Skip to main content

Högskolans utbildning i handikappvetenskap bäst i Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 11:10 CEST

Högskolans magisterutbildning i handikappvetenskap får högsta betyg av Universitetskanslersämbetet. I en utvärdering som publiceras i dag är utbildningen den enda i Sverige som får det högsta omdömet – mycket hög kvalitet. Utbildningen i socialt arbete får omdömet bristande kvalitet.

UK-ämbetet, som kontinuerligt granskar kvaliteten på utbildningar i Sverige, har den här gången granskat socionomutbildningar och utbildningar inom socialt arbete och närliggande områden. Magisterutbildningen i handikappvetenskap är den enda av de totalt 46 granskade utbildningarna som får det högsta omdömet.

– Det är mycket glädjande att utbildningen får högsta betyg! Handikappvetenskap är ett viktigt ämne för Högskolan och ligger mitt i vår profil. Det är en kompetent och erfaren grupp kollegor som under lång tid har jobbat med att utveckla området, och det har gett resultat, säger Anders Nelson, chef för Sektionen för hälsa och samhälle.

”Många nöjda studenter”
Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap och en av dem som har utvecklat programmet, är också mycket glad över dagens besked.

– Vi har vetat att vi har många nöjda studenter, men nu får vi även ett kvitto på att vi har en utbildning med högsta akademiska kvalitet. Vi har arbetat intensivt för att skapa ett unikt mångvetenskapligt magisterprogram i Sverige. Detta visar att vi har lyckats med att förena olika vetenskapliga perspektiv – något som både har bidragit till teoretisk och metodologisk utveckling och studentuppsatser som har haft praktisk nytta och användbarhet, säger han.

Resultatet innebär även ett ekonomiskt tillskott, eftersom utbildningar som håller mycket hög kvalitet uppmuntras med en extra kvalitetspeng av regeringen.

Bristande kvalitet för socialt arbete
UK-ämbetet har även utvärderat Högskolans kandidatutbildning i socialt arbete, och här blev omdömet bristande kvalitet. Av totalt 32 granskade utbildningar som leder en generell examen inom området bedöms 13 vara bristande, 18 bedöms hålla hög kvalitet, och en mycket hög kvalitet.

– Det är naturligtvis tråkigt att vi får bristande kvalitet. Men vi är hoppfulla inför framtiden – sedan de granskade studentuppsatserna skrevs har vi gjort ett stort utvecklingsarbete. Vi har arbetat om utbildningen och höjt kvaliteten på flera fronter och vi tror att vi har kommit till rätta med flera av bristerna. Men vi ska givetvis studera rapporten noga för att se vad vi behöver arbeta vidare med, säger Anders Nelson.

När granskningen gjordes kunde ämnet läsas upp till kandidatnivå inom programmet Socialt arbete – ledning och organisering. De sista studenterna antogs till programmet hösten 2012, och numera ingår socialt arbete som ett av två valbara huvudområden inom programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd. Studenter som läser på programmen påverkas inte av UK-ämbetets utvärdering, utan kommer att kunna ta sin examen oavsett utgång.

Om utvärderingen
Utvärderingen ingår i UK-ämbetets system för kvalitetsutvärderingar, där myndigheten granskar hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna. De utvärderade utbildningarna får något av de tre omdömena: mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. UK-ämbetet ska inom ett år att göra en uppföljning av de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet.

För mer information, kontakta
Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, tel. 070-371 23 11, eller
Anders Nelson, chef för Sektionen för hälsa och samhälle, tel. 076-829 74 88.

Läs mer om utvärderingen i UK-ämbetets pressmeddelande

Magisterprogrammet i handikappvetenskap

Organisering och ledning av arbete och välfärd
Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.