET

Ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad om svårt sjuka barns delaktighet i sin egen vård och behandling får 500 000 kronor i anslag från Barncancerfonden. Projektet är unikt genom att barnen själva deltar i forskningsprojektet – från början till slut.

– Syftet med projektet är att tillsammans med barn som behandlas mot cancer utveckla en digital tjänst som stödjer barnens delaktighet i beslut och genomförande av deras behandling, berättar Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap och projektledare för projektet.

Patienters delaktighet har under de senaste decennierna fått stor uppmärksamhet i forskning och praxis. Enligt Socialstyrelsen ska det praktiska arbetet i hälso- och sjukvården garantera patienters möjligheter att dela information, kunskap, preferenser och övertygelser med sina vårdgivare, för att på så vis stärka patienternas självständighet och förmåga att fatta välgrundade beslut.

Interaktiv och digital tjänst ska stödja barnen

Syftet med forskningsprojektet som Barncancerfonden har beslutat att finansiera med en halv miljon kronor, är att tillsammans med barn som behandlats mot cancer utveckla en mobil och interaktiv digital tjänst som stödjer barns delaktighet i hälso- och sjukvården och också undersöka om en sådan digital tjänst främjar barns upplevelse av delaktighet, hälsa och tillfredställelse med vården.

Forskarna vill också studera samband mellan främjande av delat beslutsfattande och vårdutnyttjande för barn.

Barns rätt att delta i beslutsfattande kring sin egen hälso- och sjukvård begränsas ofta av bristfälliga möjligheter att förmedla sina behov, förväntningar och värderingar och göra sin röst hörd i ett traditionellt vårdsamtal som ofta domineras av vårdgivaren och föräldern.

– Begränsningar av barns delaktighet vid möten med vården kan orsaka rädsla, oro och minskad självkänsla och det är därför viktigt att ur barnens perspektiv stödja deras inflytande i dessa möten, berättar Jens Nygren, och tillägger:

– Barn som drabbas av cancer har även efter behandlingen en stor omfattning kontakt med sjukvården under rutinmässig klinisk uppföljning och associerat till eventuella sena fysiska, psykiska eller sociala effekter från behandlingen.

Tvärvetenskapligt projekt

I projektet deltar förutom Jens Nygren också andra forskare på Högskolan i Halmstad, dels inom omvårdnad, dels inom interaktionsdesign.

– Projektet är unikt i sin tvärvetenskapliga karaktär – och i att barn är involverade under hela forsknings- och designprocessen, såväl i problemformulering som under designprocess och utvärdering i ett vårdsammanhang, säger Jens Nygren.

Kontakta gärna Jens Nygren för mer information, telefon 0702-29 73 70.

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan cirka 10 500 studenter och 600 anställda, varav 40 professorer.