Skip to main content

Erbjudandet i Hövding fulltecknat – handel inleds på Nasdaq First North 16 juni

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2015 10:00 CEST

Hövding Sverige AB (publ) ("Hövding" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Erbjudandet var kraftigt övertecknat. Bolagets ansökan om listning på Nasdaq First North har godkänts och första dag för handel med Hövdings aktier är den 16 juni 2015.

Hövding har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget. Anmälningsperioden löpte under perioden 26 maj - 9 juni 2015. Erbjudandet omfattade 3 333 333 nyemitterade aktier. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick till 18 SEK. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Erbjudandet har fulltecknats. Styrelsen för Hövding har beslutat om tilldelning av tecknade aktier, varvid målet har varit att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten i syfte att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna på Nasdaq First North. På grund av det stora intresset från allmänheten har lottning genomförts för att avgöra vilka som får tilldelning. De tecknare från allmänheten som fått tilldelning har erhållit minimiposten om 300 aktier. Antalet aktieägare kommer efter Erbjudandet uppgå till drygt 1 850.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

I samband med Erbjudandet har styrelsen för Hövding ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Bolagets ansökan har godkänts och första dag för handel är den 16 juni 2015. Antalet aktier kommer att uppgå till 8 355 415 aktier efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Aktien kommer att handlas under kortnamnet HOVD.

Fredrik Carling, VD Hövding: "Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som vi har fått från både privata investerare och svenska institutioner. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i bolagets utveckling.”

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Hövding i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi har medverkat som legal rådgivare.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. I de EES medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i Hövding Sverige AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hövding Sverige AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Hövding Sverige AB (publ)avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Hövding Sverige AB (publ) styrelse och revisorer. De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande innehåller information som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut när den är involverad i en olycka. Hövdings airbaghjälm för cyklister har de senaste två åren börjat lanseras internationellt och finns idag på 15 marknader i Europa samt i Japan. Hövding säljs i över 400 butiker och på hovding.com. Enbart i Sverige finns Hövding i drygt 70 butiker. Företaget har 20 anställda i Malmö. Hövding planerar för en notering på Nasdaq First North den 16 juni. www.hovding.se