Skip to main content

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2018 08:40 CEST

​Hövding genomför företrädesemission

Hövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 74 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10 kr. Emissionen omfattas till 80% av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga ägare.

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och aktieägarna kallas med anledning härav till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 augusti 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Till följd av företrädesemissionen tidigareläggs Hövdings delårsrapport för andra kvartalet till den 7 augusti 2018. Tidigare kommunicerat datum var 29 augusti 2018.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att genomföra en större internationell marknadssatsning i samband med lansering av nästa version av Hövding. Bolagets styrelse gör bedömningen att marknadssatsningen kommer leda till fortsatt stark tillväxt. Bolagets finansiella målsättning om att nå en omsättning överstigande 250 miljoner kronor år 2020 kvarstår. Hövdings bruttomarginal förväntas stiga gradvis från nuvarande nivåer men till följd av de marknadssatsningar som planeras kommande år justeras målsättningen om 20% rörelsemarginal år 2020. Ny målsättning är att uppnå positiv rörelsemarginal år 2020.

Bakgrund och motiv

Hövding Sverige AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar, säljer och marknadsför airbagcykelhjälmen Hövding, världens första och enda airbag för cyklister. Hövding är ett revolutionerande skydd för cyklister med överlägsen skyddsprestanda och samtidigt en attraktiv och praktisk modeaccessoar. Bolaget grundades 2005 och lanserade sin första hjälm på marknaden 2011 efter många års utvecklingsarbete. Sedan lanseringen har över 100 000 Hövdingar sålts som skyddar cyklister runt om i världen. Bolaget går nu in i en ny fas med fokus på att nå lönsamhet med fortsatt tillväxt. Lägre produktkostnad i kombination med större volymer och lägre andel garantiärenden, kommer över tid bidra till ökad lönsamhet.

Hösten 2019 lanseras nästa generations Hövding med arbetsnamnet ”VEGA”. VEGA kommer utöver förbättrad prestanda, ergonomi och batteritid även vara uppkopplingsbar med Bluetooth. Uppkopplingsmöjligheten öppnar ett antal möjligheter såsom extern uppdatering av mjukvara och integrering med andra produkter. VEGA kommer endast erbjudas i en justerbar storlek vilket kommer innebära kostnadsreduceringar avseende logistik, försäljning och produktion samt underlätta för onlineförsäljning.

I samband med lanseringen av VEGA avser Hövding att avsätta betydligt större resurser än tidigare för marknadsföring och försäljningsbearbetning. Marknadsresurserna kommer fokuseras internationellt med fortsatt etablering i primärt Tysklands största städer samt i London. I Sverige och Danmark, där Hövding har funnits längst, är efterfrågan stark och styrelsen ser ingen mättnad på dessa marknader. Bolagets bedömning är att det på dessa avgränsade nyckelmarknader i sig finns potential för Hövding att nå en omsättning överstigande den finansiella målsättningen om 250 MSEK år 2020. I ett längre perspektiv ser Bolaget fortsatt goda möjligheter att växa på såväl övriga europeiska marknader som i USA, Australien och utvalda marknader i Asien.

Villkor företrädesemission

Företrädesemissionen innebär att Hövdings aktiekapital ökas med högst 7 427 035 kr genom att högst 7 427 035 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Hövding har rätt att teckna en (1) ny aktie för två (2) befintliga aktier i bolaget.

Teckningskursen uppgår till 10 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Hövding cirka 74,3 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolagets befintliga ägare LMK Industri Aktiebolag, VIH Sweden AB, Indigo Capital, C.R Investments S.A.R.L och Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse som tillsammans företräder cirka 56 procent av aktiekapitalet i Hövding har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt 41,9 MSEK. LMK Industri Aktiebolag och VIH Sweden AB har också åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om sammanlagt 17,5 MSEK i Företrädesemissionen via garantiåtaganden. Garantiersättning om 6 procent utgår för respektive garantiåtagande. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 80 procent genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

11 juli Kallelse till extra bolagsstämma

9 augusti Extra bolagstämma

14 augusti Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

16 augusti Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

16 augusti Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

17 augusti – 31 augusti Teckningsperiod

17 augusti – 29 augusti Handel i teckningsrätter

5 september Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 9 augusti, kl 13.00 i Hövdings lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt

Bolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med företrädesemissionen. Det fullständiga prospektet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.hovding.se) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se).

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi legal rådgivare för Hövding i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Fredrik Carling

Tel: 040 236 868

Fredrik.carling@hovding.com

Denna information

Denna information är sådan information som Hövding Sverige AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den kl 08.30 den 11 juli 2018.

Om Hövding AB

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Hövding. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hövding har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hövding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.com