Skip to main content

Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 13:00 CEST

Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. En förklaring till detta är nedsatt syn, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar att orsakerna bakom fallskador är mer komplexa än så. Upptäckter som bland annat kan leda till bättre skadeprevention för äldre.

Avhandlingen, skriven av Jeanette Källstrand-Eriksson, läggs fram på fredag den 30 maj vid Högskolan i Halmstad.

Fall och fallskador är vanligt förekommande i den äldre befolkningen och det är känt att ålder i sig leder till en ökad fallrisk. Förutom ålder finns det ett stort antal faktorer som ökar risken. Försämrad synförmåga är en av de mest förutsägbara och har varit forskningens utgångspunkt.

Viktigt lyssna på äldre

Sammanlagt deltog 212 äldre i studien varav nästan hälften hade fallit minst en gång.

– En stor andel av deltagarna upplevde att de hade försämrad synförmåga i samband med aktiviteter i det vardagliga livet. Men de olika synundersökningarna som genomfördes visade att en majoritet av deltagarna uppvisade en normal synförmåga, säger Jeanette Källstrand-Eriksson, och fortsätter:

– Detta visar hur viktigt det är att lyssna på hur de äldre uppfattar sin synförmåga och inte utgå ifrån resultaten av synundersökningar då de inte speglar vilka svårigheter de äldre kan ställas inför i vardagslivet på grund av synen och som kan orsaka ett fall.

Utsätter sig för risker

En annan omständighet är en ovilja inför att känna sig eller uppfattas som gammal.

– Det som var viktigt för flera av de äldre var att få förbli den de alltid varit. Det innebar att de ibland utsatte sig för risker som kunde leda till fall. En del ville exempelvis inte använda sig av gånghjälpmedel eller vit käpp eftersom de tyckte att de i så fall såg gamla ut, vilket de absolut inte ville, säger Jeanette Källstrand-Eriksson.

Leder till bättre preventiv information

Resultaten ger en fördjupad förståelse för kopplingarna mellan åldrande, synförmåga och fallrisk. Forskningen kan vara en grund för hur preventiva åtgärder ska kommuniceras och nå dem det berör.

– Studiernas resultat visar hur komplex situationen är när hälsa ska främjas och fallpreventiva åtgärder planeras. Individer är unika och autonoma. Därför är en helhetssyn på individen av stor vikt, säger Jeanette Källstrand-Eriksson.

Tre Halmstadsforskare disputerar

Jeanette Källstrand-Eriksson disputerar inom medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet. Hon är även knuten till Sektionen för hälsa och samhälle (HOS) vid Högskolan i Halmstad, dit även disputationen är förlagd.

Hon är den första av tre forskare med anknytning till HOS som på kort tid disputerar inom det medicinska området. De övriga två är Ing-Marie Carlsson och Elenita Forsberg. För mer information om deras disputationer, se nedan.

Disputation den 30 maj

Massmedier hälsas välkomna till disputationen.

Datum och tid: fredag 30 maj 2014, kl. 10–12
Plats:
Högskolan i Halmstad, Hus J ("Visionen"), vån. 2, Haldasalen. Kristian IV:s väg 3, Halmstad.

Avhandlingens titel: ”Being on the Trail of Ageing. Functional Visual Ability and Risk of Falling in an Increasingly Ageing Population”

Får mer information, kontakta Jeanette Källstrand-Eriksson: mobil 0703-30 34 12; e-post jeanette.kallstrand_eriksson@hh.se


Om Ing-Marie Carlsson och Elenita Forsbergs disputationer

Jeanette Källstrand-Eriksson är den första av tre forskare knutna till Sektionen för hälsa och samhälle (HOS) vid Högskolan i Halmstad som på kort tid disputerar inom det medicinska området. De övriga två är Ing-Marie Carlsson och Elenita Forsberg. Båda disputerar vid Karolinska Institutet i början av juni.

Ing-Marie Carlsson
Avhandlingens titel: ”The Movement Towards Birth. A Study of Women’s Childbirth Self-efficacy and Early Labour”
Datum och tid för disputation: torsdag 5 juni 2014 kl. 13.00
Plats: Karolinska Institutet campus Solna, Samuelssonsalen. Tomtebodavägen 6, Solna.

Elenita Forsberg
Avhandlingens titel: ”Virtual Patients for Assessment of Clinical Reasoning”
Datum och tid för disputation: onsdag 11 juni 2014, kl. 13.00
Plats: Karolinska Institutet campus Huddinge, Månen Q9. Alfred Nobels Allé 8, Huddinge.


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.