Skip to main content

Studenterna nöjda med Högskolan i Halmstad

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 15:59 CET

De allra flesta av Högskolans studenter skulle rekommendera sin utbildning till andra. De ger högt betyg till studenthälsan, skrivpunkten och högskolebiblioteket. Vissa studenter önskar sig bättre tillgång till studieutrymmen och att få scheman och litteraturlistor i god tid. Det visar den nya studentbarometern.

Det är tradition att Högskolan i Halmstad tar pulsen på sina studenter genom att låta dem svara på frågor om lärosätet, utbildningen och annat som hör studierna till. Den så kallade studentbarometern omarbetades förra året och är numera uppbyggd på samma sätt som Högskolans personalbarometer. Tanken är att studentbarometern, precis som personalbarometern, ska genomföras vartannat år.

– Tidigare studentbarometrar har haft ett otydligt syfte och mätt väldigt många saker som inte har varit jämförbara. Det har därför varit svårt att presentera resultaten på ett sätt som är användbart för organisationen, säger Anders Nelson, universitetslektor i pedagogik, som har varit utbildningsnämnden behjälplig i att utforma den nya studentbarometern.

Under november och december svarade 870 av 1 526 slumpmässigt utvalda studenter på frågorna i studentbarometern. Svarsfrekvensen var 55 procent, vilket är acceptabelt för den här typen av undersökningar. Frågorna har delats in i fem områden: utbildningen, studentinflytande och delaktighet, servicefunktion och information, hälsofrämjande aktiviteter och klimat samt fysisk arbetsmiljö.

Resultatet visar att studenterna överlag är nöjda med den verksamhet som bedrivs vid Högskolan i Halmstad. Det så kallade ”nöjd student-index” (NSI) ligger på 67 procent, vilket är bra. Nöjdhetsindex är relativt jämnt fördelat över de fem områdena. Mest nöjda är studenterna med ”servicefunktion och information”, som får ett NSI på 73 procent.

Åtta av tio studenter i undersökningen har – på en sexgradig skala – svarat 4, 5, eller 6 (6=instämmer helt) på påståendet ”Jag skulle rekommendera min utbildning på Högskolan i Halmstad till andra”.

– Generellt sett ser det väldigt bra ut. Studentbarometern är ett kvalitetsförbättringsinstrument som ger en god överblick över vilka områden som fungerar väl och vilka vi behöver förbättra, säger Marita Hilliges, ordförande i utbildningsnämnden.

Studentbarometern visar bland annat att studenterna ger Högskolan i Halmstad högt betyg när det gäller till exempel jämlikhet (lika möjligheter oavsett kön, ålder och bakgrund) och förekomsten av regelbundna kursvärderingar. Studenterna är också överlag väldigt nöjda med det studentstöd som finns i form av studenthälsan, skrivpunkten, högskolebiblioteket, sektionernas expeditioner, internationella avdelningen och studentcentrum.

Alla studenter är däremot inte fullt lika nöjda med tillgången till studieutrymmen.

– Det är något som skiljer sig åt mellan de olika husen på campus och det är viktigt att vi vidtar åtgärder så att alla har bra tillgång till studieutrymmen, säger Marita Hilliges.

Arbetet med att analysera studentbarometern kommer att pågå under en tid framöver. Nästa steg är att prioritera vilka utvecklingsområden Högskolan ska arbeta vidare med. Säkerhet är ett område som redan nu pekas ut som högprioriterat. Studentbarometern visar att få studenter vet hur de ska agera vid till exempel en olycka eller brand.

För mer information kontakta Marita Hilliges, utbildningsnämndens ordförande vid Högskolan i Halmstad, 070-577 71 31, marita.hilliges@hh.se

Högskolan i Halmstad – för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.
Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 14 500 studenter och 500 anställda, varav ett 40-tal professorer.