Skip to main content

Högskolan i Halmstads rektor lämnar sitt uppdrag i höst

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 15:41 CEST

Mikael Alexandersson väljer att lämna uppdraget som rektor för Högskolan i Halmstad i höst, ett år innan hans förordnande går ut. Han har i dag informerat högskolestyrelsen och övriga högskoleledningen om sitt beslut. Högskolestyrelsen inleder nu omedelbart processen med att rekrytera ny rektor.

– Mitt beslut handlar om ”tajming”, om att hitta den tidpunkt som bäst gagnar verksamheten och den övriga ledningen av Högskolan – men också om mig själv. Mitt rektorsuppdrag går ut i skarven mellan två styrelseperioder, och genom att lämna uppdraget ett år i förtid undviker vi att Högskolan får ny styrelse och ny rektor samtidigt, säger Mikael Alexandersson.

I väntan på att regeringens proposition om styrelser för universitet och högskolor ska antas och träda i kraft, förlängs den nu sittande styrelsen på ett år (med några få byten). I maj 2017 träder det nya styrelseskicket i kraft och styrelsen väntas få en förändrad sammansättning. Om Mikael Alexandersson skulle stanna kvar hela sitt förordnande skulle det innebära ett rektorsbyte strax efter att den nya styrelsen tillträtt.

Min slutsats är att om den sittande styrelsen ansvarar för rekrytering av ny rektor, garanterar detta en kontinuitet för Högskolans fortsatta utveckling. Styrelsen kommer då att kunna vara ett starkt stöd för den nytillträdda rektorn. Detta är inte lika självklart för en ny styrelse. Rekryteringen av en ny rektor måste därför vara genomförd senast i januari 2017, säger Mikael Alexandersson.

Ett annat motiv handlar om att många av de förändrings- och utvecklingsprocesser som Mikael Alexandersson har startat nu är genomförda, eller på väg att genomföras.

– Det tog nästan fem år att tillsammans med kompetenta medarbetare bidra till ett starkt lärosäte som håller hög kvalitet – nu och för framtiden. Det har handlat om många komplexa processer, ett antal chefsrekryteringar och ett mycket omfattande förändringsarbete, som har varit både stimulerande och krävande. Nu är det bästa tänkbara läge att lämna, när jag efter en rad genomgripande förändringar ser att vi är väl rustade för framtiden, och går mot det som jag tror är en mycket bra period för Högskolan i Halmstad, säger Mikael Alexandersson.

Rekrytering av ny rektor startar direkt

– Jag hade som ordförande gärna sett att Mikael Alexandersson fortsatte som rektor även framöver, men har förståelse för rektors beslut, och tycker att det är både ansvarsfullt och väl motiverat med tanke på den långsiktiga ledningen av lärosätet. Mikael Alexandersson har på ett både kraftfullt och visionärt sätt lett Högskolan genom många stora förändringar, och det blir självklart en grannlaga uppgift att hitta en god efterträdare, ett arbete som vi nu måste starta omgående, säger Högskolans styrelseordförande, Karin Starrin.

Kutym för rektorer som avgår är att de får en begränsad tidsperiod med bibehållen lön för egen tid för forskning eller utredningsverksamhet. Mikael Alexandersson har kommit överens med styrelseordförande Karin Starrin och minister Helene Hellmark Knutsson om att stå till styrelsens förfogande under sex månader, från den 1 oktober 2016 till och med den 31 mars 2017, och därefter lämna sin anställning vid Högskolan i Halmstad.

Ordförande Karin Starrin fick vid dagens sammanträde av styrelsen fullmakt att för styrelsens räkning starta rekryteringsarbetet, leda utnämningen av en rekryteringskommitté och löpande informera och inhämta synpunkter från styrelsen om hur arbetet fortgår.

Mikael Alexandersson tillträdde som rektor för Högskolan i Halmstad den 1 oktober 2011. Hans förordnande löper ut den 30 september 2017. Under denna period är Mikael Alexandersson tjänstledig från Göteborgs universitet.

För mer information, kontakta högskolestyrelsens ordförande Karin Starrin.
Mobil: 070-523 20 30


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.